1''-phosphocholine-2''-aminodihydroxypropane-3''-phospho-6'-glucopyranosyl-(1'-3)-1,2-dipalmitoylglycerol

RN = 0
SY = GGPL-III
HM = *Glycolipids
SO = Biochem Biophys Res Commun 1997 Apr 28;233(3):644-9
FR = 4
NO = immunodeterminant isolated from Mycoplasma fermentans; structure given in first source
DA = 19970627
MR = 20010409
UI = C106372

<< (phenylthio-4-phenylamino)-2-nicotinic acid
|
1'-(2-phenylethylene)ditryptophenaline >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/1''-phosphocholine-2''-aminodihydroxypropane-3''-phospho-6'-glucopyranosyl-(1'-3)-1,2-dipalmitoylglycerol.htm)