2-phenylmercaptoethanol

RN = 699-12-7 N1 = Ethanol, 2-(phenylthio)-
HM = Mercaptoethanol/*analogs & derivatives
PI = *MERCAPTOETHANOL (73-75)
SO = Biochem Biophys Res Commun 49(2):445;1972
FR = 0
DA = 19730101
MR = 19860117
UI = C002266

<< 2-phenylmelatonin
|
2-phenylmethyl-4-hydroxy-5-(tert-butoxycarbonyl)amino-6-phenylhexanoyl-N-(1'-imidazol-2-yl)-2-'-methylpropanamide >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/2-phenylmercaptoethanol.htm)