3-buten-2-one

RN = 78-94-4
SY = methyl vinyl ketone
SY = methylvinyl ketone
HM = *Butanones
SO = Biochem Biophys Acta 1988;957(2):230
FR = 15
DA = 19890110
MR = 20010212
UI = C057920

<< 3-(butyl-4-(4-((2-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-((methylsulfonyl)amino)phenyl)ethyl)amino)-1-piperidinyl)anilino)-3-oxopropanoic acid
|
3-butenal >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/bu/3-buten-2-one.htm)