2-phenylmelatonin

RN = 0
HM = Melatonin/*analogs & derivatives
SO = Biol Signals 1995 Nov-Dec;4(6):311-24
FR = 5
DA = 19960826
MR = 19970606
UI = C100536

<< 2-phenylisopropyl-2-aminosulfoisopropylamide
|
2-phenylmercaptoethanol >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/2-phenylmelatonin.htm)