17-phenyl-18,19,20-trinorprostaglandin F2 alpha

RN = 38344-08-0
HM = Dinoprost/*analogs & derivatives
PI = *PROSTAGLANDINS F, SYNTHETIC (78-88)
PI = *PROSTAGLANDINS, SYNTHETIC (77-78)
PI = PROSTAGLANDINS F (77-78)
SO = Adv Prostaglandin Thromboxane Res 1:215;1976
FR = 3
DA = 19770101
MR = 19780101
UI = C013646

<< 17-phenyl-18,19,20-trinor-prostaglandin F2 alpha-1-isopropyl ester
|
17-phenylandrost-16-en-3-ol >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/17-phenyl-18,19,20-trinorprostaglandin F2 alpha.htm)