3,4-dihydroverbenalin

RN = 0
HM = *Heterocyclic Compounds, 2-Ring
SO = Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2000 Nov;25(11):676-8
FR = 1
NO = from aerial parts of Verbena officinalis; structure in first source
DA = 20030313
MR = 20030317
UI = C472037

<< 3,4-dihydropyrido(3,2-d)pyrimidone
|
3,4-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene 1,2-oxide >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/di/3,4-dihydroverbenalin.htm)