4-(9-fluorenylmethyloxycarbonyl)phenylhydrazine

RN = 0
SY = FmPH cpd
HM = *Phenylhydrazines
SO = J Org Chem 2004 Jul 9;69(14):4586-94
FR = 1
DA = 20040810
UI = C488418

<< 4-(5-fluoro-3-(4-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzyloxy)phenyl)-3,4,5,6-tetrahydro-2H-pyran-4-carboxamide
|
4-(fluoromethyl)benzoylformate >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/fl/4-(9-fluorenylmethyloxycarbonyl)phenylhydrazine.htm)