biotin-phenylalanyl-alanine diazomethyl ketone

RN = 127678-91-5
SY = Bio-Phe-Ala-CHN2
SY = biotin-Phe-Ala-DMK
SY = biotinyl-Phe-Ala-diazomethane
SY = biotinyl-phenylalanyl-alanyl-diazomethane
SY = biotinyl-phenylalanyl-alanyldiazomethane
HM = Biotin/*analogs & derivatives
HM = Diazomethane/*analogs & derivatives
II = Cathepsin B/antagonists & inhibitors
SO = Biochem Soc Trans 1990;18(2):315
FR = 4
DA = 19900810
MR = 20010625
UI = C064862

<< biotin-phenylalanyl-(S-benzyl)cysteinyl-diazomethane
|
biotin-propylenediamine dioxime >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/bi/biotin-phenylalanyl-alanine diazomethyl ketone.htm)