4-(fluoromethyl)benzoylformate

RN = 114996-72-4
SY = FMeBF
HM = *Benzoates
HM = *Formates
SO = Biochemistry 1988;27(15):5530
FR = 1
NO = RN not in Chemline 11/88; RN from first source
DA = 19881130
MR = 20001208
UI = C057517

<< 4-(9-fluorenylmethyloxycarbonyl)phenylhydrazine
|
4-(fluoromethyl)phenyl phosphate >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/fl/4-(fluoromethyl)benzoylformate.htm)