1-phenylethylaminopyridine

RN = 0
SY = 1-phenylethylamino pyridine
HM = *Phenethylamines
HM = *Pyridines
SO = J Org Chem 2003 May 30;68(11):4527-30
FR = 1
NO = structure in first source
DA = 20040113
UI = C480480

<< 1-phenylethanol dehydrogenase
|
1-phenylimidazole >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/1-phenylethylaminopyridine.htm)