2-phenylsuccinate

RN = 635-51-8
SY = phenylsuccinate
HM = *Succinates
SO = Immunochemistry 15(8):535;1978
SO = Int J Biochem 9(5):317;1978
FR = 22
DA = 19780101
MR = 20010124
UI = C017625

<< 2-Phenylspiroindene
|
2-phenyltetralone tosylhydrazone >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/2-phenylsuccinate.htm)