8-hexylthio-xanthine

RN = 0
HM = Xanthines/*analogs & derivatives
SO = Farmaco 2001 Nov;56(11):809-13
FR = 1
NO = structure in first source
DA = 20020430
UI = C453099

<< 8-hexylthio-hypoxanthine
|
9,10,11,12,14,15-hexahydroleukotriene C4 >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/he/8-hexylthio-xanthine.htm)