hemoglobin Guangzhou

RN = 115825-89-3
SY = Hb Guangzhou
SY = Hb Guangzhou-Hangzhou
SY = Hb Hangzhou
SY = hemoglobin Hangzhou
HM = *Hemoglobins, Abnormal
SO = Hemoglobin 1987;11(1):25
FR = 3
NO = Asp repalced by Gly at position alpha64(E13)
DA = 19870715
MR = 20010712
UI = C052829

<< hemoglobin Groene Hart
|
hemoglobin GuiZhou >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/he/hemoglobin Guangzhou.htm)