butyloxycarbonyl-valyl-phenylalanyl-glycyl-phenylalanyl-valyl-methyl ester

RN = 0
SY = Boc-VFGFV-OMe
SY = Boc-Val-Phe-Gly-Phe-Val-OMe
HM = *Oligopeptides
SO = J Pept Sci 1996 Jan-Feb;2(1):47-58
FR = 1
NO = structure given in first source
DA = 19971010
MR = 20010418
UI = C108295

<< butyloxycarbonyl-tryptophyl-methionyl-aspartyl-phenylalaninamide
|
butylparaben >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/bu/butyloxycarbonyl-valyl-phenylalanyl-glycyl-phenylalanyl-valyl-methyl ester.htm)