fluorodifen

RN = 15457-05-3
HM = *Phenyl Ethers
PI = NITROBENZENES (75-82)
SO = J Agr Food Chem 23(3):592;1975
FR = 2
NO = structure
DA = 19750101
MR = 19820211
UI = C010457

<< FluoroCore
|
fluorodinitrochlorobenzene >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/fl/fluorodifen.htm)