Medical Information - Index AM

(((amino-2-ethyl)-2-aminomethyl)-2-pyridine-6-carboxylhistidyl-gamma-(2-amino-2-deoxyglucosyl)glutamylglycylamino)-4-phenyl-1-aminoacridine, ((-)-7-(3-amino-1-azetidinyl)-8-chloro-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-6-fluoro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid), ((-)-7-(3-amino-2-methyl-1-azetidinyl)-8-chloro-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-6-fluoro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid), ((1-((2-amino-9H-purin-9-yl)methyl)cyclopropyl)oxy)methylphosphonic acid dipivoxyl, ((4-(4-amidinophenoxy)butanoyl)aspartyl)valine, (1-(aminomethyl)-3-methylcyclohexyl)acetic acid, (1-4)-2-amino-2-deoxy-beta-glucopyranuronan, (1-amino-2-propenyl)phosphonic acid, (1-aminoethyl)(2-carboxy-1-octyl)phosphinic acid, (1-aminoethyl)boronic acid, (2-(5-amino-2-(4-fluorophenyl)-1,6-dihydro-6-oxo-1-pyrimidinyl)-N-(1-((5-methoxycarbonyl-2-benzoxazolyl)carbonyl)-2-phenylethyl)acetamide), (2-(aminoiminomethyl)hydrazino)acetic acid, (2-amino-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl-1-cyclohexyl)glucopyranoside, (2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo(b)thiophen-3-yl)(4-chloronaphthalen-1-yl)methanone, (2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo(b)thiophen-3-yl)(4-iodonaphthalen-1-yl)methanone, (2-amino-4-(4-methoxyphenyl)butanoic acid)-AM toxin I, (2-amino-4-methoxyphenyl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone, (2-amino-5,6-dimethylbenzimidazolyl)cobamide, (2-amino-5-methoxyphenyl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone, (2-amino-6-(4-methoxyphenyl)hexanoic acid)-AM toxin I, (2-aminobenzoyl-epsilon-2,4-dinitrophenyllysyl-prolyl-prolyl)ethylenediamine, (2-aminoethyl)-10,12-tricosadiynamide, (3-((2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy)-4-hydroxybutyl)phosphonic acid, (3-(2-amino-2-carboxyethyl)-3-(8-xanthinyl))indolenine, (3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoyl)-prolyl-prolyl-alaninamide, (3-amino-2-oxypropoxy)phenoxymethylisoxazole, (3-aminohexahydroazepine)dichloroplatinum(II), (3-aminopropyl)(n-butyl)phosphinic acid, (3-aminopropyl)-3,6-dimethylglucopyranoside, (4-2-aminopurin-9-yl)-1,3-dioxolane-2-methanol, (4-amidinophenyl)methanesulfonyl fluoride, (4-amino)phenylazobenzoic acid, (4-aminobutanoyl)melittin, (4-aminomethyl)phenylazobenzoic acid, (5-amino-1,3-dimethylpyrazol-4-yl)-(2-fluorophenyl)methanone, (5-aminopentanoyl)melittin, (aminoethylaminomethyl)phenethyltrimethoxysilane, (ammine)cyclohexylaminedichloroplatinum(II), 1'-(2-amino-3-methylbenzoyl)-4-(((3-chlorophenyl)sulfonyl)phenyl)methyl-1,4'-bipiperidine hydrochloride, 1-(((5-amino-2-furanyl)methylene)amino)-2,4-imidazolidinedione, 1-((1-(3-(4-aminophenyl)-3-phenylpropenoyl)-4-piperidyl)methyl)-1H-2-methylimidazo(4,5-c)pyridine, 1-((4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl)-3-(2-hydroxyethyl)-2-methyl-4-nitroimidazolium, 1-((4-aminomethylphenyl)aza)-2-naphthol, 1-(1-(4-aminobenzoyl)indoline-5-sulfonyl)-4-phenyl-4,5-dihydroimidazol-2-one, 1-(1-amino-7-isoquinolyl)-N-(2'-(aminosulfonyl)-1,1'-biphenyl-4-yl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, 1-(12-amino-4,9-diazadodecyl)-2-methyl-3-hydroxy-4(1H)-pyridinone, 1-(2'-amino-3',3'-dimethylbutanoyl)pyrrolidine-2-carbonitrile, 1-(2-(2-amino-2-methylpropanamido)-5-phenylpentanoyl)-4-(4-(1-methylethylsulfonamido)phenyl)piperazine, 1-(2-(4-aminophenyl)ethyl)amino-1-(hexaglucosyl)deoxyglucitol, 1-(2-(6-amino-8-(3-fluorophenyl)-9-methyl-9H-2-purinyl)-1-ethynyl)-1-cyclopentanol, 1-(2-amino-1-(1-(naphthyloxy)methyl)ethyl)piperidine, 1-(2-amino-2-oxoethyl)-4-(2-(1,1-dioxido-2H-naphtho(1,8-cd)isothiazol-6-yl)ethyl)-1,4-diazoniabicyclo(2.2.2)octane, 1-(2-amino-3-hydroxy-4-(hydroxymethyl)cyclopentyl)-2(1H)-pyrimidinone, 1-(2-amino-4-(5-nitro-2-furyl)-2-thiazolyl)-1-deoxyglucopyranuronic acid, 1-(2-amino-4-oxopteridin-7-yl)-1-oxo-2,3,4-butanetriol-2,4-cyclic phosphate, 1-(2-aminoethyl)-1,4-cyclohexadiene, 1-(2-aminoethyl)-3-(2,6-dichlorophenyl)thiourea, 1-(2-aminoethyl)-3-phenylthiourea, 1-(2-aminoethylthio)-1-(2-chlorophenyl)nonan-3-one, 1-(2-aminopropyl)-8,9-dihydropyrano(3,2-e)indole, 1-(3'-amino-3'-carboxypropyl)adenine, 1-(3'-amino-3'-carboxypropyl)uracil, 1-(3'-aminomethyl-2',2'-dimethylcyclobutyl)ethanol, 1-(3'-aminopropyl)-3-hydroxy-2-methyl-4-pyridinone, 1-(3-(3-(aminoiminomethyl)phenyl)-2-((2-naphthalenylsulfonyl)amino)-1-oxopropyl)-4-methylpiperidine, 1-(3-(aminomethyl)-2,3-dideoxy-5-O-phosphorylpentofuranosyl)thymine, 1-(3-(aminomethyl)phenyl)-N-(3-fluoro-2'-(methylsulfonyl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, 1-(3-aminophenyl)flavazole, 1-(3-aminopropyl)-4-methyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1-(4'-amino-biphenyl-4-yl)-ethanone, 1-(4'-aminophenyl)-3,5-dihydro-7,8--dimethoxy-2,3-benzodiazepine, 1-(4'-aminophenyl)-3,5-dihydro-7,8-dimethoxy-4H-2m3-benzodiazepine-4-thione, 1-(4-((1-(2-amino-7-methyl-4-oxo-6-pteridinyl)ethyl)amino)phenyl)-1-deoxy-(1-ribofuranosyl)ribitol, 1-(4-(2-aminoethoxyphosphoryloxy)-2,3-di-O-palmitoylbutoxyphosphoryloxy)-4,5-inositolbisphosphate, 1-(4-(5-amino-6-chloro-2-pyridyl)aminobenzyl)-4-benzyl-2,3-dioxopiperazine, 1-(4-amidinobenzyl)indole, 1-(4-amidinophenyl)-3-(4-chlorophenyl)urea, 1-(4-amidinophenyl)-3-(4-phenoxyphenyl)urea, 1-(4-amino-2-fluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(4-(2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl)-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-(4-amino-6,7--dimethoxy-2-quinazolyl)-4-benzoylpiperazine, 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2--quinazolyl)-4-(4-(bis-2-chloroethylamino)benzoyl)piperazine, 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolyl)-4-(4-(cyano-NNO-azoxy)benzoyl)piperazine, 1-(4-aminobenzyl)-4-methyl-DTPA, 1-(4-aminobenzyl)-DTPA, 1-(4-aminobenzyl)isoquinoline, 1-(4-aminobutyl)-3,4-dihydro-beta-carboline, 1-(4-aminobutyl)-6-benzylindane, 1-(4-aminobutyl)-beta-carboline, 1-(4-aminophenyl)-7,8-(methylenedioxy)-3,5-dihdro-4H-2,3-benzodiazepin-4-one, 1-(4-aminophenyl)isoquinoline, 1-(4-aminophenyl)methyl-3-(3-nitrophenyl)-1,3-dihydroimidazo(4,5-b)pyridine-2-one, 1-(5-amino-1-carboxypentyl)pyrrole, 1-(5-amino-5-carboxypentyl)-3-((5-amino-5-carboxypentylamino)methyl)-5-hydroxypyridinium, 1-(5-amino-5-carboxypentyl)-3-formylpyridinium, 1-(5-aminopentyl)-3-phenylthiourea, 1-(6-amino-1,3-benzodioxol-5-yl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one, 1-(6-amino-1,3-benzodioxol-5-yl)-3-(4-(N,N-dimethylamino)phenyl)prop-2-en-1-one, 1-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)cyclopentane triphosphate, 1-(amino-3-propylamino)-5,11-dimethyl-9-methoxy-6H-pyrido(4,3-b)carbazole, 1-(aminoethyl)phosphonic acid, 1-(aminomethyl)cycloheptaneacetic acid, 1-(aminooxy)-4-((3-nitro-2-pyridyl)dithio)butane, 1-(m-aminophenyl)-2-cyclopropylaminoethanol.2HCl, 1-amidino-2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, 1-amidino-3-(3-sulfamoylphenyl)urea, 1-amino-1,3-dicarboxycyclopentane, 1-amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)methylphosphonic acid, 1-amino-1-deoxy-glucitol, 1-amino-1-deoxyribose, 1-amino-1-methyl-2-tetralone, 1-amino-1-methylethanephosphonic acid, 1-amino-2,2-dimethyl-2-mercaptoethane, 1-amino-2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin, 1-amino-2,4-dibromoanthraquinone, 1-amino-2,5-anhydro-1-deoxymannitol, 1-amino-2-(3-indolyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, 1-amino-2-(imidazol-4'-yl)ethylphosphonic acid, 1-amino-2-ethylcyclopropane-1-carboxylic acid, 1-amino-2-hydroxycyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-2-hydroxyethane P-methyl phosphonic acid, 1-amino-2-hydroxyethane phosphonic acid, 1-amino-2-hydroxyguanidine, 1-amino-2-hydroxypropane phosphonic acid, 1-amino-2-methylanthraquinone, 1-amino-2-methylcyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-2-methylenecyclopropane-1-carboxylic acid, 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 1-amino-2-naphthol-6-sulfonic acid, 1-amino-2-naphthol, 1-amino-2-nitraminoethane, 1-amino-2-phenylethylphosphonic acid, 1-amino-2-propanol O-2-phosphate, 1-amino-3',4'-dichlorobenzylphosphonic acid, 1-amino-3,7,8-trichlorodibenzo-4-dioxin, 1-amino-3-(2'-(3',5'-dioxo-1',2',4'-oxadiazolidinyl))cyclobutane-1-carboxylic acid, 1-amino-3-(methyl-(5'-deoxy-5'-adenosyl)thio)propylphosphinic acid, 1-amino-3-(methylthio)propylphosphinic acid, 1-amino-3-(phosphonomethylene)cyclobutane-1-carboxylic acid, 1-amino-3-ethyladamantane, 1-amino-3-fluorocyclobutane-1-carboxylic acid, 1-amino-3-fluoromethyl-5-methyladamantane, 1-amino-3-fluoromethylcyclobutane-1-carboxylic acid, 1-amino-3-imino-N,N'-propene diacetate, 1-amino-3-methoxypropan-2-ol, 1-amino-3-methylcyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-3-methylguanidine, 1-amino-3-phenylpropylphosphonic acid, 1-amino-3-phosphono-3-cyclopentene-1-carboxylic acid, 1-amino-4-hydroxyanthraquinone, 1-amino-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 1-amino-5-bromouracil, 1-amino-6,7,8,8a-tetrahydroacenaphthene, 1-amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid, 1-amino-8-nephthol-2, 2'-disulfonic acid, 1-amino-8-nitropyrene, 1-aminoadenosine, 1-aminoanthracene, 1-aminoanthraquinone, 1-aminobenzo(a)pyrene, 1-aminobenzotriazole, 1-aminocyclobutanecarboxylic acid, 1-aminocyclododecane-1-carboxylic acid, 1-aminocycloheptanecarboxylic acid, 1-aminocyclohexanecarboxylic acid, 1-aminocyclooctanecarboxylic acid, 1-aminocyclopentane-1,2,4-tricarboxylic acid, 1-aminocyclopentane-1,3,4-tricarboxylic acid, 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid oxidase, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid, 1-aminocyclopropaneboronic acid, 1-aminocyclopropanecarboxylate synthase, 1-aminocyclopropanephosphonate, 1-aminocyclopropanol, 1-aminoethylene diphosphonic acid, 1-aminoethylphosphinic acid, 1-aminoglucose, 1-aminoindan-1,5-dicarboxylic acid, 1-aminoindan, 1-aminoisoquinoline, 1-aminomethylphosphonic acid, 1-aminooxy-1-methyl-3-aminopropane, 1-aminooxy-3-N-(3-aminopropyl)aminopropane, 1-aminooxy-3-aminopropane, 1-aminooxy-3-methyl-3-aminopropane, 1-aminooxy-4-((3-nitro-2-pyridyl)dithio)but-2-ene, 1-aminooxy-4-aminobutane, 1-aminoproline, 1-aminopropan-2-one, 1-aminopropanediol, 1-aminopropenal acetic acid, 1-aminopyrene-3,6,8-trisulfonic acid, 1-aminopyrene, 1-aminotetralin, 1-aminoxy-1-bromobutan-2-ol, 1-aminoxy-1-chlorobutan-2-ol, 1-amyl-1-nitrosourea, 10-(aminomethyl)-9,10-dihydro-1,2-dihydroxyanthracene, 10-amino-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydrophenanthrene, 10-amino-4-estrene-3,17-dione, 10-amino-7-ethylcamptothecin, 10-aminocamptothecin, 10-aminodec-1-ene, 11-(aminooxy)-4,9-diaza-1-aminoundecane, 11-amino-16,17-dihydro-15H-cyclopenta(a)phenanthrene, 11-amino-2,3,10-trimethoxytetrahydroprotoberberine, 11-amino-6-demethoxyacronycine, 11-aminoacronycine, 11-aminobenzo(a)pyrene, 11-aminomethyl-2,6-dimethyl-3,9-diisopropyltricyclo(5.3.2.0)dodeca-5,9-dien-8-ol, 11-aminoundecanoic acid, 12-amino-3-chloro-6,7,10,11-tetrahydro-9-methyl-7,11-methanocycloocta(b)quinoline, 12-amino-3-chloro-9-ethyl-6,7,10,11-tetrahydro-7,11-methanocycloocta(b)quinoline, 12-aminobenzo(a)pyrene, 12-aminododecanoic acid, 16-aminoprostaglandin F2alpha methyl ester, 17-(((4-aminobutoxy)imino)methyl)-5-androstane-3,14-diol, 17-(2-((2-aminoethoxy)imino)ethyl)androstane-3,14-diol, 17-(3-aminopropylamino)-17-demethoxygeldanamycin, 17-amino-4-azaandrostane, 17-aminopregn-4-ene-3,20-dione, 19-amino-4-androstene-3,17-dione, 2''-amino-2''-deoxyarbekacin, 2'-(6-aminopurinyl-9)-4'-hydroxymethyl-3'-oxa-1'-oxopentyl-5'-diphosphate, 2'-amino-2'-deoxy-5-fluorouridine, 2'-amino-2'-deoxyadenosine, 2'-amino-2'-deoxyarabinoadenosine, 2'-amino-2'-deoxyguanosine, 2'-amino-2'-deoxyinosine, 2'-amino-2'-deoxyuridine, 2'-amino-2'deoxy-2-chloroinosine, 2'-amino-cytidine 5'-triphosphate, 2'-aminoethoxy-5-(3-aminoprop-1-ynyl)uridine, 2'-aminoethylphosphoryl(-6)-N-acetylglucosamine, 2((2-((1-(2-aminoethyl)-4-piperidinyl)amino)-4-methyl-1H-benzimidazol-1-yl)methyl)-6-methyl-3-pyridinol, 2,2'-((2-aminoethyl)imino)diethanol bis(butylcarbamate), 2,6-aminomethylanthrachinone, 2,7-aminomethylanthrachinone, 2-(((5-amidinobenzofuran-2-yl)formamido)phenyloxy)acetic acid, 2-(((5-amidinofuro(2,3-b)pyridin-2-yl)formamido)phenyloxy)acetic acid, 2-(((6-amidinobenzothiophene-2-yl)formamido)phenyloxy)acetic acid, 2-((2-amino-4-chloro-5-fluorophenyl)thio)-N,N-dimethylbenzenemethanamine, 2-((2-aminoethylamino)carbonylethylphenylethylamino)-5'-N-ethylcarboxamidoadenosine, 2-((3)-4-(2)-2-(4-amidinobenzoylamino)-3-(4-methoxyphenyl)propanoyl)-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-oxopiperazinyljacetic acid, 2-((3-aminopropyl)thio)adenosine 5'-diphosphate, 2-((4-aminophenyl)-(4-methylsemicarbazono)methyl)-4,5-methylenedioxyphenylacetic acid methyl ester, 2-((6-((aminoiminomethyl)amino)hexyl)amino)-2-oxoethyl (4-((3-aminobutyl)amino)butyl)carbamate, 2-(1'-aminoethyl)bicyclo(2.2.1)heptane, 2-(2'-aminophenyl)benzimidazole, 2-(2-(4-amino-3-iodophenyl)ethylamino)adenosine, 2-(2-(6-amindinoindole-2-yl)vinyl)-1-benzofuran-5-carboxamidine, 2-(2-amino-1,3-thiazolyl-4-yl)-2-hydroxyiminoacetic acid, 2-(2-amino-5-bromobenzoyl)pyridine, 2-(2-aminoethoxy)acetic acid, 2-(2-aminoethoxy)ethanol, 2-(2-aminoethyl)-1-(1H-imidazol-4-yl)cyclopropane, 2-(2-aminoethyl)-3-(p-chlorophenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 2-(2-aminoethyl)-5-(2-methylaminoethyl)indazolo(4,3-g,h)isoquinoline-6(2H)-one, 2-(2-aminoethyl)pyridine, 2-(2-aminoethyl)quinoline hydrochloride, 2-(2-aminoethyl)thiazole, 2-(2-aminopropyl)-5-iodothiophene, 2-(3-amino-3-carboxypropyl)isoxazolin-5-one, 2-(3-amino-4-iodophenoxy)methylimidazoline, 2-(3-aminobenzamido)-2-deoxyglucose, 2-(3-aminophenol)-6-(4-amino-1-naphthol)-4-chloro-triazine, 2-(3-aminophenyl)-8-methoxychromene-4-one, 2-(3-aminopropylamino)ethaneperthiol, 2-(4'-aminobenzyl)imidazoline, 2-(4'-aminophenyl)-6-methylbenzene-thiazole-3',7-disulfonic acid, 2-(4-((6-amino-1,3-dioxo-1H-benzo(de)isoquinolin-2(3H)-yl)methyl)piperidin-1-yl)ethyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate, 2-(4-(2-(2-((4-aminophenyl)methylcarbonylamino)ethylaminocarbonyl)ethyl)phenyl)ethylamino-5'-N-ethylcarboxamidoadenosine, 2-(4-amidinophenyl)-1-benzofuran-5-carboxamidine, 2-(4-amidinophenyl)-5-benzofurancarboxamidine, 2-(4-amidinophenyl)benzo(b)thiophene-6-carboxamidine, 2-(4-amino-3,5-dichlorobenzyl)imidazoline, 2-(4-amino-3-chloro-5-trifluomethyl-phenyl)-2-tert-butylamino-ethanol chloride, 2-(4-amino-3-methylphenyl)-5-fluorobenzothiazole, 2-(4-amino-4-carboxybutyl)-2-aziridinecarboxylic acid, 2-(4-amino-4-carboxybutylamino)-8-(5-amino-5-carboxypentyl)-6-hydroxy-3,4-dihydropyrido(2,3-d)pyrimidin-8-ium, 2-(4-amino-5H-pyrrolo-(3,2-d)pyrimidin-7-yl)-5-methylsulfanylmethylpyrrolidin-3,4-diol, 2-(4-aminobenzyl)-1,3-propylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetic acid, 2-(4-aminobutyl)-1,3-propanediol, 2-(4-aminophenyl)-4,5,6-trichloro-3(2H)-pyridazinone, 2-(4-aminophenyl)-4-(4-N,N-dimethylanilino)-6-phenylselenopyrylium, 2-(4-aminophenyl)benzothiazole, 2-(4-aminophenyl)ethyl 3-deoxy-5-O-(3,4,6-tri-O-glucopyranosyl-glucopyranosyl)manno-oct-2-ulopyranosidonic acid, 2-(4-aminophenyl)ethyl 4-O-(2-acetamido-2-deoxyglucopyranosyl)-2,3-diacetamido-2,3-dideoxymannopyranoside uronate, 2-(4-aminophenyl)ethylamine, 2-(4-aminophenylmethyl)-6-hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 2-(4-aminophenylsulfonyl)ethyl cellulose, 2-(4-amylcinnamoyl)amino-4-chlorobenzoic acid, 2-(6-amino-2,4-dichlorophenoxy)phenylacetic acid, 2-(amino)oleic acid, 2-(aminomethyl)-4-(hydroxymethyl)furan, 2-(aminomethyl)cyclobutanecarboxylic acid, 2-(aminomethyl)cyclohexylamine, 2-(aminomethyl)cyclopropanecarboxylic acid, 2-(aminomethyl)phenol, 2-(aminopropyl-1-oxyl)-4-((5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)carboxamido)benzoic acid, 2-Amino-3-(3-hydroxy-1,2,5-thiadiazol-4-yl)propionic acid, 2-amino(4-(2-carboxybutyl)sulfonyl)butanoic acid, 2-amino-(1,6-dimethylfuro(3,2-e)imidazo(4,5-b))pyridine, 2-amino-(6-amidobiotinyl)pyridine, 2-amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione, 2-amino-1,2-benzisothiazoline-3-one, 2-amino-1,2-dihydronaphthalene, 2-amino-1,3,4-butanetriol, 2-amino-1,3,4-thiadiazole, 2-amino-1,3-propanediol-3-phosphate, 2-amino-1,4-dihydro-4,4,7,8-tetramethyl-s-triazino(1,2-a)benzimidazole, 2-amino-1,4-naphthoquinone imine, 2-amino-1,7,9-trimethylimidazo(4,5-g)quinoxaline, 2-amino-1,8-naphthyridine, 2-amino-1,9-dihydro-9-(2,3-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)cyclopentyl)-6H-purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-(2-fluoro-3-hydroxy-4-(hydroxymethyl)cyclopentyl)-6H-purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-(2-fluoro-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclopentyl)-6H-purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-(3-hydroxy-4-(hydroxymethyl)cyclopentyl)-6H-purine-6-one, 2-amino-1-(4-((4-benzyloxyphenyl)-(3-methylbut-2-enyl)amino)piperidin-1-yl)-4-methylpentan-1-one, 2-amino-1-(4-chlorobenzyl)-5-trifluoromethylbenzimidazole, 2-amino-1-(4-chlorophenyl)-3-fluoropropane, 2-amino-1-benzylbenzimidazole, 2-amino-1-butanol, 2-amino-1-galactopyranosyloxy-3,4-dihydroxyoctadecane, 2-amino-1-hydroxycyclobutane-1-acetic acid, 2-amino-1-hydroxypropane phosphonic acid, 2-amino-1-methyl-5-propylideneimidazol-4-one, 2-amino-1-methyl-6-(4-hydroxyphenyl)imidazo(4,5-b)pyridine, 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo(4,5-b)pyridine, 2-amino-1-naphthol-4-sulfonic acid, 2-amino-1-naphthol, 2-amino-10-(3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl)phenothiazine, 2-amino-11H-pyrido(2,1-b)quinazolin-11-one, 2-amino-2',5-dichlorobenzophenone, 2-amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone, 2-amino-2'-deoxyadenosine 5'-triphosphate, 2-amino-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-phenalene, 2-amino-2,3-dimethylpentanoic acid, 2-amino-2,3-methano-4-phosphonobutanoic acid, 2-amino-2,6-dideoxy-6-fluoromannopyranose, 2-amino-2-(3-carboxycyclobutyl)-3-(9H-xanthen-9-yl)propionic acid, 2-amino-2-(3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolyl)acetic acid, 2-amino-2-(4-carboxyphenyl)-3-(9H-xanthen-9-yl)propanoic acid, 2-amino-2-(4-chlorophenyl)ethanesulfonic acid, 2-amino-2-(5-tert-butyl-3-hydroxyisoxazol-4-yl)acetic acid, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-4-(4-octylphenyl)butyl phosphate, 2-amino-2-deoxy-D-xylothionolactam, 2-amino-2-deoxy-N'-methyl-N'-nitrosoureido-1,3,4,6-tetra-O-acetylmannopyranose, 2-amino-2-deoxy-beta-arabinofuranosyladenine, 2-amino-2-deoxy-beta-arabinofuranosylguanine, 2-amino-2-deoxyarabinose, 2-amino-2-deoxycyclomaltoheptaose heptadecasulfate, 2-amino-2-deoxygalactitol, 2-amino-2-deoxygalacturonic acid, 2-amino-2-deoxyglucitol, 2-amino-2-deoxyglucopyranosyl-(1-4)-2-acetamido-2-deoxyglucopyranosyl-(1-4)-2-acetamido-2-deoxyglucopyranoside, 2-amino-2-deoxyglucopyranosyl-1-4-2-amino-2-deoxyglucopyranosyl-(1-4)-2-acetamido-2-deoxyglucopyranoside, 2-amino-2-deoxyhexuronic acid, 2-amino-2-imidazoline, 2-amino-2-methyl-1,3-propandiol, 2-amino-2-methyl-1-propanol, 2-amino-2-methyl-1-tetralone, 2-amino-2-methyl-3-(2-benzimidazolyl)propionic acid, 2-amino-2-methyl-3-butanoneoximedichloroplatinum(II), 2-amino-2-methyl-4-phosphonobutyrate, 2-amino-2-methyl-6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 2-amino-3,3'-difluoroisobutyric acid, 2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 2-amino-3,4-dihydro-3,10-5H-1,3,4-triazepino(7,6-c)cinnolin-5-one, 2-amino-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one, 2-amino-3,4-dimethylimidazo(4,5-f)quinoline, 2-amino-3,5-dicyano-4-(2-chlorophenol)-6-ethoxypyridine, 2-amino-3,6-dihydro-3-methyl-7H-imidazo(4,5-f)quinoline-7-one, 2-amino-3,7,8-trimethylimidazo(4,5-f)quinoxaline, 2-amino-3,8-dimethylimidazo(4,5-f)quinoxaline, 2-amino-3-((N-2,4,6-trimethylbenzenesulfonyl)indole)propionic acid, 2-amino-3-((phosphonomethyl)thio)propionic acid, 2-amino-3-(1-(1,4,7-triazacyclononyl))propanoic acid, 2-amino-3-(1-carbamimidoylpiperidin-3-yl)propanoic acid, 2-amino-3-(1H-imidazol-4(5)-yl)propyl cyclohexylmethyl ether, 2-amino-3-(2,5-dihydro-5-oxo-4-isoxazolyl)propanoic acid, 2-amino-3-(2-(3-hydroxy-5-methylisoxazol-4-yl)methyl-5-methyl-3-oxoisoxazolin-4-yl)propionic acid, 2-amino-3-(3,4-dichlorobenzyloxy)-6-fluorobicyclo(3.1.0)hexane-2,6-dicarboxylic acid, 2-amino-3-(3,5-dibromo-4-(4-hydroxy-3-(6-oxo-1,6-dihydro-pyridazin-3-ylmethyl)-phenoxyl)-phenyl)-propionic acid, 2-amino-3-(3-(2-carboxyethyl)-5-methyl-4-isoxazolyl)propionic acid, 2-amino-3-(3-(carboxymethoxy)-5-methylisoxazol-4-yl)propionic acid, 2-amino-3-(3-(carboxymethoxy)-5-tert-butyl-4-isoxazolyl)propionic acid, 2-amino-3-(3-carboxy-4-isoxazolyl)propionic acid, 2-amino-3-(3-carboxy-5-methyl-4-isoxazolyl)propionic acid, 2-amino-3-(3-hydrox-5(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)isoxazol-4-yl)propionic acid, 2-amino-3-(3-hydroxy-4-isoxazoyl)propionic acid, 2-amino-3-(3-hydroxy-5-(2-pyridyl)isoxazol-4-yl)propionic acid, 2-amino-3-(3-hydroxy-5-phenylisoxazol-4-yl)propionic acid, 2-amino-3-(3-hydroxy-7,8-dihydro-6H-cyclohepta(d)isoxazol-4-yl)propionic acid, 2-amino-3-(3-hydroxypropylthio)propionic acid, 2-amino-3-(4-butyl-3-hydroxyisoxazol-5-yl)propionic acid, 2-amino-3-(4-chloro-3-hydroxy-5-isoxazolyl)propionic acid, 2-amino-3-(4-chlorobenzoyl)-5,6,7,8-tetrahydrobenzothiophene, 2-amino-3-(4-hexyl-3-hydroxy-5-isoxazolyl)propionic acid, 2-amino-3-(5-chloro-1-phosphonomethyl-1H-benzoimidazol-2-yl)propionic acid, 2-amino-3-(5-tert-butyl-3-(phosphonomethoxy)-4-isoxazolyl)propionic acid, 2-amino-3-(5-tert-butyl-3-hydroxy-4-isothiazolyl)propionic acid, 2-amino-3-(7-methoxy-4-coumaryl)propionic acid, 2-amino-3-N-methylaminobutyric acid, 2-amino-3-O-demethyl-2-deoxyfortimicin A, 2-amino-3-acetylamino-6-(4-fluorobenzylamino)pyridine, 2-amino-3-benzyl-5-(p-hydroxyphenyl)pyrazine, 2-amino-3-carboxy-1,4-naphthoquinone, 2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone, 2-amino-3-chlorobutyric acid, 2-amino-3-cyano-5-(2-fluorophenyl)-4-methylpyrrole, 2-amino-3-cyano-6-ethyl-5-(4-pyridyl)pyridine, 2-amino-3-cyano-6-methyl-5-(3,4-dimethoxyphenyl)pyridine, 2-amino-3-cyano-6-methyl-5-(4-pyridyl)pyridine, 2-amino-3-cyclopropylbutanoic acid, 2-amino-3-fluoro bicyclo(3.1.0)hexane-2,6-dicarboxylic acid, 2-amino-3-fluoro-1-phenylpropane, 2-amino-3-fluoro-2-methylpropanoic acid, 2-amino-3-fluoroacrylic acid, 2-amino-3-hydroxynaphthalene, 2-amino-3-hydroxyphenazine, 2-amino-3-ketobutyrate, 2-amino-3-mercaptopropylamino-3-methylpentyl naphthalen-1-yl-methylamino acetylamino-4-methylsulfanylbutyric acid methy ester, 2-amino-3-methyl-5-phenylpyridine, 2-amino-3-methyl-9H-pyrido(2,3-b)indole, 2-amino-3-methylbenzoic acid, 2-amino-3-methylimidazo(4,5-f)-quinoline 5-sulfate ester, 2-amino-3-methylimidazo(4,5-f)quinoline, 2-amino-3-methylimidazo(4,5-f)quinoxaline, 2-amino-3-methylimidazo-(4,5-f)quinoline N-glucuronide, 2-amino-3-methylpyridine, 2-amino-3-oxopropionic acid, 2-amino-3-phenylbutanoic acid, 2-amino-3-phenylisocarbostyril, 2-amino-3-phenylpyrazine, 2-amino-3-phosphonopropionic acid, 2-amino-4'-isopropyldiphenyl sulfide, 2-amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid, 2-amino-4,4alpha-dihydro-4alpha,7-dimethyl-3H-phenoxazine-3-one, 2-amino-4,5-dichlorophenol, 2-amino-4,5-dihydro-4,5-dihydroxy-1-(2'-hydroxy-3'-methoxy-1'-propyl)imidazole, 2-amino-4,5-dihydroxypentanoic acid, 2-amino-4,5-diphenyloxazole, 2-amino-4,5-epoxypentanoic acid, 2-amino-4,5-hexadienoic acid, 2-amino-4,5-methanoadipate, 2-amino-4,6-dichlorophenol, 2-amino-4,6-dichloropyrimidine, 2-amino-4,6-dihydroxyindan, 2-amino-4,6-dimethyl pyrimidine, 2-amino-4,6-dinitrotoluene, 2-amino-4,7-dimethoxy-5-methylindan, 2-amino-4-(2,2-diphenylethyl)pentanedioic acid, 2-amino-4-(2-aminoethoxy)butanoic acid, 2-amino-4-(2-carboxybutyl-(N-phosphoryl)sulfonimidoyl)butanoic acid, 2-amino-4-(2-carboxybutylsulfonimidoyl)butanoic acid, 2-amino-4-(3'-hydroxyphenyl)-4-hydroxybutanoic acid, 2-amino-4-(3-hydroxy-5-methylisoxazol-4-yl)butyric acid, 2-amino-4-(4,4-diphenylbut-1-yl)-pentane-1,5-dioic acid, 2-amino-4-(4-chlorophenyl)-5-methylthiazole, 2-amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole-5-acetic acid, 2-amino-4-(4-hydroxy(1,2,5)thiadiazol-3-yl)butyric acid, 2-amino-4-(4-hydroxyphenyl)-6-(1H-imidazol-2-ylmethylsulfanyl)pyridine-3,5-dicarbonitrile, 2-amino-4-(4-nitrophenyl)thiazole, 2-amino-4-arsonobutanoic acid, 2-amino-4-boronobutanoic acid, 2-amino-4-carbamyl-6-methoxy-4-methyltetralin, 2-amino-4-carboxy-7-(2-naphthyl)hept-6-enoic acid, 2-amino-4-chloro-4-pentenoic acid, 2-amino-4-chloro-5-fluorophenyl sulfate, 2-amino-4-chloro-6-methylpyrimidine, 2-amino-4-chlorobenzenethiol, 2-amino-4-chlorophenol, 2-amino-4-fluoro-2-methylbutanoic acid, 2-amino-4-fluorophosphonobutanoic acid, 2-amino-4-hydroxy-6,7-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydropteridine, 2-amino-4-hydroxy-6-(1',2',3'-trihydroxybutyl)-5,6,7,8- tetrahydropteridine, 2-amino-4-hydroxy-6-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)pteridine, 2-amino-4-hydroxy-6-(3-hydroxy-4-phosphonoxy-1-butenyl)pteridine, 2-amino-4-hydroxy-6-formylpteridine, 2-amino-4-hydroxy-6-hydroxymethyldihydropteridine pyrophosphokinase, 2-amino-4-hydroxy-6-hydroxymethylpteridine pyrophosphate, 2-amino-4-hydroxy-6-pyrophosphoryl-methylpteridine, 2-amino-4-hydroxy-7-(dihydroxypropyl)-5,6,7,8-tetrahydrobiopterin, 2-amino-4-hydroxyaminopteridine, 2-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid, 2-amino-4-hydroxymethyl-3,8-dimethylimidazo(4,5-f)quinoxaline, 2-amino-4-hydroxypteridine, 2-amino-4-iminothiazole, 2-amino-4-ketopentanoate thiolase, 2-amino-4-ketopentanoate, 2-amino-4-methoxy-3-butenoic acid, 2-amino-4-methyl-5-hexenoic acid, 2-amino-4-methyl-5-hydroxyethylthiazole, 2-amino-4-methyl-5-phosphono-3-pentenoic acid, 2-amino-4-methyl-6-(2-ethynyl-5-nitrofuryl)pyrimidine, 2-amino-4-methylenecyclopentane-1-carboxylic acid, 2-amino-4-methylphenol, 2-amino-4-methylsulfonyl butane thiol, 2-amino-4-methylthio-3-butenoic acid, 2-amino-4-nitrophenol, 2-amino-4-oxo-5-chloropentanoate, 2-amino-4-oxo-5-phosphonopentanoic acid, 2-amino-4-oxo-6-acetyl-7,8-dihydro-3H,9H-pyrimidodiazepine, 2-amino-4-phenyl-6H,7H-1,3,4-thiadiazepin-5-one, 2-amino-4-phenylbutanoic acid, 2-amino-4-phenylbutyric acid, 2-amino-4-phenylsulfonylbenzenesulfonamide, 2-amino-4-phosphono-propinate, 2-amino-4-phosphonobutanoic acid receptor, 2-amino-4-phosphonobutyrate receptor, 2-amino-4-phosphonobutyric acid, 2-amino-4-picoline, 2-amino-4-thiosulfobutyric acid, 2-amino-5(6)-chloro-1-methoxycarbonylbenzimidazole, 2-amino-5,6-dichloro-3,4-dihydroquinazoline, 2-amino-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazine, 2-amino-5,6-dihydro-6-methyl-4H-1,3-thiazine, 2-amino-5,6-dihydroxytetralin, 2-amino-5,8-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-epoxynaphthalene, 2-amino-5,8-dimethoxy-6-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 2-amino-5,8-dimethoxy-6-methyl-1,2-dihydronaphthalene, 2-amino-5-(2'-deoxyribofuranosyl)pyridine-5'-triphosphate, 2-amino-5-(2,4-dichlorophenyl) pyrimidine, 2-amino-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)pyrazine, 2-amino-5-(3,4-dimethoxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole, 2-amino-5-(3-pyridyl)-1,3,4-oxadiazole N-glycoside, 2-amino-5-(5-((methoxycarbonyl)methyl)-7-nitroindol-1-yl)-5-oxopentanoic acid, 2-amino-5-(N-ethylcarboxyamido)pentanoic acid, 2-amino-5-(bis(2-chloroethyl)amino)-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthoic acid, 2-amino-5-(fluoromethyl)pyrrolo(2,3-d)pyrimidin-4(3H)-one, 2-amino-5-bromo-2'-chlorobenzophenone, 2-amino-5-bromo-6-(2-fluorophenyl)-4(3H)pyrimidinone, 2-amino-5-bromo-6-(3-fluorophenyl)-4(3H)pyrimidinone, 2-amino-5-bromo-6-methyl-4-pyrimidinol, 2-amino-5-bromophenyl-2-pyridylmethanone, 2-amino-5-bromopyridine, 2-amino-5-carboxy-6-methyl-4-thiaheptanoic acid, 2-amino-5-carboxymuconic 6-semialdehyde deaminase, Bordetella, 2-amino-5-chlorbenzophenone, 2-amino-5-chloro-3,4-dimethoxybenzyl alcohol, 2-amino-5-chloro-4-methylbenzenesulfonic acid, 2-amino-5-chloro-4-pentenoic acid, 2-amino-5-chlorobenzophenonamidinohydralazine, 2-amino-5-chlorobenzophenone N-hydroxyamidinohydrazone, 2-amino-5-chlorobenzophenone, 2-amino-5-chlorobenzophenoneamidinohydrazone, 2-amino-5-chlorophenol, 2-amino-5-chloropyridine, 2-amino-5-ethylidene-1-methylimidazol-4-one, 2-amino-5-formylamino-6-ribofuranosylamino-4(3H)-pyrimidinone ribonucleotide monophosphate, 2-amino-5-formylamino-6-ribofuranosylamino-4(3H)-pyrimidinone triphosphate, 2-amino-5-hexenoic acid, 2-amino-5-hydroxy-4-oxopentanoic acid, 2-amino-5-hydroxyacetophenone, 2-amino-5-hydroxyvaleric acid, 2-amino-5-iodo-6-(3-fluorophenyl)-4(3H)-pyrimidinone, 2-amino-5-iodo-6-phenyl-4-pyrimidinone, 2-amino-5-iodoacetamidopentanoic acid, 2-amino-5-iodoacetamidovaleric acid, 2-amino-5-methyl-5-hexenoic acid, 2-amino-5-methylhistamine, 2-amino-5-methylmuconic acid, 2-amino-5-methylphenol, 2-amino-5-nitro-4-trifluoromethylphenol glucuronide, 2-amino-5-nitrobenzophenone, 2-amino-5-nitrophenol, 2-amino-5-nitrothiazole, 2-amino-5-phenylpyrazine, 2-amino-5-phosphono-3-pentenoic acid, 2-amino-5-phosphopentanoic acid, 2-amino-5-tert-butyl-2-oxazoline, 2-amino-5H-1,3,4-benzotriazepin-5-one, 2-amino-6(7)-(bis(2-chloroethyl)amino)-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalencarboxylic acid, 2-amino-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxypyrido(2,1-f)purin-4(3H)-one, 2-amino-6,7-diacetoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 2-amino-6,7-dichlorobenzothiazole, 2-amino-6,7-dihydroxybenzonorbornene, 2-amino-6-(1-carboxyethoxy)-4(3H)-pteridinone, 2-amino-6-(2'-phenyl)ethenylbicyclo(2.2.1)heptane, 2-amino-6-(2-((4-amino-4-carboxybutyl)amino)-6,7-dihydroxy-4,5,6,7,8,8a-hexahydroimidazo(4,5-b)azepin-4-yl)hexanoic acid, 2-amino-6-(2-furanyl)purine, 2-amino-6-(2-thienyl)purine, 2-amino-6-(3-oxidopyridinium-1-yl)hexanoic acid, 2-amino-6-(4-methoxyphenylthio)-9-(2-(phosphonomethoxy)ethyl)purine bis(2,2,2-trifluoroethyl) ester, 2-amino-6-(5'-triphospho-2'-deoxyribosyl)amino-5-formamido-4-hydroxypyrimidine, 2-amino-6-(N,N-dimethylamino)purine, 2-amino-6-O-(2-amino-2-deoxy-glucopyranosyl)-2-deoxyglucose, 2-amino-6-boronohexanoic acid, 2-amino-6-chloro-1-deazapurine, 2-amino-6-chloro-9-(2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl)purine, 2-amino-6-chloropurine, 2-amino-6-hydroxy-3-methylbenzoic acid, 2-amino-6-hydroxy-7-methoxytetralin, 2-amino-6-iodoacetamidohexanoic acid, 2-amino-6-methoxybenzothiazole, 2-amino-6-methoxypurine arabinoside, 2-amino-6-methyldipyrido(1,2-a-3',2'-d)imidazole, 2-amino-6-methylenepimelic acid, 2-amino-6-nitrobenzyl alcohol, 2-amino-6-nitrotoluene, 2-amino-6-phosphonohexanoic acid, 2-amino-6-trifluoromethylbenzonorbornene, 2-amino-6-vinylpurine, 2-amino-7,8,8-trimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-4,7-methano-2H-indazole, 2-amino-7-(bis(2-chloroethyl)amino)-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthoic acid, 2-amino-7-deazaadenine, 2-amino-7-naphthol, 2-amino-7-oxabicyclo(2.2.1)hept-5-ene, 2-amino-7-phosphonoheptanoic acid, 2-amino-8-(beta-ribofuranosyl)imidazo(1,2-a)-1,3,5-triazin-4-one, 2-amino-8-chloro-5,5-dioxo(1,2,4)triazolo(2,3-b)(1,4,2)benzodithiazine, 2-amino-8-phosphonooctanoic acid, 2-amino-9,13-dimethylheptadecanoic acid, 2-amino-9-(3-azido-2,3-dideoxy-erythro-pentofuranosyl)-6-(1-pyrrolidinyl)-9H-purine, 2-amino-9-(3-hydroxymethyl-4-isopropoxycarbonyloxybut-1-yl)pyrine, 2-amino-9-methyl-4,8,10-octadecatriene-1,3-diol, 2-amino-9H-pyrido(2,3-b)indole, 2-amino-N(6)-(2''-(4-hydroxyphenyl)ethyl)adenosine, 2-amino-N(6)-hydroxyadenine, 2-amino-N(6)-methoxyadenine, 2-amino-N(6)-methyl-N(6)-hydroxyadenine, 2-amino-benzo(d)isothiazol-3-one, 2-amino-delta(2)-thiazoline-4-carboxylate hydrolase, 2-amino-delta(2)-thiazoline-4-carboxylic acid, 2-aminoacetaldehyde, 2-aminoacetophenone, 2-aminoacridone, 2-aminoadamantane, 2-aminoadenosine, 2-aminoadipate aminotransferase, 2-aminoanthraquinone, 2-aminobenzaldehyde, 2-aminobenzenesulfonamide, 2-aminobenzenesulfonate 2,3-dioxygenase (deaminating), 2-aminobenzimidazole, 2-aminobenzoate coenzyme A ligase, 2-aminobenzobicyclo(2.2.2.)octene, 2-aminobenzoic acid 2-(bromoacetyl)hydrazide, 2-aminobenzonorbornene, 2-aminobenzoyl-CoA monooxygenase-reductase, 2-aminobenzoyl-CoA reductase (deaminating), 2-aminobenzoyl-alanyl-alanyl-phenylalanyl-phenylalanyl-alanyl-alanyl-4-nitroanilide, 2-aminobenzoyl-coenzyme A, 2-aminobenzoyl-glycerophosphate, 2-aminobenzoyl-threonyl-prolyl-phenylalanyl-seryl-alanyl-leucyl-glutaminyl-N-(2,4-dinitrophenyl)ethylenediamine, 2-aminobenzoylalanyl-glycyl-leucyl-alanyl-4-nitrobenzylamide, 2-aminobenzoylglycyl-4-nitrophenylalanyl-proline, 2-aminobenzoylmethionyl-lysyl-alanyl-leucyl-threonyl-leucyl-glutamyldinitrophenylethylenediamine, 2-aminobenzoylprolyl-arginyl-glycyl-4-nitrophenylhydrazine, 2-aminobenzyl alcohol, 2-aminobicyclo(2,2,1)heptane-2-carboxylic acid, 2-aminobutyric acid methyl ester, 2-aminobycyclo(2.1.1)hexane-2,5-dicarboxylic acid, 2-aminochrysene, 2-aminocyclohexanecarboxylic acid, 2-aminocyclohexanesulfonic acid, 2-aminocyclopentanesulfonic acid, 2-aminocyclopentene-1-dithiocarboxylic acid, 2-aminodansyltyrosine 55 colipase, 2-aminodansyltyrosine 59 colipase, 2-aminodiphenyl, 2-aminodiphenylamine, 2-aminoethanethiosulfonic acid, 2-aminoethanethiosulfuric acid, 2-aminoethoxydiphenyl borate, 2-aminoethyl (3-O-sulfoglucopyranosyluronic acid)-1-3-galactopyranosyl-1-4-(2-acetamido-2-deoxyglucopyranosyl)-1-3-galactopyranosyl-1-4-glucopyranoside, 2-aminoethyl-3-O-sulfo-galactopyranosyl-(1-3)-2-acetamido-2-deoxy-galactopyranosyl-(1-4)-3-O-sulfo-galactopyranosyl-(1-4)-beta-D-glucopyranoside, 2-aminoethyl-galactopyranosyl-(1-3')-lactoside, 2-aminoethylarsonic acid, 2-aminoethylmethacrylate, 2-aminoethylmethyl sulfone, 2-aminoethylphosphonate-pyruvate aminotransferase, 2-aminoethylphosphonolipid, 2-aminoethylphosphonylglycosphingolipid, 2-aminofluorene N-glucuronide, 2-aminofluorene-DNA complex, 2-aminofluorene, 2-aminoformycin, 2-aminohexanoate transaminase, 2-aminohexylamino-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine, 2-aminohippuric acid, 2-aminohistamine, 2-aminoimidazo(4',5'-4,5)thieno(3,2-d)pyrimidin-5(6H)-one, 2-aminoimidazole, 2-aminoindan-2-phosphonic acid, 2-aminoindan, 2-aminoindane-2-carboxylic acid, 2-aminoisobutyric acid, 2-aminoisobutyryl-2-aminoisobutyramide, 2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 2-aminomethyl-4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxybutyric acid, 2-aminomethyl-4-t-butyl-6-iodophenol, 2-aminomethyl-4-tert-butyl-6-propionylphenol, 2-aminomethylaziridine, 2-aminomethylbenzoic acid, 2-aminomethylcyclopropanecarboxylic acid, 2-aminomethylquinoline, 2-aminomisonidazole, 2-aminomuconate deaminase, 2-aminonicotinic acid, 2-aminonorbornene, 2-aminooxetanocin A, 2-aminooxyethyliminodiacetic acid, 2-aminooxypropionic acid, 2-aminophenanthroimidazole, 2-aminophenol 1,6-dioxygenase, 2-aminophenol oxidase, 2-aminophenol, 2-aminophenoxazin-3-one-7-carboxylate, 2-aminophenylglucuronide, 2-aminopropanol, 2-aminopropylferrocene, 2-aminopteridine-6-aldehyde, 2-aminopurine triphosphate, 2-aminopyrazine, 2-aminopyrimidine, 2-aminoquinoxaline, 2-aminoselenoazoline, 2-aminosuberic acid, 2-aminotetradec-7-ene-1,3-diol, 2-aminotetralin-2-carboxylic acid, 2-aminotetralin, 2-aminotetrose, 2-aminothiazole-methoxyimino acetic acid, 2-aminothiazole, 2-aminothiazoline, 2-aminothiophenol, 2-aminotridecane undecylenate, 2-aminotridecane-2,4,5-trichlorophenolate, 2-aminotridecane, 2-ammonio-6-((2-((4-ammonio-5-oxido-5--oxopentyl)amino)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-5-ylidene)amino)hexanoate, 2-ammonio-6-((2-((4-ammonio-5-oxido-5-oxopentyl)amino)-4,5-dihydro-1H-imidazol-5-ylidene)amino)hexanoate, 21-((aminopropyl)thio)dexamethasone, 21-amino-17-hydroxyprogesterone, 21-amino-5-pregnene-3,20-dione bisethylene ketal, 21-amino-9-hydroxyryanodine, 22-amino-23,24-bisnor-5-cholen-3-ol, 22-aminocholesterol, 23-amino-O-mycaminosyltylonolide, 25-aminocholesterol, 25-aminolanosterol, 26-(2'-aminoethylthio)tetrahydroteleocidin A-2, 26-aminocholesterol, 2a-(4-(9-methylcarbamoylmethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrido(3,4-b)indol-2-yl)butyl)-2a,3,4,5-tetrahydrobenz(cd)indol-2(1H)-one, 3'-(2-amino-1-hydroxyethyl)-4'-fluoromethanesulfonanilide, 3'-amino-2',3'-dideoxycytidine, 3'-amino-2',3'-dideoxyuridine, 3'-amino-3',5'-dideoxyadenosine, 3'-amino-3'-deoxy-3'-N,5'-C-ethylenethymidine, 3'-amino-3'-deoxyadenosine, 3'-amino-3'-deoxyguanosine, 3'-amino-3'-deoxythymidine 5'-monophosphate, 3'-amino-3'-deoxyuridylyl-3',5'-uridine, 3'-aminomethyldihydrospectinomycin, 3'-aminothymidine, 3'amino-3'-deoxy-5'-glucopyranuronosylthymidine, 3-((1-aminoethyl)phosphinyl)-2-ethylpropionic acid, 3-((1-aminoethyl)phosphinyl)-2-methylpropionic acid, 3-((1-aminoethyl)phosphinyl)-2-propylpropionic acid, 3-((2-aminoethoxy)imino)androstane-6,17-dione, 3-((2-aminoethyl)carbamoyl)psoralen, 3-((3-amino-4-methoxy)phenyl)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)cyclopent-2-ene-1-one, 3-((4-amino-2-methyl-5-pyrimidin-1-io)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium(2+) bis(tetrafluoroborate), 3-((aminoiminomethyl)thio)-2-propenoic acid, 3-((aminopropyl)amino)-N,N-dimethyl-N-(2-((4-(butylamino)benzoyl)oxy)ethyl)propan-1-aminium, 3-(1-(4-aminophenyl)-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 3-(1-aminocyclopropyl)-2-propenoic acid, 3-(2'-aminobenzhydryloxy)tropane, 3-(2-(2-aminoethyl)ethylamino)propyltrimethoxysilane, 3-(2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-((((5-cyano-3,4-dihydroxythiophen-2-yl)carboxymethyl)oxy)imino)acetamido)-7-(3-(1-quinolinium)-1-propenyl)-5-thia-1-azabicyclo(4.2.0)octane-2-carboxylic acid, 3-(2-amino-1-sulfanylethyl)benzenesulfonamide, 3-(2-amino-2-oxoethyl)-1,4,7-triaza-10-(4-(dicarboxymethyl)phenyl)-14-(1-naphthyl)-2,5,8-trioxo-6-pentamethylenecyclopentadecane-9-acetic acid, 3-(2-amino-2-phenylacetamido)-2-methyl-4-oxo-1-azetidinesulfonic acid, 3-(2-amino-4-oxo-3H,5H-pyrrolo(3,2-d)pyrimidin-7-yl)-3-(3-chlorophenyl)propanoic acid, 3-(2-aminoethoxy)pyridine, 3-(2-aminoethyl)-8-(3-(4-fluorobenzoyl)propyl)-4-oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro(4.5)decan-4-one, 3-(2-aminophenyl)propanamine, 3-(2-aminopyridin-5-yl)-2-(1-isopentylimidazol-4-yl)propanoic acid, 3-(3-(aminoiminomethyl)phenyl)-5-(((2'-(aminosulfonyl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)amino)carbonyl)-4,5-dihydro-5-isoxazoleacetic acid methyl ester, 3-(3-(aminoiminomethyl)phenyl)-5-(((5--(2-(aminosulfonyl)phenyl)-2-pyridinyl)amino)carbonyl)-4,5-dihydro-5-isoxazoleacetic acid methyl ester, 3-(3-amino-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-1-azabicyclo(2.2.1)heptane, 3-(3-amino-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-5-chloro-2,6-pyrazinediamine, 3-(3-amino-1,2,4-oxadiazole-5-yl)-quinuclidine, 3-(3-amino-3-carboxypropyl) 1-methylpseudouridine monophosphate, 3-(3-amino-3-carboxypropyl)-1-methylpseudouridine, 3-(3-amino-3-carboxypropyl)uridine, 3-(3-amino-4-methoxyphenyl)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acrylonitrile, 3-(3-aminopropoxy)-1,5,9-triazacyclododecane, 3-(3-aminopropyl)-1,5,9-triazacyclododecane, 3-(4'-(8'-aminoethyl)phenoxy)bulbispermine, 3-(4'-aminophenyl)-3-ethylpyrollidine-2,5-dione, 3-(4'-aminophenyl)pyrrolidine-2,5-dione, 3-(4-(aminoiminomethyl)phenyl)-5-((((2-carboxy-2-((3-methylphenyl)sulfonamido)ethyl)amino)carbonyl)methyl)-2-methylisoxazole, 3-(4-amino-1H-pyrrolo(2,3-d)pyrimidin-1-yl)-5-(hydroxymethyl)-1,2-cyclopentanediol, 3-(4-aminobutyl)-6-carboxyethyl-5-methyl-2(1H)-pyrazinone, 3-(4-aminophenyl)-3-cyclohexylpiperidine-2,6-dione, 3-(4-aminopyridin-3-ylmethylene)-1,3-dihydroindol-2-one, 3-(5-(((3-amino-3-iminopropyl)amino)carbonyl)-1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)-2-(formylamino)thiazole, 3-(5-amino-7-hydroxy-(1,2,3)triazolo(4,5-d)pyrimidin-2-yl)benzoic acid, 3-(6-amino-8-(3-fluorophenyl)-2-(2-(1-hydroxycyclohexyl)-1-ethynyl)-9H-9-purinyl)benzamide, 3-(6-amino-9H-purin-9-yl)-cyclopentanol, 3-(6-aminopyridin-3-yl)-N-methyl-N-((1-methyl-1H-indol-2-yl)methyl)acrylamide, 3-(aminoethoxy)propionic acid, 3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, 3-(aminomethyl)pyridine, 3-(aminomethyl)pyridyl salicylate, 3-(aminooxy)-2-fluoropropanamine, 3-(aminopropyl)trimethoxysilane, 3-amidinophenylpyruvic acid, 3-amino-1,2,4-benzotriazine 4-oxide, 3-amino-1,2,4-benzotriazine-1-oxide, 3-amino-1,2,4-benzotriazine, 3-amino-1,2,4-triazine, 3-amino-1,4a-dihydro-4a,8-dimethyl-2H-phenoxazin-2-one, 3-amino-1,4a-dihydro-4a,8-dimethyl-2H-phenoxazine-2-one, 3-amino-1-chloro-2-pentanone, 3-amino-1-chloroindolybutane, 3-amino-1-methylpyrrolidin-2-ol, 3-amino-1-phenylbutane, 3-amino-1-phenylpropylphenyl ether, 3-amino-1-propanol, 3-amino-2'-deoxycytidine, 3-amino-2'-deoxyuridine, 3-amino-2(1H)-quinolinethione, 3-amino-2,3,4,6-tetradeoxy-erythro-hexose, 3-amino-2,3,4,6-tetradeoxy-threo-hexose, 3-amino-2,4,6-triiodobenzoic acid, 3-amino-2,6,8-trimethyl-10-phenyldeca-4E,6E-dienoic acid, 3-amino-2-(1,1'-biphenyl)-4-yl-6-fluoro-4-quinolinecarboxylic acid, 3-amino-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydroxybicyclo(2.2.1)heptane, 3-amino-2-(4-benzyl-1-piperazinyl)-5,6-dimethyl-thieno(2,3-d)pyrimidin-4(3H)-one, 3-amino-2-(4-chlorophenyl)nitropropane, 3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoic acid, 3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid, 3-amino-2-hydroxy-N-(4-nitrophenyl)propanesulfonamide, 3-amino-2-hydroxydecanoic acid, 3-amino-2-hydroxyheptanoyl-alanyl-leucyl-valyl-phenylalanyl methyl ester, 3-amino-2-hydroxypropionaldehyde, 3-amino-2-imino-3,4-dihydro-2H-1,3-benzothiazin-4-one, 3-amino-2-methyl-8-phenylmethoxyimidazo(1,2-a)pyrazine, 3-amino-2-methylhexanoic acid, 3-amino-2-oxazolidinone, 3-amino-2-piperidone-6-carboxylic acid, 3-amino-2-pyrazinoylguanidine, 3-amino-3,6-dideoxygalactose, 3-amino-3,6-didesoxyglucose, 3-amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid, 3-amino-3-(hydroxymethyl)-5-(4-octylphenyl)pentanephosphonic acid, 3-amino-3-demethoxyfortimicin A, 3-amino-3-deoxy-1-azafagomine, 3-amino-3-deoxy-myo-inositol 1,4,5-trisphosphate, 3-amino-3-deoxyaltropyranosyl-3-amino-3-deoxyaltropyranoside, 3-amino-3-phenylpropionic acid, 3-amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitrocarbostyril, 3-amino-4-(2-dimethylaminomethylphenylsulfanyl)benzonitrile, 3-amino-4-(difluoromethylidene)cyclopentanecarboxylic acid, 3-amino-4-fluorobutanoic acid, 3-amino-4-hydroxybenzoic acid, 3-amino-4-hydroxybutyric acid, 3-amino-4-mercapto-6-methylpyridazine, 3-amino-4-methylmonobactamic acid, 3-amino-4-methylpyridine-2-carboxaldehyde thiosemicarbazone, 3-amino-5,5-dimethylhexanoic acid, 3-amino-5-(1-(2-((4-(amino(imino)methyl)benzyl)amino)-2-oxoethyl)-3-chloro-5-(isopropylamino)-6-oxo-1,6-dihydropyrazin-2-yl)benzoic acid, 3-amino-5-(1-(2-((4-(amino(imino)methyl)benzyl)amino)-2-oxoethyl)-5-(isopropylamino)-6-oxo-1,6-dihydropyridin-2-yl)benzoic acid, 3-amino-5-(2-(ethylamino)-4-pyridyl)-1,2,4-triazole, 3-amino-5-C-(3-carboxy-4-(carboxymethyl)-2-oxo-3-cyclohexen-1-yl)altrofuranose, 3-amino-5-C-phenylaltrofuranose, 3-amino-5-acetamido-2,4,6-triiodobenzoate, 3-amino-5-ethyl-6-methyl-4-((3',5'-dimethylphenyl)thio)pyridin-2(1H)-one, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid synthase, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, 3-amino-5-spirosolene, 3-amino-5H-1,2,3-triazin(5,4b)indol-4-one, 3-amino-5H-pyrido(4,3-b)indole, 3-amino-6-carboxamido-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole, 3-amino-6-chloropyrazinone acetamide, 3-amino-6-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride, 3-amino-6-iodoacridine, 3-amino-6-methoxy-9-(2-hydroxyethylamino)acridine, 3-amino-6-methoxyacridine, 3-amino-6-methyl-5-phenyl-2(1H)-pyridinone, 3-amino-7-methoxyacridine, 3-amino-9-(diethylaminoethylthio)acridine, 3-amino-9-ethylcarbazole, 3-amino-9-methoxy-10-phenyl-2,6,8-trimethyldeca-4,6-dienoic acid, 3-amino-phenylmethoxycarbonyl-phosphotyrosyl-1-aminocyclohexanecarbonyl-asparaginamide, 3-aminoacetophenone, 3-aminobenzamide, 3-aminobenzanthrone, 3-aminobenzeneboronic acid, 3-aminobenzisothiazole-1,1-dioxide, 3-aminobenzo(a)pyrene, 3-aminobenzoic acid, 3-aminobenzotrifluoride, 3-aminobenzylguanidine, 3-aminobicyclo(3.2.1)octane-3-carboxylic acid, 3-aminobiphenyl, 3-aminobutyric acid, 3-aminobutyryl-CoA deaminase, 3-aminocholan-24-oic acid, 3-aminochrysene, 3-aminocrotonamide, 3-aminocyclobutane-1-carboxylic acid, 3-aminocyclohexanecarboxylic acid, 3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, 3-aminodesoxyequilenin, 3-aminodibenzofuran, 3-aminodigitoxigenin, 3-aminodigoxigenin, 3-aminodiphenyleneiodium, 3-aminoenolpyruvate-2-phosphate, 3-aminoethylestrone, 3-aminoflavone, 3-aminofluoranthene, 3-aminoglutaric acid, 3-aminoharman, 3-aminoindol-2-carbohydrazide, 3-aminoisobutyric acid, 3-aminolevamisole, 3-aminomethyl-1,3,4,5-tetrahydrobenz(cd)indole, 3-aminomethyl-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyl-N-oxyl, 3-aminomethyl-4-hydroxybiphenyl, 3-aminomethyl-5-(4-chlorophenyl)-tetrahydrofuran-2-one, 3-aminonaphthoquinone, 3-aminonocardicinic acid, 3-aminonorharman, 3-aminopentanoic acid, 3-aminophencyclidine, 3-aminophenol, 3-aminophenoxazone, 3-aminophenylboronate-sepharose, 3-aminophthalimidoglutarimide, 3-aminophthalylhydrazido-N-acetyl-beta-glucosaminide, 3-aminopicolinic acid, 3-aminopiperidine-2-one, 3-aminopropionaldehyde, 3-aminopropyl 2,3,4,2',3',4',6'-hepta-O-acetylgentiobioside, 3-aminopropyl 4-O-(4-O-glucopyranosyl-2-O-rhamnopyranosyl-galactopyranosyl)-rhamnopyranoside 3'-(glycer-2-yl sodium phosphate), 3-aminopropyl 6-deoxy-2-O-(3-O-(2-O-methyl-(4-O-methylrhamnopyranosyl)fucopyranosyl)rhamnopyranosyl)talopyranoside, 3-aminopropyl N-(3-phthalimidopropyloxy)trifluoroacetimidate, 3-aminopropyl galactopyranosyl-1-3-galactopyranoside, 3-aminopropyl(difluoromethyl)phosphinic acid, 3-aminopropyl(hexyl)phosphinic acid, 3-aminopropyl(methyl)phosphinic acid, 3-aminopropyl-(1,1,-difluoro-n-butyl)phosphinic acid, 3-aminopropyl-5-acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-alpha-D-galacto-2-nonulopyranosylonic acid-(2-3)-beta-D-galactopyranosyl-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside, 3-aminopropyl-5-tetrazole, 3-aminopropyl-N'-methylisothiourea, 3-aminopropyl-P-(alpha-hydroxybenzyl)phosphinic acid, 3-aminopropyl-cyclohexylmethylphosphinic acid, 3-aminopropylarsonic acid, 3-aminopropylphosphinic acid, 3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopyrazine-2-carboxylic acid, 3-aminopyrazinone, 3-aminopyrazole-4-carboxylic acid, 3-aminopyrazole, 3-aminopyrazolo(3,4-b)pyridine, 3-aminopyridine 1,N(6)-ethenoadenine dinucleotide, 3-aminopyridine adenine dinucleotide phosphate, 3-aminopyridine adenine dinucleotide, 3-aminopyridine-1,N(6)-ethenoadenine dinucleotide phosphate, 3-aminopyridine-2-carboxaldehyde thiosemicarbazone, 3-aminopyridine, 3-aminoquinuclidine, 3-aminorhodanine, 3-aminospirosolane, 3-aminothioacridone, 3-aminothymidine, 3-aminotricyclo(2.2.1.02.6)heptane-1,3-dicarboxylic acid, 3-aminotyramine, 3-aminotyrosine, 3-aminouridine, 3-aminovalproic acid, 35-amino-3-methylbacteriohopane-30,31,32,33,34-pentol, 35-aminobacteriohopane-30,31,32,33,34-pentol, 4'-((aminoacetamido)methyl)fluorescein, 4'-amidinophenyl-4-chloroanthranilic acid, 4'-amino-1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 4'-amino-3'-hydroxydoxorubicin, 4'-amino-4-n-propylamino-2-methyldiphenylsulfone, 4'-amino-6-hydroxyflavone, 4'-amino-7-benzamidotaurocholic acid, 4'-aminomethyl-4,5-dimethylisopsoralen, 4'-aminomethyl-N,N'-trimethylenedibenzohydroxamamide, 4(2'-aminoethyl)amino-1,8-dimethylimidazo(1,2-a)quinoxaline, 4(5)-(2-amino-1-hydroxyethyl)imidazole, 4,4''-aminoglycoside nucleotidyltransferase, 4,5-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyloxyacetic acid, 4-(((2-aminophenyl)amino)-2-chlorophenyl)(2-methylphenyl)methanone, 4-((1-(2-(2-(2-(6-amidino-1-ethylindol-2-yl)ethyl)pyrrolidinyl)-2-oxoethyl)-2-oxoazaperhydroepin-3-yl)amino)butanoic acid, 4-((2-amidino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7-yloxy)methyl)-1-(4-pyridinyl)piperidine-4-carboxylic acid monomethanesulfonate trihydrate, 4-((3-(4-(2-aminopropanoyl)-1-piperazinyl)propoxy)phenyl)cyclopropylmethanone, 4-((3-amino-2-naphthyl)aminomethyl)benzoic acid, 4-(1-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperidin-4-ylamino)benzoic acid, 4-(2-(2-(2-(6-amidino-1-ethylindol-2-yl)ethyl)pyrrolidinylcarbonyl)pyrrolidinyl)-2-amino-4-oxobutanoic acid, 4-(2-amino-1-methylimidazo(4,5-b)pyrid-6-yl)phenyl sulfate, 4-(2-amino-2-deoxygalactopyranosyl)-3-O-methylinositol, 4-(2-amino-3-((1-(2-benzo(b)thiophen-3-yl)-1-(benzylcarbamoyl)ethylcarbamoyl-2-(biphenyl-4-yl)ethylcarbamoyl)-3-sulfanylpropyl))benzoic acid, 4-(2-amino-3-chlorophenyl)pyrrole, 4-(2-amino-3-hydroxyphenyl)--4-oxobutanoic acid O-diglucoside, 4-(2-amino-3-hydroxyphenyl)-4-oxobutanoic acid O-glucoside, 4-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-1,3-dioxolane-2-methanol, 4-(2-aminocyclohexyl)imidazole, 4-(2-aminoethyl)benzenesulfonamide, 4-(2-aminoethyl)benzenesulfonylfluoride, 4-(2-aminoethyl)thio-2-methylimidazole-1-ethanol, 4-(2-aminoethylthio)epicatechin 3-O-gallate, 4-(2-aminoethylthio)epicatechin, 4-(2-aminooxyethoxy)-2-(ethylureido)quinoline, 4-(2-aminopropyl)-8-bromobenzofurano(6,5-a)furan, 4-(2-aminopyrimidin-4-yl-amino)-benzenesulfonamide, 4-(3-amido-4-phenyl-2-azetidinonyl)-1-acetophenone, 4-(3-amido-4-phenyl-2-azetidinonyl)-1-phenylacetic acid, 4-(3-amino-2-oxoazetidinonyl-1)methylbenzoic acid, 4-(3-amino-2-oxoazetidinonyl-1)methylcyclohexanecarboxylic acid, 4-(3-aminopropyl)pyrazole, 4-(4-aminophenylazo)benzenesulfonic acid, 4-(4-aminophenylazo)phenylarsonic acid, 4-(5-amino-2-furyl)thiazole, 4-(aminomethyl)-6-(1,1-dimethylethyl)-2-iodo-3-pyridinol, 4-(aminomethyl)bicyclo(2.2.2)octane-1-carboxylic acid, 4-(aminosulfonyl)-7-(ethanolamino)-2,1,3-benzoxadiazole, 4-(aminosulfonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, 4-2(aminoethyl)-benzensulfonyl fluoride, 4-Amino-2-methylbut-2-enoic acid, 4-Amino-4-methyl-pent-2-ynthioc acid S-methyl ester, 4-amidino-2-benzoylphenyl 4-guanidinobenzoate dimethanesulfonate, 4-amidino-2-nitrophenyl 4'-anisate, 4-amidinobenzenesulfonylfluoride, 4-amidinobenzoic acid 3',4'-dimethoxyanilide, 4-amidinobenzoic acid anilide, 4-amidinocyclohexanecarboxylic acid 4-tert-butylphenyl ester, 4-amidinoindan-1-one 2'-amidinohydrazone, 4-amidinophenyl 2-methylcinnamate, 4-amidinophenyl cinnamate, 4-amidinophenylbenzoate, 4-amido-7-guanidino-2,3-dihydroxyheptanoic acid, 4-amino-(2-methyl-4-aminophenyl)benzamide, 4-amino-1,2-dithiolane-4-carboxylic acid, 4-amino-1,8-naphthalimide, 4-amino-1-(2-azido-3-hydroxy-4-(hydroxymethyl)cyclopentyl)-2(1H)-pyrimidinone, 4-amino-1-(2-chloro-2-phenylethyl)-1H-pyrazolo(3,4-b)pyridine-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-amino-1-(3-deoxygalacturonosyl)-2-pyrimidinone, 4-amino-1-cyclopentene-1-carboxylic acid, 4-amino-1-guanylpiperidine-4-carboxylic acid, 4-amino-1-octylquinaldinium, 4-amino-1-phenylpyrazolone, 4-amino-1-ribofuranosylpyrrolo(2,3-d)pyridazin-7(6H)-one, 4-amino-10-methylpteroylhexa-gamma-glutamic acid, 4-amino-1H-benzo(g)quinazoline-2-one, 4-amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxy-ouabain, 4-amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 4-amino-2,6-dichlorophenol, 4-amino-2,6-dimethyl-8-(2'-deoxy-beta-d-ribofuranosyl)-7(8H)-pteridone, 4-amino-2,6-dinitrotoluene, 4-amino-2,alpha-dimethylethylphenethylamine, 4-amino-2-((4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl)propyl)-5-hydroxyethyl-6-methylpyridazin-3(2H)-one, 4-amino-2-(4-(4-azidocinnamoyl)piperazino)-6,7-dimethoxyquinazoline, 4-amino-2-(S-cysteinyl)butyric acid, 4-amino-2-(benzylthio)-6-chloropyrimidine, 4-amino-2-(butyrylamino)phenyl(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)-2,4,6,8-nonatetraenoate, 4-amino-2-(trifluoromethyl)-2-butenoic acid, 4-amino-2-butenal, 4-amino-2-cyano-1,3-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 4-amino-2-cyclopentene-1-carboxylic acid, 4-amino-2-cyclopentene-1-methanol, 4-amino-2-deoxy-2,3-didehydro-N-acetylneuraminic acid, 4-amino-2-fluorobut-2-enoic acid, 4-amino-2-fluorobutanoic acid, 4-amino-2-hydroxybutyric acid, 4-amino-2-methoxypyrimidine, 4-amino-2-methyl-trifluoromethylathiodiphenyl oxide, 4-amino-2-nitrophenol, 4-amino-2-nitrotoluene, 4-amino-2-oxo-3,5-heptadienedioic acid, 4-amino-2-phenoxymethanesulfonanilide, 4-amino-3,3'-dichloro-5,4'-dinitrobiphenyl, 4-amino-3,4-dideoxyheptulosonic acid 7-phosphate, 4-amino-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno(3,2-e)-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-dioxide, 4-amino-3,5-dibromoacetanilide, 4-amino-3,5-dichlorophenyl-4-((2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl)-1-piperazineethanol, 4-amino-3,5-dichloropyridine, 4-amino-3,5-diethylphenyl sulfate, 4-amino-3,5-dinitrobenzoic acid, 4-amino-3-(2,3,5-tri-O-benzyl-beta-ribofuranosyl)-5-pyrazole carbonitrile, 4-amino-3-(2-thienyl)butanoic acid, 4-amino-3-(3'-methoxycarbonyl-2'-thioureido)benzophenone, 4-amino-3-(3-aminopropyl)phenol, 4-amino-3-(5-chloro-2-thienyl)butyric acid, 4-amino-3-(5-methoxybenzo(b)furan-2-yl)butanoic acid, 4-amino-3-(5-methyl-2-thienyl)butyric acid, 4-amino-3-S-glutathionylphenol, 4-amino-3-benzo(b)furan-2-ylbutanoic acid, 4-amino-3-bromo-N-butyl-1,8-naphthalenedicarboximide, 4-amino-3-carboxamido-1-(beta-ribofuranosyl)pyrazolo(3,4-d)pyrimidine, 4-amino-3-chloro-2-pentenedioic acid, 4-amino-3-chlorobenzoic acid, 4-amino-3-chlorophenol, 4-amino-3-hydroxy-5-phenylpentanoic acid, 4-amino-3-hydroxybenzoic acid, 4-amino-3-hydroxybutanamide, 4-amino-3-hydroxybutananilide, 4-amino-3-hydroxybutyric acid, 4-amino-3-hydroxyphenylacetic acid, 4-amino-3-hydroxyphenylalanine, 4-amino-3-hydroxyphenylethylamine, 4-amino-3-iodobenzylguanidine, 4-amino-3-methyl-1-phenylpyrazolo-(3,4-c)isothiazole, 4-amino-3-phenylbutyric acid, 4-amino-4'-hydroxylaminodiphenylsulfone, 4-amino-4'-nitrodiphenyl ether, 4-amino-4,6-dideoxy-2-O-methylmannose, 4-amino-4,6-dideoxy-D-mannose, 4-amino-4-carboxychroman-2-one, 4-amino-4-deoxy-N-10-methylpteroic acid, 4-amino-4-deoxyarabinose, 4-amino-4-dihydrospectinomycin, 4-amino-4-methyl-2-pentyne-1-al, 4-amino-4-phosphonobutyric acid, 4-amino-5,6-heptadienoic acid, 4-amino-5-((2-chlorobenzyl)methylamino)-6-(6-(4-morpholinyl)-3-pyridinylethynyl)pyrimidine, 4-amino-5-(4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-2-(4-(morpholinocarbonyl)--perhydro-1,4-diazepin-1-yl)quinoline, 4-amino-5-(4-methylphenyl)-7-(t-butyl)pyrazolo-d-3,4-pyrimidine, 4-amino-5-(4-methylphenyl)-7-(tert-butyl)pyrazolo(3,4-d)pyrimidine, 4-amino-5-(benzylmethylaminomethyl)-6-(6-(4-morpholinyl)-3-pyridinylethynyl)pyrimidine, 4-amino-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyrimidine phosphate kinase, 4-amino-5-(imidazol-2-yl)imidazole, 4-amino-5-(methylthio)carbonyl imidazole, 4-amino-5-bromo-7-(2-hydroxyethoxymethyl)pyrrolo(2,3-d)pyrimidine, 4-amino-5-bromopyrrolo(2,3-d)pyrimidine, 4-amino-5-carboxymethylisoxazolid-3-one, 4-amino-5-chloro-2-ethoxy-N-((2-morpholinyl)methyl)benzamide, 4-amino-5-chloro-N-(1-(3-fluoro-4-methoxybenzyl)piperidin-4-yl)-2-(2-hydroxyethoxy)benzamide hydrochloride dihydrate, 4-amino-5-chloro-N-(2-(1-dimethylamino-1-cyclohexyl)ethyl)-2-methoxybenzamide, 4-amino-5-fluoro-2-methyl-3-(3-trifluoroacetylbenzylthiomethyl)quinoline, 4-amino-5-fluoro-3-phenylpentanoic acid, 4-amino-5-fluoropent-2-enoic acid, 4-amino-5-fluoropentanoic acid, 4-amino-5-guanidinopentanoic acid 15-((4-aminobutyl)-3-aminopropylcarbamoyl) pentadecyl ester, 4-amino-5-hexynoic acid, 4-amino-5-hydrazino-1,2,4-triazole-3-thiol, 4-amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine, 4-amino-5-hydroxymethylpyrimidine, 4-amino-5-oxo-8-xylofuranosylpyrido(2,3-d)pyrimidine, 4-amino-5-phosphonoheptanoic acid, 4-amino-6,7-dimethoxy-2-(4-(4-(4-aminophenyl)butanoyl)-1-piperazinyl)quinazoline, 4-amino-6,7-dimethoxy-2-(4-(5-(3-iodo-4-azidophenyl)pentanoyl)-1-piperazinyl)quinazoline, 4-amino-6,7-dimethoxy-3-quinolinol, 4-amino-6-(((6-chloro-2-methoxyacridin-9-yl)aminopropyl)amino)-7,8-dihydroimidazo(1,2-e)purine, 4-amino-6-benzylamino-1,2-dihydro-2-phenyl-1,2,4-triazolo(4,3-a)-quinoxalin-1-one, 4-amino-6-benzyloxy-2-(methylsulfanyl)-5-nitrosopyrimidine, 4-amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide, 4-amino-6-chloro-2-(4-nitrophenyl)-3(2H)pyridazinethione, 4-amino-6-methyl-8-(2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl)-7(8H)-pteridone, 4-amino-6-methylhept-2-enoic acid, 4-amino-6-methylthio-1-(2',2'-diethoxyethyl)-1H-pyrazolo(3,4-d)pyrimidine, 4-amino-7-benzylpyrrolo(2,3-d)(1,2,3)triazine-5-carbonitrile, 4-amino-7-iodoquinoline, 4-amino-8-(ribofuranosylamino)pyrimido(5,4-d)pyrimidine-5'-phosphate, 4-amino-N-((4-benzyl-2-morpholinyl)-methyl)-5-chloro-2-ethoxybenzamide, 4-amino-N-((4-benzyl-2-morpholinyl)methyl)-5-chloro-2-methoxybenzamide, 4-amino-N-(2,6 bis-methylamino-pyridin-4-yl)-benzene sulfonamide, 4-amino-N-(2,6-dimethylphenyl)phthalimide, 4-amino-N-(2-(diethylamino)ethyl)-3,5-dimethylbenzamide, 4-amino-N-(2-ethylphenyl)benzamide, 4-amino-N-(3-methylbut-1-yl)-N-(2-phenyl-2H-pyrazol-3-yl)benzenesulfonamide, 4-amino-N-acetyl-N-methylaniline, 4-amino-N-ethyl-N-(beta-hydroxy-ethyl)-m-toluidine, 4-amino-N-fluorescein isothiocyanate-17-estradiol, 4-amino-N-pyridin-4-ylbutyramide, 4-amino-alpha,alpha,2-trimethyl-1H-imidazo(4,5-c)quinoline-1-ethanol, 4-amino-alpha,alpha-dimethyl-1H-imidazo(4,5-c)quinolin-1-ethanol, 4-amino-cyclopent-2-ene-carboxylic acid, 4-amino-p'-ureidodiphenylsulfone, 4-amino-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 4-amino-tetrahydrobiopterin, 4-aminoacetophenone, 4-aminoazotoluene, 4-aminobenzamide, 4-aminobenzamidine, 4-aminobenzamidoethyl-sepharose, 4-aminobenzamidopyridine, 4-aminobenzenediazonium ouabain, 4-aminobenzhydrazide, 4-aminobenzo(a)pyrene, 4-aminobenzo-2,1,3-thiadiazole, 4-aminobenzoate hydroxylase, 4-aminobenzoic acid 4'-amidinoanilide, 4-aminobenzoic acid-N-mannoside, 4-aminobenzoic acid-N-xyloside, 4-aminobenzoic acid-ovalbumin conjugate, 4-aminobenzonitrile, 4-aminobenzovesamicol, 4-aminobenzoyl-alanine, 4-aminobenzoyl-glycyl-prolyl-leucyl-alanine hydroxamic acid, 4-aminobenzoyl-poly-gamma-glutamate, 4-aminobenzoylglutamic acid, 4-aminobenzyl alcohol, 4-aminobenzylcarazolol, 4-aminobenzylcellulose, 4-aminobenzylsuccinic acid, 4-aminobicyclo(2,2,2)octane-1-carboxylic acid, 4-aminobiphenyl N-hydroxylase, 4-aminobutanol, 4-aminobutylagarose, 4-aminobutylalanine, 4-aminobutylphosphonic acid, 4-aminobutyraldehyde, 4-aminobutyric acid methyl ester, 4-aminocarbonylazo-2-pyrimidinone, 4-aminocatechol, 4-aminocrotonic acid, 4-aminocyclohexanecarboxylic acid, 4-aminocyclohexanol, 4-aminodiphenyl ether, 4-aminodiphenylamine, 4-aminofenitrothion, 4-aminofluorescein, 4-aminoheptanoylphenone, 4-aminoheptylphenone, 4-aminohexanoylphenone, 4-aminoimidazole, 4-aminoisoquinoline-1-carboxaldehyde thiosemicarbazone, 4-aminoisoxazolyl-1,2-naphthoquinone, 4-aminomethyl-1-(4-methoxyphenyl)-2-pyrrolidinone, 4-aminomethyl-1-phenyl-2-pyrrolidinone, 4-aminomethyl-2-hydroxybenzoic acid, 4-aminomethylbenzoic acid, 4-aminomethylcyclohexanecarbonyl-O-2-bromobenzyloxycarbonyltyrosine 4-acetylanilide, 4-aminomethylphenylalanine, 4-aminomethyluracil, 4-aminooctoylphenone, 4-aminooxybutylamine, 4-aminopentanoylphenone, 4-aminophenanthrenes, 4-aminophenethyltrimethylammonium, 4-aminophenol, 4-aminophenyl 1-thio-beta-glucopyranosiduronic acid, 4-aminophenyl 1-thio-galactofuranoside, 4-aminophenyl 6-phospho-alpha-mannopyranoside, 4-aminophenyl beta-lactoside, 4-aminophenyl fucoside, 4-aminophenyl glucoside, 4-aminophenyl-1,2-dihydro-1-methyl-2-propylcarbamoyl-6,7-methylenedioxyphthalazine, 4-aminophenyl-1-thiocellobioside, 4-aminophenyl-2-acetamido-2-deoxyglucoside, 4-aminophenyl-beta-galactoside, 4-aminophenyl-tri-N-acetylchitotrioside, 4-aminophenylacetic acid, 4-aminophenylalanine anilide, 4-aminophenylalanine, 4-aminophenylarsenoxide, 4-aminophenyldichloroarsine, 4-aminophenylethyl-1,4,7,10-tetraazacyclodecane-N,N',N'',N'''-tetraacetic acid, 4-aminophenyllactic, 4-aminophenylmannoside, 4-aminophenylmercuriacetate, 4-aminophenylmercury chloride, 4-aminophenyloxamic acid, 4-aminophenylphosphate, 4-aminophenylphosphonic acid methyl-1,2,2-trimethylpropyl diester, 4-aminophenylphosphorylcholine, 4-aminophenylpyruvic acid, 4-aminophenylribofuranoside 3-(ribit-5-yl phosphate), 4-aminophenytoin, 4-aminophthalate, 4-aminophthalhydrazide, 4-aminopiperidine, 4-aminopropiophenone, 4-aminopyrazolo(3,4-d)pyrimidine, 4-aminopyrazolopyrimidine-2'-deoxyribofuranoside, 4-aminopyridine methiodide, 4-aminopyrimidine, 4-aminopyrrolidine-2,4-dicarboxylic acid, 4-aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-aminoquinoline-1-oxide, 4-aminoquinoline-2-carboxylic acid, 4-aminoquinoline, 4-aminosalicylic acid oxine azo dye complex, 4-aminosalicylic acid oxine, 4-aminospiroperidol, 4-aminostilbene, 4-aminotetrolic acid, 4-aminothiophenol, 4-aminotrishomocubane, 4-aminovalproic acid, 4-amylcinnamoylanthranilic acid, 5''-amino-3',5''-dideoxybutirosin A, 5''-amino-4',5''-dideoxybutirosin A, 5''-amino-5''-deoxybutirosin, 5'-(6-aminopurin-9-yl)-5'-deoxyribofuranose 1',2'-cyclic monophosphate, 5'-AMP-activated protein kinase, 5'-AMP-biotin, 5'-amino-2',5'-dideoxy-5-ethyluridine, 5'-amino-2',5'-dideoxyguanosine, 5'-amino-5'-deoxyadenosine, 5'-amino-5'-deoxyaristeromycin, 5'-amino-5'-deoxyguanosine, 5'-amino-5'-deoxythymidine, 5'-amino-5'-deoxyuridine 2'(3')-phosphate-sepharose, 5'-amino-5'-deoxyuridine, 5(4)-amino-4(5)-imidazolecarboxamide ureidosuccinate, 5-((2-aminoethyl)amino)naphthalene-1-sulfonic acid, 5-((2-aminoethyl)thiomethyl)-N,N-dimethyl-2-furanmethanamine, 5-(2-amino-2-deoxyglucopyranosyloxymethyl)-2'-deoxyuridine, 5-(2-amino-ethylamino)-1-phenyl-2-pentanone, 5-(2-aminoadipyl)cysteine, 5-(2-aminoadipyl)cysteinylvaline, 5-(2-aminoethyl)homocysteine, 5-(2-aminohexafluoroprop-2-yl)-2'-deoxyuridine, 5-(2-aminopropyl)-2,3-dihydro-1H-indene, 5-(3-aminopropyl)-2'-deoxyuridine, 5-(3-aminopropyl)isoxazole, 5-(3-aminopropyl)uridine triphosphate, 5-(4'-aminobuty)-2,4-diketothiazolidine, 5-(4'-aminophenyl)-8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-3-methy-1H-3-benzazepin-7-ol, 5-(4-amidinophenyl)pentanoyl-aspartyl-phenylalanine, 5-(4-aminophenyl)-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-1H-indeno(1,2-b)pyridine, 5-(5-(((3-amino-3-iminopropyl)amino)carbonyl)-1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)-2-(formylamino)-4-methylthiazole, 5-(5-amidinoindol-2-yl)-6-hydroxy-3-((3-nitrophenyl)phenyl)acetic acid, 5-(8-amino-7-chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-3-(1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one, 5-(N-aminohexyl)carbamoyl-2'-O-methyluridine, 5-(N-aminohexyl)carbamoyl-2'-deoxyuridine, 5-(aminocarbonyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(4-nitrophenyl)-(3-(4,4-diphenylpiperidin-1-yl)propyl), 5-(aminomethyl)-2'-deoxyuridine, 5-(aminomethyl)-3-(4-methoxyphenyl)dihydrofuran-2(3H)-one, 5-(aminomethyl)fluorescein, 5-(aminopropyl)-2,3-dihydrobenzofuran, 5-(p-aminophenyl)-1,2,3,4-tetrahydroxypentane, 5-(p-aminophenylazo)-8-hydroxyquinoline, 5-Amino-2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline, 5-amidinoindole, 5-amino (12)-2'-deoxyuridine beta-cyanoethyl phosphoramidite, 5-amino-(2,2,6,6-tetramethylpiperidine-N-oxyl)uridine 5'-triphosphate, 5-amino-(N-t-butoxycarbonyl)-2-benzyl-4-oxo-6-phenylhexanoic acid, 5-amino-1,2-dimethylimidazole, 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, 5-amino-1-(2'-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)imidazole-4-carboxamide, 5-amino-1-(2'-deoxy-beta-ribofuranosyl)imidazole-4-carboxamide-5'-triphosphate, 5-amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-phenyl)-3-(3H3)-methylsulfanyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-(3-trifluoromethylphenyl)-3-(((2-nitrophenylsulfonamido)methyl)phenyl)pyrazole, 5-amino-1-(4-methylphenyl)-3-((4-methoxyphenylsulfonamido)phenyl)pyrazole, 5-amino-1-(5'-phosphoribofuranosyl)-4-nitroimidazole, 5-amino-1-(5-deoxy-beta-ribofuranosyl)imidazole-4-carboxamide, 5-amino-1-(chloromethyl)-3-((5,6,7-trimethoxyindol-2-yl)carbonyl)-1,2-dihydro-3H-benz(e)indole, 5-amino-1-cyclopropyl-6,8-difluoro-4-oxo-7-(2-amino-8-azabicyclo(4.3.0)non-3-en-8-yl)quinoline-3-carboxylic acid, 5-amino-1-formylisoquinoline thiosemicarbazone, 5-amino-1-naphthol, 5-amino-1-ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxamidine, 5-amino-1H-(1,2,4)triazole-3-carboxylate, 5-amino-1H-tetrazole, 5-amino-2'-deoxyuridine, 5-amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid, 5-amino-2,4-dihydroxy-alpha-methylphenylethylamine, 5-amino-2,4-dioxy-6-ribitylaminopyrimidine, 5-amino-2-hexenedioic acid, 5-amino-2-methylbenzenesulfonic acid, 5-amino-2-naphthalenesulfonate, 5-amino-2-nitrobenzoic acid, 5-amino-2-phenyl-1,3,4,5-tetrahydrobenz(c,d)indole, 5-amino-2-thiocytosine, 5-amino-3,4-dihydroxy-2-isopropyl-7-methyloctanoic acid, 5-amino-3,4-dimethylisoxazole, 5-amino-3-(2,3,5-tri-O-acetyl-beta-ribofuranosyl)thiazolo(4,5-d)pyrimidine-2,7-dione, 5-amino-3-(4-chlophenyl)pentanoic acid, 5-amino-3-(4-chlorophenyl)pentanoic acid, 5-amino-3-(4-hydroxy-2-buten-1-yl)thiazolo(4,5-d)pyrimidine-2,7(3H,6H)-dione, 5-amino-3-hydroxy-7-methyloctanoic acid, 5-amino-3-ribofuranosylpyrazolo(3,4-e)(1,3)oxazine-7-one, 5-amino-4,5,6,6a-tetrahydro-3aH-cyclopenta(d)isoxazole-3,5-dicarboxylic acid, 5-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzimidazole, 5-amino-4-(4-diethylaminophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-7-(pyrrolidin-1-yl)-1,6-naphthyridine-8-carbonitrile., 5-amino-4-(4-diethylaminophenyl)-2-phenyl-7-(pyrrolidin-1-yl)-1,6-naphthyridine-8-carbonitrile, 5-amino-4-(chlorophenyl)pentanoic acid, 5-amino-4-(diazoacetyl)-1-ribofuranosylimidazole, 5-amino-4-O-methyl-1,2,3,4-cyclopentanetetrol, 5-amino-4-chloro-(2,3-dihydroxy-1-phenyl)-3(2H)-pyridazinone, 5-amino-4-ketolevulinic acid, 5-amino-4-sulfanylphthalhydrazide, 5-amino-5-deoxygalactopyranose, 5-amino-5-deoxygluconic acid delta-lactam, 5-amino-5-deoxymannopyranoside, 5-amino-5-hydroxy-2,4,6(1H,3H,5H)pyrimidinetrione, 5-amino-6-cyano-1,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrido(2,3-d)pyrimidine-2,4-dione, 5-amino-6-hydroxy-2-isopropylamino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-ol, 5-amino-6-methyl-2-benzimidazolone, 5-amino-6-phenyl-1,6-dihydropyridazin-3(2H)-one, 5-amino-6-ribitylamino-2,4(1H,3H)pyrimidinedione 5'-phosphate, 5-amino-6-ribitylamino-2,4-(1H,3H)pyrimidinedione, 5-amino-7-(3-(4-hydroxyphenyl)propyl)-2-(2-furyl)pyrazole(4,3-e)-1,2,4-triazolo(1,5-c)pyrimidine, 5-amino-7-methyl-3-octenoic acid, 5-amino-8-(4-fluorobenzyl)-2-(2-furyl)pyrazolo(4,3-e)-1,2,4-triazolo(1,5-c)pyrimidine, 5-amino-8-vinylphthalazine-1,4(2H,3H)-dione -methyl methacrylate copolymer, 5-aminoacetamido-4,6-dimethyl-2-hydroxyisophthalic acid diethyl ester, 5-aminobenzimidazole, 5-aminocarbonyl-10,11-dihydro-5H-dibenzo(a,d)cyclohepten-5,10-imine, 5-aminodaunorubicin, 5-aminoeosin, 5-aminofluorescein, 5-aminoformycin A, 5-aminoimidazole-4-carboxamide-1-ribofuranosyl triphosphate, 5-aminoindazole, 5-aminoisatin, 5-aminoisophthalic acid, 5-aminoisoquinolinone, 5-aminolaevulinic acid-n-pentylester, 5-aminolevulinic acid hexyl ester, 5-aminomethyl-1,2,4-triazol-3-one, 5-aminomethyl-10,11-dihydro-dibenzo(a,d)cycloheptene, 5-aminomethylene-1,3-dibutylbarbituric acid, 5-aminomethylpyrazolin-5-one, 5-aminomethylsalicylic acid, 5-aminopent-2-enoic acid, 5-aminopentanesulfonic acid, 5-aminopentyl 4,6-O-(1-carboxyethylidene)galactopyranoside, 5-aminopentyl O-galactopyranosyl-1-4-O-(2-acetamido-2-deoxyglucopyranosyl)-1-3-fucopyranoside, 5-aminopentyl-2,3,4,2',3',4',6'-hepta-O-acetylgentiobioside, 5-aminophthalazine, 5-aminoquinoline, 5-aminosaccharin, 5-aminosalicyl-glycine, 5-aminosalicylic acid 1,2-dioxygenase, 5-aminosalicyltaurine, 5-aminoshikimate-3-phosphate, 5-aminouracil-6-sulfonic acid, 5-aminouracil, 5-aminovaleramidase, 5-aminovalerate aminotransferase, 5-aminovaleric acid, 6'-amino-6'-deoxygentamicin A, 6'-aminoglycoside acetyltransferase-2''-aminoglycoside phosphotransferase, 6-((2'-aminoethyl)carboxamidoethyl)estradiol, 6-((2-aminoethyl)amino)-2-(2-(dimethylamino)ethyl)-2,3-dihydro-1H,7H-pyrimido(5,6,1-de)acridine-1,3,7-trione, 6-((4-amidinobenzoyl)amino)tetralone-2-acetic acid, 6-(2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetamido)penicillinate, 6-(2-aminopropyl)-2,3-dihydrobenzofuran, 6-(3-aminopropyl)-1,3-diazacyclohexan-4-one, 6-(4-aminobutyl)-3-carboxyethyl-5-methyl-2(1H)-pyrazinone, 6-(aminomethyl)fluorescein, 6-amidino-2-naphthol, 6-amidinoindole, 6-amino-1,2-benzopyrone, 6-amino-1,3-dihydroxybenzocycloheptene, 6-amino-1,3-dimethyl uracil, 6-amino-1,4-dihydro-1-methyl-7-(4-(2-pyridyl)piperazin-1-yl)-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylic acid, 6-amino-1,5-anhydro-6-deoxyglucitol, 6-amino-1-(2-deoxypentofuranosyl)-1H-pyrrolo(3,2-c)pyridin-4(5H)-one, 6-amino-1-arabinofuranosyl-1H-pyrrolo(3,2-c)pyridin-4(5H)-one, 6-amino-1-formyl-5-hydroxy-1,3-cyclohexadiene, 6-amino-1-hydroxyhexane-1,1-diphosphonate, 6-amino-1-naphthalenesulfonamide, 6-amino-2(1H)-pyridone, 6-amino-2,3,6-trideoxy-erythrohexose, 6-amino-2-(N, N-di-n-propylamino)thiazolo(4,5-f)indan, 6-amino-2-chloropurine, 6-amino-2-mercapto-5-methylpyrimidine-4-carboxylic acid, 6-amino-2-mercaptobenzothiazole, 6-amino-2-n-pentylthiobenzothiazole, 6-amino-3,6-dihydro-2H-1,2-oxazine, 6-amino-3-(chloromethyl)-1-((5,6,7-trimethoxyindol-2-yl)carbonyl)indoline, 6-amino-4,10-diazachrysene, 6-amino-4,4,5,7,8-pentamethyldihydrocoumarin, 6-amino-5-(N-methylformylamino)-1-methyluracil, 6-amino-5-(formyl-N-methylamino)-1,3-dimethyluracil, 6-amino-5-bromo-1-(8-phosphonooctyl)uracil, 6-amino-5-bromo-4-(4-cyano-2,6-dimethylphenoxy)-2-(4-cyanophenylamino)pyrimidine, 6-amino-5-bromouracil, 6-amino-6-deoxyascorbic acid, 6-amino-6-deoxycyclomaltoheptaose octadecasulfate, 6-amino-6-deoxyfumagillol, 6-amino-6-deoxyglucopyranose, 6-amino-6-deoxymannose, 6-amino-6-deoxytalose, 6-amino-7-chloro-5,8-dioxoquinoline, 6-amino-8-hydroxy-4H-1-ribofuranosylimidazo(4,5-e)(1,3)diazepin-4-one, 6-amino-9-(((-3-iodo-2-propenyl)oxy)methyl)purine, 6-amino-9-(1-methoxy-2,7-dioxatricyclo(3.3.0(4,6))octan-8-yl)purine, 6-amino-NAD, 6-amino-alpha-(((1-methyl-3-phenylpropyl)amino)methyl)-3-pyridine methanol, 6-amino-alpha-((4-diphenylmethyl-1-piperazinyl)methyl)-9H-purine-9-ethanol, 6-aminoacridizinium bromide, 6-aminoallopurinol riboside, 6-aminobenzo(a)pyrene, 6-aminocarbovir, 6-aminocholesterol, 6-aminochromane, 6-aminochrysene-1,2-dihydrodiol, 6-aminodopamine, 6-aminoestradiol, 6-aminohexanoate-cyclic-dimer hydrolase, 6-aminohexanoate-dimer hydrolase, 6-aminohexanoic acid 2-octyl ester, 6-aminohexanoic acid cyclic dimer, 6-aminohexylgalactopyranosyl-(1-4)-galactopyranosyl-(1-4)-glucopyranoside, 6-aminoimidazo(4',5'-4,5)thieno(3,2-d)pyrimidine, 6-aminoindazole, 6-aminomethyl-3-methyl-4H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-aminonaphthalene-2-sulfonic acid, 6-aminonicotinic acid, 6-aminopyridine-3-thiol, 6-aminoquinoline, 6-aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl carbamate, 6-aminoriboflavin, 6-aminosaccharin, 6-aminosulmazole, 6-aminothymine, 6-aminouracil, 7(3-amino-2-methyl-1-azetidinyl)-1-(2,4- difluorophenyl)-1,4-dihydro-6-fluoro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid tosylate, 7-((2-aminothiazol--4-yl)methoximinoacetylamino)-1-carba(1-dethia)-3-(2-aminothiazol-4-yl)-3-cephem-4-carboxylic acid, 7-((2-aminothiazol-4-yl)-2-(N-hydroxyimino)acetamido)-3-((3-methoxyisoxazol-5-yl)ethenyl)cephalosporanic acid, 7-((2-aminothiazol-4-yl)-2--(N-hydroxyimino)acetamido)-3-((3-chloroisoxazol-5-yl)ethenyl)cyclosporanic acid, 7-((2-aminothiazol-4-yl)-4--methoximinoacetylamino)-1-carba(1-dethia)-3-(2-(5-nitrothiazol-2-yl)thiazol-4-yl)-3-cephem-4-carboxylic acid, 7-((2-aminothiazol-4-yl)-methoximinoacetylamino)-1-carba(1-dethia)-3-(2-((phenyl)(2-pyridyl)methyl)thiazol-4-yl)-3-cephem-4-carboxylic acid, 7-((2-aminothiazol-4-yl)methoximinoacetylamino)-1-carba(1-dethia)-3-(2-phenylthiazol-4-yl)-3-cephem-4-carboxylic acid, 7-((4'-aminophenyl)thio)-1,4-androstadiene-3,17-dione, 7-(-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(3-(3-hydroxy-4-pyridon-1-yl)-3-carboxypropoxyimino)acetamido)-3-(1,2,3-thiadiazol-5-yl)-thiomethyl-3-cephem-4-carboxylic acid, 7-(2- (2-aminothiazol-4-yl)-2-(1-carboxy-1-methylethoxyimino)acetamido)-3-(3,4-dihydroxybenzoyloxy)methyl-3-cephem-4-carboxylic acid, 7-(2-(2-amino-4-thiazolyl)--4-carboxy-2-butenoylamino)-3-vinyl-3-cephem-4-carboxylic acid, 7-(2-(2-amino-5-chlorothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetamido)-3-(imidazo(1,5-a)-pyridinium-1-yl)methyl-3-cephem-4-carboxylate, 7-(2-(2-amino-5-chlorothiazole-4-yl)-2-methoxyiminoacetamido)-3-azolium-3-cephem-4-carboxylate, 7-(2-(2-aminothiazol-4-yl)- 2-(1-carboxyl-1-methylethoxyimino)acetamido)-3-(3-(3,4-dihydroxybenzoyloxy)-1-propen-1-yl)-3-cephem-4-carboxylic acid, 7-(2-(2-aminothiazol-4-yl)-2- (1-carboxy-1-methylethoxyimino)acetamido)-3-(3-(5,6-dihydroxybenzimidazol-1-yl)propen-1-yl)-3-cephem-4-carboxylic acid, 7-(2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(((1,5-dihydroxy-4-pyridon-2-yl)methoxy)imino)acetamido)-3-((((4-methyl-5-carboxymethyl)thiazol-2-yl)thio)methyl)-8-oxo-1-aza-4-thiabicyclo(4.2.0)oct-ene-2-carboxylic acid, 7-(2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(1-carboxy-1-methylethoxyimino)acetamido)-3-(3-(2,6-dihydro-7-hydroxy-6-oxoisoquinolin-2-yl)propen-1-yl)-3-cephem-4-carboxylic acid, 7-(2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetamido)-3-methyl-3-cephem-4-carboxylic acid glycyloxybenzoyloxymethyl ester, 7-(2-(2-aminothiazole-4-yl)-2-(1-carboxy-1-methyl)ethoxyiminoacetamido)-3-(3-hydroxy-4-pyridon-1-yl)methyl-3-cephem-4-carboxylic acid, 7-(2-(2-aminothiazole-4-yl)-2-methoxyiminoacetamido)-3-(imidazo(1,5-a)pyridinium-2-yl)methyl-3-cephem-4-carboxylate, 7-(2-(2-aminothiazolyl)-2-methoxyiminoacetamido)-3-(imidazo(1,2-a)pyridinium-1-yl)methyl-3-cephem-4-carboxylate, 7-(2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol--3-yl)-2-cyclopentyloxyiminoacetamido)-3-(3,6-diaminoimidazo(1,2-b)pyridazinium-1-yl)methyl-3-cephem-4-carboxylate, 7-(2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-ethoxyiminoacetamido)-3-(1-(3-methylaminopropyl)-1H-imidazo(4,5-b)pyridinium-4-yl)methyl-3-cephem-4-carboxylate, 7-(2-amino-2-phenylacetamido)-3-(1H-1,2,3-triazol-4-yl)methylthiomethyl-3-cephem-4-carboxylic acid, 7-(2-aminoethoxy)-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, 7-(2-aminoethyl)-3,4-dihydro-5-hydroxy-2H-1,4-benzothiazine-3-carboxylic acid, 7-(2-aminoethyl)-5-hydroxy-1,4-benzothiazine, 7-(2-aminoethyl)guanine, 7-(2-aminoethylthio)-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, 7-(2-aminomethylmorpholino)-1-cyclopropyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 7-(3-(aminomethyl)-4-(methoxyimino)-3-methyltetrahydro-1H-1-pyrrolyl)-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro(1,8)naphthyridine-3-carboxylic acid, 7-(3-amino-1-pyrrolidinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1-(2-thiazolyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 7-(3-amino-4-methyl-1-pyrrolidinyl)-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-6-fluoro-8-methyl-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, 7-(3-aminoazetidin-1-yl)-1-(5-amino-2,4-difluorophenyl)-8-chloro-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 7-(4'-amino)phenylthioandrostenedione, 7-(4'-amino-2'-methylpyrrolidinyl)-1-(2,4-difluorophenyl)-1,4-dihydro-6-fluoro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 7-(7-aminomethyl-5-azaspiro(2,4) hept-5-yl)-1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 7-(aminomethyl)-7-deazaguanine, 7--((2-aminothiazol-4-yl)methoximinoacetylamino)-1-carba(1-dethia)-3-(2-(1-methyl-3-pyridyl)thiazol-4-yl)-3-cephem-4-carboxylic acid, 7-amino-1-naphthol, 7-amino-10-decarbamoyloxy-9-dehydro-7-demethoxymitomycin B, 7-amino-2,4,6-trimethylquinoline, 7-amino-2-(((2-methyl-1-(3-phenylpropanoylamino)propyl)hydroxyphosphinoyl)methyl)heptanoic acid, 7-amino-3-(2-bromoethoxy)-4-chloroisocoumarin, 7-amino-3-benzyloxycarbonylamino-1-chloroheptan-2-one, 7-amino-3-hydroxycepham-4-carboxylic acid, 7-amino-3-methyl-delta(3)-cephem-4-carboxylic acid, 7-amino-3-methylenecepham-4-carboxylic acid, 7-amino-3-trifluoromethylcoumarin, 7-amino-4,5,6-triethoxy-3-hydroxyphthalide, 7-amino-4-carbamoylmethylcoumarin, 7-amino-4-chloro-3-(3-isothiureidopropoxy)isocoumarin, 7-amino-4-chloromethylcoumarin, 7-amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-methyl-2-quinolinone, 7-amino-4-methylcoumarin-3-acetic acid, 7-amino-4-methylcoumarin, 7-amino-4-trifluoromethyl-2-quinolinone, 7-amino-4-trifluoromethylcoumarin, 7-amino-6-chloro-10-(N,N--diethylaminoethyl)-1,3-dihydroxyacridin-9-one, 7-amino-6-chloro-10-(N,N-diethylaminoethyl)-1-hydroxy-3-methoxyacridin-9-one, 7-amino-8-iodoketanserin, 7-amino-9-ethylguanine, 7-aminoacetoxycephalosporanic acid, 7-aminoactinomycin D, 7-aminobicyclo(2.2.1)heptane-2,7-dicarboxyxlic acid, 7-aminocephalosporanic acid, 7-aminocephalosporin doxorubicin-monomethoxypoly(ethylene glycol)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester, 7-aminocephalosporin doxorubicin-poly(ethylene glycol)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester, 7-aminocholesterol, 7-aminoclonazepam, 7-aminocoumarin-4-methanesulfonic acid, 7-aminocoumarin, 7-aminodesacetoxycephalosporanic acid, 7-aminodesmethylflunitrazepam, 7-aminoflunitrazepam, 7-aminoidazoxan, 7-aminoketanserin, 7-aminomethyl-7-deazaguanosine, 7-aminonitrazepam, 7-aminopyrazolo(4,3-d)pyrimidine, 7-aminosulfonyl-3-hydroxymethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 7-aminosulfonyl-4-(2,1,3-benzoxadiazolyl)isothiocyanate, 8-((5'-amino-1'-methyl-3'-thiapentyl)amino)-6-methoxy-4-methyl-5-((3-trifluoromethyl)phenoxy)quinoline, 8-((5'-amino-2'-methyl-3'-thiapentyl)amino)-6-methoxy-4-methyl-5-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)quinoline, 8-((6-aminohexyl)amino)inosine 5'-monophosphate, 8-(2-aminoethyl)amino-cAMP sepharose, 8-(3-aminopropylamino)adenosine-sepharose, 8-(4-((2-aminoethyl)aminocarbonylmethyloxy)phenyl)-1,3-dipropylxanthine, 8-(6-aminohexyl)amino GMP, 8-(6-aminohexyl)amino-2'-AMP, 8-amino-1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, 8-amino-1,3-bis(cyclopropylmethyl)xanthine, 8-amino-10,11-dihydrodibenzo(b,e)1,4-thiazepin-11-one, 8-amino-2'-deoxyadenosine, 8-amino-2'-deoxyguanosine, 8-amino-2'-nordeoxyguanosine, 8-amino-2-deoxyguanosine triphosphate, 8-amino-2-methyl-7-oxononanoic acid, 8-amino-3-((tetrahydro-2-furanyl)methyl) benzomorphan, 8-amino-3-D-ribofuranosyl-1,2,4-triazolo(4,3-a)pyrazine, 8-amino-3-benzylhypoxanthine, 8-amino-3-deazaguanine, 8-amino-3-methoxy-2,4-dimethyl-4,6-octadienal, 8-amino-5'-iodoguanosine, 8-amino-6(N)-methyl-2-ribofuranosyl-1,2,3,5,6,7-hexaazaacenaphthylene, 8-amino-6-fluoro-9-ribofuranosyl-9H-purine, 8-amino-7-oxononanoate synthase, 8-amino-8-demethylriboflavin, 8-amino-9-(2-thienylmethyl)guanine, 8-amino-9-benzylguanine, 8-aminoadenosine 3',5'-monophosphate, 8-aminoadenosine 5'-monophosphate, 8-aminoadenosine cyclic 3',5'-(hydrogen phosphate) 5'-ribofuranosyl ester, 8-aminoadenosine, 8-aminocyclazocine, 8-aminocyclooct-4-enecarboxylic acid, 8-aminoguanine, 8-aminoguanosine triphosphate, 8-aminoguanosine, 8-aminohexylamino cAMP, 8-aminooctyl 5'-S-coniferyl-5'-deoxythioarabinofuranoside, 8-aminopyrene-1,3,6-trisulfonic acid, 8-aminoquinoline, 8-aminotheophylline-7-butyric acid, 8-aminoxanthene, 8-aminoxanthine, 9-((2-aminoethoxy)methyl)guanine, 9-(2-aminoethoxy)phenoxazine, 9-(3-aminopropoxy)phenoxazine, 9-(4'-aminophenyl)-9H-pyrido(3,4-b)indole, 9-(aminomethyl)-9,10-dihydroanthracene, 9-Aminofluorene, 9-AMA, 9-amino-10-methyl-1,2,3,4-tetrahydroacridine, 9-amino-10-methylacridinium, 9-amino-2-(2-(dimethylamino)ethyl)-6-((2-(dimethylamino)ethyl)amino)-2,3-dihydro-1H,7H-pyrimido(5,6,1-de)acridine-1,3,7-trione, 9-amino-2-deoxy-2,3-didehydro-N-acetylneuraminic, 9-amino-2-hydroxyacridine, 9-amino-2-nitroacridine, 9-amino-20-camptothecin, 9-amino-3-azido-7-methoxyacridine, 9-amino-4,5-diazafluorene-9-carboxylic acid, 9-amino-6-chloro-2-methoxyacridine, 9-amino-6-chloroacridine-2-phosphate, 9-amino-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-benzo-(de)thiazolo(4,5-g)quinoline, 9-amino-6-trifluoromethylbenzonorbornene, 9-amino-8-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2,4-methanoacridine, 9-amino-9-fluorenecarboxylic acid, 9-amino-N-(2-(4-morpholinyl)ethyl)-4-acridinecarboxamide, 9-aminoacridine-4-carboxamide, 9-aminoacridylpropranolol, 9-aminobenzonorbornene, 9-aminocamptothecin glucuronide, 9-aminocamptothecin lactone, 9-aminoellipticine, 9-aminonevirapine, 9-aminophenanthrene, 9-aminothioxanthene 10,10-dioxide, 9-amoorastatin, A-MYB protein, chicken, AM 4299 A, AM 4299 B, AM toxin I, AM toxin II, AM toxin III, AM-toxin synthetase, AM1 glycoprotein, mouse, AM50 protein, Cavia porcellus, AM67 protein, Cavia porcellus, AMACO protein, human, AMACO protein, mouse, AMALCODEN, AMBN protein, human, AMCI-1 protein, Apis mellifera, AMCV protein, Artichoke mottled crinkle virus, AMF protocol, AMHC1 protein, chicken, AMI-HS cpd, AMI-mixture, AMID protein, human, AMIGO protein, rat, AMIGO2 protein, rat, AMIGO3 protein, rat, AML1 protein, Arabidopsis, AML1-AMP19 fusion protein, human, AML1-ETO fusion protein, AML1-MDS1-EVI1 fusion protein, human, AML1-MTG16 protein, human, AML8A protocol, AML91 protocol, AML92 protocol, AMMECR1 protein, human, AMN protein, human, AMOT protein, human, AMP nucleosidase, AMP-1 protein, human, AMP-18 protein, human, AMP-4-(N-2-chloroethyl-N-methylamino)benzylamidate, AMP-AMP phosphotransferase, AMP-activated protein kinase beta, AMP-activated protein kinase kinase, AMP-dependent kinase (ATP-forming), AMP1 protein, Allium cepa, AMP1 protein, Amaranthus caudatus, AMP1 protein, Impatiens balsamina, AMP1 protein, Macadamia integrifolia, AMP1 protein, Mirabilis jalapa, AMP2 protein, Amaranthus caudatus, AMP2 protein, Macadamia integrifolia, AMP2 protein, Mirabilis jalapa, AMPA receptor, GluR2 subunit, AMPA receptor, GluR3 subunit, AMPA receptor, GluR4, AMPD2 protein, human, AMS protein, Arabidopsis, AMSA-OAP protocol, AMSFYFPRMamide, AMSH-2 protein, human, AMSH-FP protein, mouse, AMSH-LP protein, human, AMTC antioxidant, AMY protein, human, AMY1.2 protein, Hordeum vulgare, AM 113, AM 114, AM 115, AM 1241, AM 160H, AM 188, AM 19, AM 2159, AM 251, AM 281, AM 36, AM 374, AM 44, AM 49, Am 580, AM 6201, Am 80, AM 8402, AM 92016, AM-1121, AM1172, AM132, AM336, AM5, AmBisome, AmHNF-3-1 protein, Branchiostoma floridae, Ama1 protein, S cerevisiae, AMACE1, Amadori product-binding protein, Pseudomonas sp., Amalgam Liner, Amalgam protein, Drosophila, Amalgambond, Amant, Amaranthus leucocarpus lectin receptor, mouse, Amaranthus leucocarpus lectin, Amarisolide monohydrate, Amb a I protein, Ambrosia artemisiifolia, Amb a II protein, Ambrosia artemisiifolia, Amb a III protein, Ambrosia artemisiifolia, Amb a VI protein, Ambrosia artemisiifolia, Ambene, Amberlite CG 400, Amberlite CG-120, Amberlite IR-120, Amberlite IRA 410, Amberlite IRA200, Amberlite IRC50, Amberlite LA-2, Amberlite XAD-16, Amberlite XAD-2 resin, Amberlite XAD-8, Amberlite XE 64, Amberlite XE-336, Ambersorb XE-344 resin, Ambn protein, mouse, Ambn protein, rat, Amc-1 protein, Aspergillus nidulans, AmcA protein, Aspergillus nidulans, AMD 6221, AmdA protein, Aspergillus nidulans, AmdR protein, Aspergillus nidulans, AmdX protein, Emericella nidulans, Amesec, AmfC protein, Streptomyces griseus, AmfS protein, Streptomyces griseus, Amforol, AMG 18, AMG 3, AMG0001, AMG531, AmiA protein, Dictyostelium discoideum, AmiA protein, bacteria, AmiC protein, Pseudomonas aeruginosa, Amiben, Amidox, Amifer, Amino-Cerv, AmlC protein, Streptomyces lividans, Amm VIII toxin, Androctonus mauretanicus mauretanicus, AmmTX3 protein, Androctonus mauretanicus, Ammecr1 protein, mouse, Amn1 protein, S cerevisiae, AMO-1618, AMOG, Amos protein, Drosophila, Amosan, Amotl1 protein, mouse, Amp1 protein, Dictyostelium discoideum, AMP397, AmpA protein, Dictyostelium protozoan, AmpC beta-lactamases, AmpD protein, Bacteria, AmpE protein, Bacteria, AmpG protein, Bacteria, AmpR protein, Bacteria, AMPD 4, Ampecyclal, AmphiEn protein, Branchiostoma floridae, AmphiPax-2-5-8 protein, Branchiostoma floridae, Amphipax-6 protein, Branchiostoma floridae, Ampholine, Amphyl, Amplidione, Ampligase, AmrA protein, Streptococcus pyogenes, Ams2 protein, S pombe, Amsorb, AmtB protein, E coli, AmtR protein, Corynebacterium glutamicum, AMTP-3A, Amuchina, Amy I protein, Aedes aegypti, AmyA protein, bacteria, AmyE protein, bacteria, Amyorel, Amyrel protein, Drosophila, a-mating factor, amadinone, amadoriase, amafolone, amalcap, amandin, amaninamide, Ile(3)-, amaninamide, S-deoxo-Abu(1)-Ile(3)-, amaninamide, S-deoxy-(gamma-hydroxy-Ile(3))-, amaninamide, deoxy-Ile(3)-Ala(5)-, amaninamide, deoxy-Ile(3)-Ala(7)-, amaninamide, amantadine-N-mustard, amaranthin, amarogentin, amaronitidin, amaronol A, amaronol B, amarouciaxanthin A, amarouciaxanthin B, amastatin, amastigote surface protein-1, amastin protein, Trypanosoma cruzi, amathaspiramide F, amatoxin-binding protein, Triticum aestivum, amatoxin, amauromine, ambamustine, ambasilide, ambazone 82-80, ambenoxan, amberlite IR-118H, amberlite IRA 400, amberlite IRP 69, amberlite XAD 7, amberlite, ambigol A, ambigol B, ambineela protein, Acidianus ambivalens, ambinine, ambler class D beta-lactamase, S oneidensis, amblyol, amblyone, ambocarb, ambophyllin, ambrein, ambrisentan, ambrosidine, ambrosin, ambrox, ambroxol-theophylline-7-acetate, ambruticin, ambuic acid, ambunol, ambuphylline, amcinonide, amebapain, amebocyte aggregation factor, horseshoe crab, amedin, amediplase, ameletin, amelin (neuronal), ameloblastin protein, Sus scrofa, amelogen, amelogenins, ameloprotease I, ameltolide, amenorone, amentoflavone hexaacetate, amentoflavone, americanin A, americanin, americanol A, americium nitrate, americium oxide, ameroid, amesergide, ametantrone, amethystoidin A, ametohepazone, ametryne, amezinium, amfR protein, Streptomyces griseus, amfazid, amfenac, amflutizole, amfonelic acid, amicarbalide diisethionate, amicenomycin A, amicenomycin B, amicetin, amicetose, amiclenomycin, amicloral, amicoumacin A, amidantel, amidase antibody 312d6, amidase, amidating enzyme, potato, amidephrine mesylate, amidephrine, amidepine, amidepsine A, amidepsine B, amidepsine C, amidepsine E, amidine penicillin HX, amidino-phenoxy quinoline, amidinomycin, amidinophenyl ester, amidinophenylpyruvic acid, amidinopiperidine-4-carboxylic acid 4-tert-butylphenyl ester, amidithion, amido-G-acid, amidochlor, amidoline, amidophosphoric acid, diphenyl ester, amidopropylhydroxydimethylsulfobetaine, amidopyrine N-demethylase, amidoquine, amidorphin (8-26), amidorphin, amidozinc, amidronate, amiflamine, amifloxacin N-oxide, amifloxacin, amigluracil, amikhellin, amikin (amino acid), amiloride caproate, aminaftone, aminatrone 1, amine fluoride 297, amine fluoride gel, amine fluoride solution, amine oxidase, mixed function, amine oxidase, amine sulfotransferase, amine tetrazolium reductase, amineptin, aminitrozole, amino acid carrier protein 1, Ricinus communis, amino propynyl benzoic acid, amino sugar U 7, amino-(3,4-dihydroxyphenyl)methylphosphonic acid, amino-3'-methylphenylnorharman, amino-acid acetyltransferase, amino-beta-benzoylpropionic acid, amino-polyethyleneoxide-sulfonate, amino-propyl-triethoxysilane, amino-terminal disulfide knot, amino-terminal parathyroid hormone, amino-terminal pro-C-type natriuretic peptide, human, aminoacetone, aminoacyl-histidine dipeptidase, aminoacyl-tRNA hydrolase, aminoacyl-tRNA synthetase-associated protein p38, aminoacyl-tRNA-lipopolysaccharide transferase, aminoacylase I, aminoacylase III, mouse, aminoadenosine triacid ester, aminoadipoyl-cysteinyl-allylglycine, aminoadipoyl-cysteinyl-aminobutyrate, aminoalcoholphosphotransferase, aminoarabinose, aminoaryl polyacrylamide-nylon, aminobeclamide, aminobenzoic acid-7-O-(1,6-O-glucopyranosyl)-glucopyranosyl ester, aminobenzyl-EDTA, aminobenzyltriethylenetetraaminohexaacetic acid, aminobutane bisphosphonate, aminobutylethylisoluminol succinyl cyclic AMP, aminobutylethylisoluminol-biotin, aminobutylhomospermidine, aminobutyraldehyde dehydrogenase, aminobutyryl-threonyl-asparaginyl-tyrosyl-threonine, aminocaproate esterase, aminocaprolactam racemase, aminocarb, aminocarboxymuconate-semialdehyde decarboxylase, aminochelin, aminochlorambucil, aminochlorthenoxazine, aminochlorthenoxycycline, aminocholine, aminochrome 1, aminocinnamonitrile, aminocyclitol adenylyltransferase, aminocyclitol alpha-mannosidase, aminodantrolene, aminodehydrochloramphenicol, aminodeoxychorismate lyase, aminodeoxychorismate synthase, aminodeoxygluconate dehydratase, aminoethoxyvinylglycine, aminoethyl cellulose, aminoethyl diphenylpropylacetate, aminoethyl-aminopropyl-trimethoxysilane, aminoethyl-isothiourea, aminoethylcysteine sulfoxide, aminoethyldextran, aminoethyldithioacetic acid, aminoethylisoselenouronium, aminoethylpiperazine, aminofusion, aminoglutethimide phosphate, aminoglycogen, aminoglycoside 2''-phosphotransferase, aminoglycoside 2'-N-acetyltransferase, aminoglycoside 4'-adenylyltransferase, aminoglycoside 6'-N-acetyltransferase, aminoglycoside 6-adenylyltransferase, aminoglycoside 66-40C, aminoglycoside N(3')-acetyltransferase, aminoglycoside N(6')-acetyltransferase, aminoglycoside N1-acetyltransferase, aminoglycoside acetyltransferase, aminoglycoside phosphoribosyltransferase, aminoguanidine pyridoxal adduct, aminoguanidinium pentafluorozirconate, aminohexyl-2-hydroxyethylmethacrylate polymer, aminohexyl-sepharose, aminohydroxamic acid lysinehydroxamic acid, aminohydroxy epoxybenzoxocin, aminohydroxyacetic acid, aminoimidazole carboxamide phosphate, aminoimidazole ribotide, aminoindanol, aminokrovin, aminolevulinate aminotransferase, aminomalonic acid, aminomalononitrile, aminomenthylnorepinephrine, aminomethane diphosphonate, aminomethanesulfonic acid, aminomethyldipyrrylmethane, aminomethyldithiolano phalloidin, aminomethylene-bisphosphonic acid, aminomethylphosphonic acid, aminomethyltransferase, aminomethyltrioxsalen, aminomuconate-semialdehyde dehydrogenase, aminon, aminooxypentane-MIP-1alphaP protein, human, aminooxypentane-RANTES, aminooxysuccinic acid, aminoparathion, aminopenicillanic acid, aminopentamide, aminopentol, aminopeptidase B, aminopeptidase C, aminopeptidase D, aminopeptidase Ey, Gallus gallus, aminopeptidase K, aminopeptidase My, Mycoplasma salivarium, aminopeptidase N, Streptococcus, aminopeptidase N, insect, aminopeptidase T protein, Thermus aquaticus, aminopeptidase W, aminopeptidase X, aminopeptidase yscXVI, aminopeptidase yspI, aminopeptidase, Vibrio proteolyticus, aminopeptidase, sulfhydryl dependent, aminoperezone, aminoperimidine, aminophenazone-2-hydroxyquinoline sulfonate, aminophenol triacetic acid, aminophenylacetylleucine, aminopherase, aminoplast KFA5, aminoplatin, aminoplex 5, aminopolyoxyethylene polystyrene graft copolymer, aminopolystyrene, aminopotentidine, aminoproline, aminopropanol racemase, aminopropioaldehyde dehydrogenase, aminopropyl silica gel, aminopropylcobalamin, aminopropylcysteine, aminopropylmethylpropyl-bleomycin, aminopropylon, aminopropylphosphonate, aminopropylsilane, aminopterin N-hydroxysuccinimide ester, aminopyrine-barbital, aminopyropheophorbide, aminoquinolone, aminoquinuride, aminorex fumarate, aminosilochrome, aminosol, aminosteril-hepa, aminosterol 1436, aminostigmine, aminotricycline, aminotridecane adipate, aminotrideoxybutirosin A, aminotris(methylenephosphonato)diamminoplatinum (II), aminoxide WS 35, aminozolamide, amiphenazole, amiphos, amiprilose, amiprophos methyl, amiprophos, amipurimycin, amiquinsin, amiridine, amiton, amitraz, amitriptyline N-glucuronide, amitriptyline N-oxide, amitriptyline-perphenazine combination, amixetrine, amlexanox, ammelide aminohydrolase, ammelide, ammeline, ammifurin, ammine(4'-chloro-2,2'-6',2''-terpyridine)platinum(II), amminedichloro(1-(dimethylphosphinyl)methanamine-N)platinum, amminedichloro(2-methylpyridine)platinum(II), amminedichloro(cyclohexanecarboxylic acid hydrazide)platinum(II), amminedichloro(cyclohexylamine)platinum(II), amminedichloro(cyclopentylamine)platinum(0), amminepentacyanoferrate(III), ammocidin, ammodendrine, ammodytin I(1), ammodytin I(2), ammodytin L, ammodytoxin A, ammodytoxin B, ammodytoxin C, ammonia kinase, ammonia monooxygenase, ammonia ribose-5-phosphate aminotransferase, ammoniacal ferrous citrate, ammoniacal silver, ammonigenin, ammonium 2,4-dichloro-6-nitrophenate, ammonium 2-(2'-phosphoryloxyphenyl)-6-iodo-4-(3H)-quinazolinone, ammonium 5-bromodeoxyuridine 5'-methylphosphonate, ammonium acetate, ammonium bicarbonate, ammonium bichromate, ammonium bisulfate, ammonium borate, ammonium bromide, ammonium carbonate, ammonium citrate, ammonium cyanide, ammonium di-mu-sulfatobis(trisulfatocerate(IV)) tetrahydrate, ammonium dinitramide, ammonium diuranate, ammonium ferric sulfate, ammonium ferrothiocyanate, ammonium ferrous sulfate, ammonium fluoride, ammonium hexaamminecobalt(III) aluminum phosphate, ammonium hexachloroplatinate, ammonium hexachlorotellurate, ammonium hydroxide, ammonium iron (III) hexacyanoferrate, ammonium metatungstate, ammonium metavanadate, ammonium molybdate, ammonium molybdofluoride, ammonium nickel sulfate, ammonium nitrate, ammonium paramolybdate, ammonium perchlorate, ammonium permease MeaA, ammonium permease MepA, ammonium peroxydisulfate, ammonium pertechnetate, ammonium phosphate, ammonium phosphotungstenate, ammonium sulfide, ammonium sulfite, ammonium sulfobetaine-1, ammonium tetrathiotungstate, ammonium thiosulfate, ammonium thymolphthalein monophosphate, ammonium titanium fluoride, ammonium transporters, plant, ammonium trichloro(dioxoethylene-O,O'-)tellurate, ammonium tungsten antimonate hydroxide oxide, ammonium-potassium antiporter, ammophos, amnesiac protein, Drosophila, amniocene, amnionless protein, mouse, amocarzine, amodiaquine quinoneimine, amoebapain protein, Entamoeba histolytica, amoebapore proteins, protozoan, amoenin A3, amoenolide A, amoenolide K 19-acetate, amoenolide K, amoenolide L, amoenolide M, amogastrin, amole, amonabactin P, amonabactin T, amonafide, amooranin, amoorastatone, amopen, amopyroquine, amorilin, amorolfin, amorpha-4,11-diene synthase, amorphigenin, amorphin flavonoid, amoscanate, amosulalol, ampH protein, E coli, ampelopsin, amperozide, ampevit, amphenone B, amphetamine hydroxylamine, amphetamine receptor, amphetamine, pGlu-His-, amphetaminil, amphethinile, amphiCdx protein, Branchiostoma floridae, amphiGsx protein, Branchiostoma floridae, amphiXlox protein, Branchiostoma floridae, amphidinol 3, amphidinolide A, amphidinolide C, amphidinolide D, amphidinolide E, amphidinolide F, amphidinolide G, amphidinolide H, amphidinolide K, amphidinolide P, amphidinolide T, amphidinolide T4, amphidinolide W, amphidinolide X, amphidinolide Y, amphiglycan, amphimedine, amphinetrin, amphioxus insulin-like peptide, amphiphysin, amphiregulin, amphisin, amphistin, amphitoxin, amphodyn, amphoglucamine, amphomycin acylase, amphomycin, amphorogynine A, amphotalide, amphotericin A, amphotericin B 2-morpholinoethyl amide diaspartate, amphotericin B O-methyloxime, amphotericin B, N-(N'-(3-dimethylaminopropyl)-N''-ethylguanyl)-, amphotericin B-arabinogalactan conjugate, amphotericin B-deoxycholate, amphotericin B3-(N'-dimethylamino)propylamide, amphoteronolide B, ampicillin acylase, ampicillin-dicloxacillin mixture, ampicillinoic acid, ampiroxicam, amplex red reagent, ampligen, amprotropine, ampullicin, ampullosporin, amquinate, amrubicin, amrubicinol, amrumycin, amsacrine-DNA, amsacrine-tetrachloroplatinum dianion complex, amsonic acid, amthamine, amtizol, amurenoside A, amurenoside B, amurensisin, amurensoside A, amyR protein, Aspergillus, amycin A, amycin B, amygdalin beta(1-6)glucosidase, amyl acetate, amyl benzene, amyl isoeugenol, amyl laurate, amyl nitrate, amyl rhodamine, amylase A 180, amylase-dextran conjugate, amylase-trypsin inhibitors, plant, amylin (20-29), amylin (22-27), amylin (8-37), amylin receptor, amylin-biotin, amylin, amylinamide, amylo-1,6-glucosidase, amylocaine, amylocyanine, amylodextrins, amylogenin protein, Zea mays, amyloglucan, amyloid A-degrading serine protease, amyloid AGel protein, human, amyloid K, amyloid beta-peptide (8-14), amyloid beta-protein (1-11), amyloid beta-protein (1-15), amyloid beta-protein (1-16), amyloid beta-protein (1-28), amyloid beta-protein (1-34), amyloid beta-protein (1-38), amyloid beta-protein (1-40), amyloid beta-protein (1-42), amyloid beta-protein (1-43), amyloid beta-protein (1-5), amyloid beta-protein (10-35), amyloid beta-protein (10-43), amyloid beta-protein (11-25), amyloid beta-protein (11-28), amyloid beta-protein (12-28), amyloid beta-protein (13-17), amyloid beta-protein (13-28), amyloid beta-protein (16-22), amyloid beta-protein (17-42), amyloid beta-protein (19-28), amyloid beta-protein (2-42), amyloid beta-protein (2-9), amyloid beta-protein (21-35), amyloid beta-protein (25-35), amyloid beta-protein (25-36), amyloid beta-protein (25-40), amyloid beta-protein (29-40), amyloid beta-protein (31-35), amyloid beta-protein (34-39), amyloid beta-protein (35-25), amyloid beta-protein (35-43), amyloid beta-protein (40-1), amyloid beta-protein (6-25), amyloid beta-protein (9-25), amyloid beta-protein p3, human, amyloid beta-protein precursor 695 (18-38), amyloid beta-protein precursor 695 (319-339), amyloid beta-protein precursor 695 (681-695), amyloid beta-protein precursor 770 (301-323), amyloid beta-protein precursor 770 (681-695), amyloid beta-protein precursor 770 (713-730), amyloid beta-protein precursor CT105, amyloid beta-protein precursor inhibitor, amyloid enhancing factor, amyloid fibril protein AL, amyloid fibril protein AS-SAM, amyloid fibril protein ASc2, amyloid fibril protein Alambda (ESI), amyloid fibril protein EPS, amyloid fibril protein Es492, amyloid fibril protein Nis, amyloid fibril protein RS, amyloid fibril protein SAF, amyloid fibril protein SKO-III, amyloid prealbumin, amyloid precursor protein carboxyl-terminal fragment gamma, amyloid precursor protein, carboxy-terminal 100 residues, amyloid protein 758, amyloid protein AR, human, amyloid protein ATK, amyloid protein BAN, amyloid protein GRA, human, amyloid protein precursor-binding protein 1, amyloidogenic apolipoprotein A-II, amylopectin sulfate, amylopectin synthase, amylopullulanase, amylose triacetate, amylose tris(1-phenylethylcarbamate), amylosubtilin G10x, amylosucrase, amylosulfate sodium, amylovoran, amylovorin L471, amyloxycarbonyltetrapeptide, amylxanthane, amylyte, amyrin acetate, amythiamicin A, amythiamicin B, amythiamicin C, amythiamicin D.


<< amythiamicin D
|

Medical Information System - Index Main-Index, 0-9, a, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, aw, ax, ay, az, b, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bj, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bw, bx, by, bz, c, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, cj, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cw, cx, cy, cz, d, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dj, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dw, dx, dy, dz, e, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ej, ek, el, em, en, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ew, ex, ey, ez, f, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fj, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fw, fx, fy, fz, g, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gj, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gw, gx, gy, gz, h, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hw, hx, hy, hz, i, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ij, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, iw, ix, iy, iz, j, ja, jb, jc, jd, je, jf, jg, jh, ji, jj, jk, jl, jm, jn, jo, jp, jr, js, jt, ju, jv, jw, jx, jy, k, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kj, kk, kl, km, kn, ko, kp, kr, ks, kt, ku, kv, kw, ky, kz, l, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lj, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lw, lx, ly, lz, m, ma, mb, mc, md, me, mf, mg, mh, mi, mj, mk, ml, mm, mn, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mw, mx, my, mz, n, na, nb, nc, nd, ne, nf, ng, nh, ni, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nw, nx, ny, nz, o, oa, ob, oc, od, oe, of, og, oh, oi, oj, ok, ol, om, on, oo, op, oq, or, os, ot, ou, ov, ox, oy, oz, p, pa, pb, pc, pd, pe, pf, pg, ph, pi, pj, pk, pl, pm, pn, po, pp, pq, pr, ps, pt, pu, pv, pw, px, py, pz, q, qa, qb, qc, qd, qf, qh, qi, qk, ql, qm, qn, qp, qr, qs, qu, qw, qx, qy, r, ra, rb, rc, rd, re, rf, rg, rh, ri, rk, rl, rm, rn, ro, rp, rr, rs, rt, ru, rv, rw, rx, ry, rz, s, sa, sb, sc, sd, se, sf, sg, sh, si, sj, sk, sl, sm, sn, so, sp, sq, sr, ss, st, su, sv, sw, sx, sy, sz, t, ta, tb, tc, td, te, tf, tg, th, ti, tj, tk, tl, tm, tn, to, tp, tq, tr, ts, tt, tu, tv, tw, tx, ty, tz, u, ua, ub, uc, ud, ue, uf, ug, uh, ui, uj, uk, ul, um, un, uo, up, uq, ur, us, ut, uu, uv, uw, ux, uz, v, va, vb, vc, vd, ve, vf, vg, vh, vi, vk, vl, vm, vn, vo, vp, vq, vr, vs, vt, vu, vv, vw, vx, vy, vz, w, wa, wb, wc, wd, we, wf, wg, wh, wi, wk, wl, wm, wn, wo, wp, wq, wr, ws, wt, wu, wv, ww, wx, wy, wz, x, xa, xb, xc, xd, xe, xf, xg, xh, xi, xj, xk, xl, xm, xn, xo, xp, xq, xr, xs, xt, xu, xv, xw, xx, xy, y, ya, yb, yc, yd, ye, yf, yg, yh, yi, yj, yk, yl, ym, yn, yo, yp, yq, yr, ys, yt, yu, yv, yw, yx, yy, z, za, zb, zc, zd, ze, zf, zg, zh, zi, zj, zk, zl, zm, zn, zo, zp, zr, zs, zt, zu, zv, zw, zx, zy, zz.