2-phenylimidazole

RN = 670-96-2
HM = *Imidazoles
SO = Biochim Biophys Acta 1989;995(2):116
FR = 4
DA = 19890522
UI = C059194

<< 2-Phenylhydroxypropynyladenosine
|
2-phenylindolone >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/2-phenylimidazole.htm)