5-phenyl-1,10-phenanthroline

RN = 6153-89-5
HM = *Phenanthrolines
SO = J Mol Biol 1994 Dec 16;244(5):494-510
FR = 3
DA = 19950111
UI = C090893

<< 5-phenoxysulfonyl-1-methyl-4-nitroimidazole
|
5-phenyl-1,2-dithiole-3-thione >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/5-phenyl-1,10-phenanthroline.htm)