2-phenylthiazolidine

RN = 4569-82-8
HM = *Thiazoles
SO = J Med Chem 1983;26(9):1317
FR = 2
DA = 19830929
MR = 19830929
UI = C039145

<< 2-phenylthiazolidine-4-carboxylic acid
|
2-phosphinomethylmalic acid synthase >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/2-phenylthiazolidine.htm)