3-(phenylazophenyl)-2-thiohydantoin

RN = 0
HM = Phenylthiohydantoin/*analogs & derivatives
PI = *AZO COMPOUNDS (78-82)
SO = Biochem Biophys Res Commun 78(3):1074;1977
FR = 0
DA = 19780101
MR = 19900928
UI = C015434

<< 3-(phenylamino)alanine
|
3-(phenyldithio)propionimidate >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/3-(phenylazophenyl)-2-thiohydantoin.htm)