bufadienolide

RN = 29565-35-3
HM = *Cholenes
II = Drugs, Chinese Herbal
SO = Chung Kuo Chung Yao Tsa Chih 1994 Jan;19(1):25-7
FR = 10
NO = isolated from liushen pills; RN given for (14beta)-isomer
DA = 19940722
UI = C087925

<< buergerinin G
|
bufalin >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/bu/bufadienolide.htm)