1-phenyl-1-aminomethylethene

RN = 28144-67-4 N1 = Benzeneethanamine, beta-methylene-
SY = 1-phenyl-1-aminoethylamine
SY = PAME
HM = *Phenethylamines
II = Dopamine beta-Hydroxylase/antagonists & inhibitors
SO = Biochem Biophys Res Commun 1983;110(1):161
FR = 1
NO = structure given in first source
DA = 19830331
MR = 20020501
UI = C037366

<< 1-phenyl-1-(2',5'-dimethoxyphenyl)-3-piperidinobutanol
|
1-phenyl-1-butene >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/1-phenyl-1-aminomethylethene.htm)