2-(4-fluorophenyl)-1-(3-oxo-(2H,4H)-1,2,4-triazol-5-ylmethyl)-3-(1-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)ethoxy)morpholine

RN = 0
SY = FOTBPE-morpholine
HM = *Morpholines
HM = *Triazoles
II = Substance P/antagonists & inhibitors
SO = Chemistry 2002 Mar 15;8(6):1372-6
FR = 1
NO = structure in first source
DA = 20030424
UI = C473334

<< 2-(4-(6-fluorohex-1-ynyl)benzenesulfonylamino)-3-methylbutyric acid
|
2-(4-fluorophenyl)-5-((methoxycarbonyl)amino)pyrimidin-4-one-3-ethanoylvaline-trifluoromethylketone >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/fl/2-(4-fluorophenyl)-1-(3-oxo-(2H,4H)-1,2,4-triazol-5-ylmethyl)-3-(1-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)ethoxy)morpholine.htm)