1-(4-fluorophenyl)-1-(4-(2-N,N-diethylamino)ethoxy)phenyl-2-phenylethylene

RN = 110465-94-6
SY = 1-FDEPCP
SY = fluoro-clomiphene
HM = Clomiphene/*analogs & derivatives
SO = Steroids 1987;48(1-2):73
FR = 1
NO = fluoro clomiphene derivative; structure given in first source
DA = 19871105
MR = 20010219
UI = C053254

<< 1-(4-fluorophenyl)-1-(1-(4-fluorophenyl)-4a-methyl-4,4a,5,6,7,8-hexahydro-1H-benzo(f)indazol-5-yl)ethanol
|
1-(4-fluorophenyl)-2-(4-(phenylsulfonyl)-1-piperidinyl)ethanone >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/fl/1-(4-fluorophenyl)-1-(4-(2-N,N-diethylamino)ethoxy)phenyl-2-phenylethylene.htm)