2-(3,4-dichlorobenzyl)-5-nitrobenzoic acid

RN = 124985-64-4
SY = DCBNBA
HM = *Nitrobenzoates
SO = Dev Biol 1989;133(1):210
FR = 1
DA = 19890601
MR = 20010522
UI = C059350

<< 2-(3,4-diacetoxyphenyl)-2-chloro-N-isopropyl-1-ethanamine
|
2-(3,4-dichlorophenoxy)-5-nitrobenzonitrile >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/di/2-(3,4-dichlorobenzyl)-5-nitrobenzoic acid.htm)