2,4,5,3',4',5'-hexachlorobiphenyl

RN = 52663-72-6
SY = 2,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl
HM = *Polychlorinated Biphenyls
SO = Biochem Pharmacol 1983;32(14):2269
FR = 1
DA = 19830812
MR = 20010309
UI = C038372

<< 2,4,5,2',4',5'-hexachlorobiphenyl
|
2,4,6,2',4',6'-hexachlorobiphenyl >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/he/2,4,5,3',4',5'-hexachlorobiphenyl.htm)