4-(3,5-bis(trifluoromethyl)benzyloxymethyl)-1-(2-methylthiazol-5-ylmethyl)-4-phenylpiperidine

RN = 0
SY = 4-bisF3MBOM-1-MTMPP dihydrochloride
SY = bisF3MBOM-MTMPP
HM = *Piperidines
HM = *Thiazoles
II = Receptors, Neurokinin-1/antagonists & inhibitors
SO = J Med Chem 1998 Nov 5;41(23):4623-35
FR = 1
NO = structure in first source
DA = 19981127
MR = 20010430
UI = C115592

<< 4-(2-(2-(2-(biotinylamino)ethoxy)ethoxy)ethoxy)aminocarbonyl-2-diphenylphosphinobenzoic acid
|
4-(3-(3,5-bis(trimethylsilyl)phenyl)-3-oxo-1-propenyl)benzoic acid >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/bi/4-(3,5-bis(trifluoromethyl)benzyloxymethyl)-1-(2-methylthiazol-5-ylmethyl)-4-phenylpiperidine.htm)