9-fluorenone

RN = 486-25-9
SY = fluoren-9-one
HM = *Fluorenes
SO = Chem Biol Interact 17:359;1977
FR = 13
DA = 19770101
MR = 20010228
UI = C028401

<< 9-fluorenemethyl H-phosphonoselenoate
|
9-fluorenylmethoxycarbonyl-arginyl-glycyl-isoleucyl-valyl-glutamyl-glutaminyl-cysteinyl-cysteinyl-threonyl-serine >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/fl/9-fluorenone.htm)