1-(2-(1H-pyrazol-1-yl)ethyl)-4-(4-methylthiazol-2-yl)-4-(N-phenylpropionamide)piperidine

RN = 120072-08-4
RR = 120072-03-9 (oxalate)
SY = PEMPP
SY = 1-(2-(1H-pyrazol-1-yl)ethyl)-4-(4-methylthiazol-2-yl)-4-(N-phenylpropionamide)piperidine oxalate
HM = *Piperidines
HM = *Pyrazoles
SO = J Med Chem 1989;32(12):2534
FR = 1
NO = RN & structure given in first source
DA = 19891228
MR = 20010430
UI = C061834

<< 1-(1-phenylethyl)-2-methyleneaziridine
|
1-(2-phenoxyethyl)-2-nitroimidazole >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/1-(2-(1H-pyrazol-1-yl)ethyl)-4-(4-methylthiazol-2-yl)-4-(N-phenylpropionamide)piperidine.htm)