3-phenylpyridazine

RN = 15150-84-2 N1 = Pyridazine, 3-phenyl-
HM = *Pyridazines
SO = Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi 1980;84(3):507
FR = 2
NO = structure given in first source
DA = 19810803
UI = C030818

<< 3-phenylpropyltrimethylammonium
|
3-phenylpyridine >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/3-phenylpyridazine.htm)