1-(1-phenylethyl)-2-methyleneaziridine

RN = 0
SY = 1-(PE)-MA
SY = (S)-1-(1-phenylethyl)-2-methyleneaziridine
HM = *Aziridines
SO = Chem Commun (Camb) 2001 Sep 21;(18):1784-5
FR = 1
NO = structure in first source
DA = 20021114
UI = C467816

<< 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid 2-fluoroethylester
|
1-(2-(1H-pyrazol-1-yl)ethyl)-4-(4-methylthiazol-2-yl)-4-(N-phenylpropionamide)piperidine >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/1-(1-phenylethyl)-2-methyleneaziridine.htm)