3-(2-phenylethyl)-4-methylsydnone

RN = 114886-35-0
SY = PEMS
HM = *Sydnones
SO = Biochemistry 1988;27(13):4805
FR = 2
NO = cytochrome P-450 antagonist
DA = 19881026
MR = 20010515
UI = C057213

<< 3-(2-phenylbenzoyl) morphine
|
3-(3-(phenylthio)furoxan-4-yloxy)propyl 2-(4-isobutylphenyl)propionate >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/3-(2-phenylethyl)-4-methylsydnone.htm)