2-phenyl(5-fluoro)-imidazo(f)-1,10-phenanthroline

RN = 0
SY = PIP(V) ligand
HM = *Phenanthrolines
II = Ligands
SO = Anal Sci 2002 Jul;18(7):757-9
FR = 1
DA = 20020910
UI = C465029

<< 2-phenyl 4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl
|
2-phenyl-(4-cinnamylidene)oxazolin-5-one >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/2-phenyl(5-fluoro)-imidazo(f)-1,10-phenanthroline.htm)