1,1-bis(4-hydroxyphenyl)-2-iodo-2-phenylethylene

RN = 138109-87-2
RR = 138110-91-5 (123I isomer)
SY = 1,1-IBHPE
SY = 2-iodo-1,1-bis(4-hydroxyphenyl)phenylethene
SY = 1,1-bis(4-hydroxyphenyl)-2-iodo-2-phenylethylene, 123I isomer
HM = *Stilbenes
SO = Int J Rad Appl Instrum (B) 1991;18(7):769-75
FR = 2
NO = prototype triphenylethylene estrogen-receptor binding radiopharmaceutical; RN given is for 125I isomer
DA = 19920317
MR = 20010809
UI = C072916

<< 1,1-bis(4-hydroxyphenyl)-2-bromo-2-phenylethylene
|
1,1-bis(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-4,4,4-trifluorobut-1-ene >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/bi/1,1-bis(4-hydroxyphenyl)-2-iodo-2-phenylethylene.htm)