5'-(4-fluorosulfonylbenzoyl)guanosine

RN = 0
SY = 5'-FSBG
SY = 5'-p-fluorosulfonylbenzoylguanosine
HM = Guanosine/*analogs & derivatives
SO = Biochemistry 18(5):838;1979
SO = J Biol Chem 253(19):6644;1978
FR = 11
DA = 19790101
MR = 20010327
UI = C017320

<< 5'-(4-fluorosulfonylbenzoyl)adenosine
|
5'-(4-fluorosulfonylbenzoyl)inosine >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/fl/5'-(4-fluorosulfonylbenzoyl)guanosine.htm)