2,2',3',4,4',5-hexachlorobiphenyl

RN = 35065-28-2
SY = 2,3,4,2',4',5'-hexachlorobiphenyl
SY = PCB 138
HM = *Polychlorinated Biphenyls
SO = Life Sci 1980;27(24):2333
FR = 4
DA = 19810409
MR = 20010503
UI = C029790

<< 2'-heptylcarbamoyloxy-2-methyl-6,7-benzomorphan
|
2,2',3,3',4,4'-hexahydroxy-1,1'-biphenyl-6,6'-dimethanol dimethyl ether >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/he/2,2',3',4,4',5-hexachlorobiphenyl.htm)