kakkalide

RN = 58274-56-9
HM = *Glycosides
HM = *Isoflavones
II = Pueraria
PI = DISACCHARIDES(1997-2001)
SO = J Pharm Pharmacol 1997 Aug;49(8):831-3
FR = 2
NO = hepatoprotective isoflavonoid from Pueraria;
DA = 19971107
MR = 20010905
UI = C108698

<< kajyoli
|
kakkon-to >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ka/kakkalide.htm)