Aurorez

RN = 108820-72-0 N1 = Aurorez
SY = Aurorez resin
HM = *Benzimidazoles
HM = *Polymers
II = Resins, Synthetic
SO = Clin Chim Acta 1987;164(2):235
FR = 1
NO = polybenzimidazole synthetic resin
DA = 19870727
MR = 20010508
UI = C052573

<< aurora kinase
|
aurosporin >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/au/Aurorez.htm)