hemoglobin Shuangfeng

RN = 82190-88-3
SY = Hb Shuangfeng
HM = *Hemoglobins, Abnormal
SO = Hemoglobin 1981;5(7-8):6911
FR = 2
NO = Glu replaced by Lys in position 27 on alpha chain
DA = 19820429
MR = 20010306
UI = C033983

<< hemoglobin Sherwood Forest
|
hemoglobin Siam >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/he/hemoglobin Shuangfeng.htm)