(1-phenylethyl)xylene

RN = 40766-31-2
SY = phenylxylylethane
HM = *Xylenes
SO = Gig Sanit 1994 Jul-Aug;(7):22-4
FR = 2
DA = 19950221
MR = 20010326
UI = C091621

<< (1-phenyl-3-(3-methoxy-2-propoxy-5-(4-(3,4,5-trimethoxy-phenyl)-1,3-d lane-2-yl)phenyl)thiourea)
|
(2-Phenyl-2-trimethylsilyl)ethyl >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/(1-phenylethyl)xylene.htm)