(phenylmethoxy)carbonylcysteinyl(phenylmethyl)-tyrosyl-isoleucine tert-butyl ester

RN = 52668-03-8
SY = Bz-CTI-OtBu
SY = Z-Cys(Bzl)-Tyr-Ile-OtBu
HM = *Oligopeptides
II = Oxytocin
SO = Pept Res 1991 Nov-Dec;4(6):340-6
FR = 1
NO = carboxyl-protected form of the N-terminal tripeptide of oxytocin
DA = 19920813
MR = 20010418
UI = C075648

<< (phenylmethoxy)carbonyl-asparaginyl-(cysteinyl)cysteinyl-prolyl-arginine
|
(phenylthio-4-phenylamino)-2-nicotinic acid >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/(phenylmethoxy)carbonylcysteinyl(phenylmethyl)-tyrosyl-isoleucine tert-butyl ester.htm)