butylparaben

RN = 94-26-8
SY = butyl-p-hydroxybenzoate
HM = *Parabens
SO = J Appl Bacteriol 1983;54(2):237
FR = 31
DA = 19830616
MR = 20010122
UI = C038091

<< butyloxycarbonyl-valyl-phenylalanyl-glycyl-phenylalanyl-valyl-methyl ester
|
butylphen >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/bu/butylparaben.htm)