5-(4-(phenylmethoxy)phenyl)-2-(2-cyanoethyl)tetrazole

RN = 0
SY = 5-PMP-2-CET
HM = *Tetrazoles
SO = J Med Chem 1995 Nov 24;38(24):4786-92
FR = 1
NO = structure given in first source
DA = 19951228
MR = 20010329
UI = C096922

<< 5-(3-(3-(4-phenoxy-2-propylphenoxy)propoxy)phenyl)-2,4-thiazolidinedione
|
5-(4-phenoxyphenylsulfonyl)pentane-1,2-dithiol >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/5-(4-(phenylmethoxy)phenyl)-2-(2-cyanoethyl)tetrazole.htm)