(3,4-dihydroxybenzyl)-2-imidazoline

RN = 72463-91-3 N1 = 1H-Imidazole, 2-((3,4-dimethoxyphenyl)methyl)-4,5-dihydro-
HM = *Catechols
PI = *IMIDAZOLES (80-82)
SO = Res Commun Chem Pathol Pharmacol 26(2):243;1979
FR = 1
NO = called dopamine analog & tested for dopamine receptor activity
DA = 19800101
MR = 19820209
UI = C022804

<< (3,4-dichlorophenyl)(4-((6-oxazol-5-ylpyridin-2-ylmethylamino)methyl)piperidin-1-yl)methanone
|
(3,4-dihydroxyphenyl)-2-ethyl(arabinopyranosyl-(1-2)-rhamnopyranosyl-(1-3))apiofuranosyl-(1-6)-4-O-caffeoylglucopyranoside >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/di/(3,4-dihydroxybenzyl)-2-imidazoline.htm)