5-(4-fluorophenyl)-1-propyl-3-pyrazolidinone

RN = 131960-05-9
SY = 5-FPPP
HM = *Pyrazoles
SO = Yao Hsueh Hsueh Pao 1990; 25(9):684
FR = 1
NO = structure given in first source
DA = 19910607
MR = 20010601
UI = C068773

<< 5-(4-(9-fluorenylmethyloxycarbonyl)aminomethyl-3,5-dimethoxyphenoxy)valeric acid
|
5-(4-fluorophenyl)-2-(2-methanesulfinylbenzylsulfanyl)-4-pyridin-4-ylpyrimidine >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/fl/5-(4-fluorophenyl)-1-propyl-3-pyrazolidinone.htm)