2-phenylethyl acetate

RN = 103-45-7
SY = 2-phenethyl acetate
HM = *Acetates
HM = Phenylethyl Alcohol/*analogs & derivatives
PI = *ACETIC ACIDS (88-96)
SO = Gig Sanit 1987;(10):82
FR = 1
DA = 19880224
MR = 20010509
UI = C054590

<< 2-phenylethoxy-9-methyladenine
|
2-phenylethyl(dibutyl)acetic acid ethyl ester >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/2-phenylethyl acetate.htm)