1,2-dimethyl-4-nitrobenzene

RN = 99-51-4
SY = 3,4-dimethylnitrobenzene
HM = *Nitrobenzenes
SO = Anal Biochem 1990;184(2):381
FR = 1
NO = structure given in first source
DA = 19900514
MR = 20010525
UI = C063609

<< 1,2-dimethyl-4-(p-carboxyphenylazo)-5-hydroxybenzene
|
1,2-dimethyl-4-phenyl-4-(propionyloxy)piperidine >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/di/1,2-dimethyl-4-nitrobenzene.htm)