Medical Information - Index PH

(1,10-phenanthroline)(9,10-phenanthrenequinonediimine)rhodamine(III), (1-phenyl-3-(3-methoxy-2-propoxy-5-(4-(3,4,5-trimethoxy-phenyl)-1,3-d lane-2-yl)phenyl)thiourea), (1-phenylethyl)xylene, (2-Phenyl-2-trimethylsilyl)ethyl, (2-phenylazo-4-cresolato)(ethylenediamine-N,N'-diacetato)cobalt(III), (2-phenylcyclopropyl)ethane, (3,5)-(-)-5-phenyl-4,1-benzoxazepine-3-acetic acid, (3-phenyl-2-isoxazoline-5-yl)phosphonic acid, (4-phenylazophenyl)isopropylcarbonyl, (4-phenylcubyl)carbinylamine, (5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-7-hydroxycoumarin, (9H-purin-6-yl)thiomethyl glutamate, (phenyl 5-acetamido-3,5-dideoxy-2-selenononulopyranosid)onic acid, (phenylalanyl(6)-alanyl(11)-phenylalanyl(13)-Nle(14))Bn(6-14), (phenylalanyl-glycyl-glutamyl)3-tyrosyl-(glycyl-glutamyl-phenylalanyl)2-glycyl-aspartic acid, (phenyldimethylsilyl)magnesium chloride, (phenylglyoxal bis(4-methyl-3-thiosemicarbazone)) copper(II) chelates, (phenylmethoxy)carbonyl-asparaginyl-(cysteinyl)cysteinyl-prolyl-arginine, (phenylmethoxy)carbonylcysteinyl(phenylmethyl)-tyrosyl-isoleucine tert-butyl ester, (phenylthio-4-phenylamino)-2-nicotinic acid, 1''-phosphocholine-2''-aminodihydroxypropane-3''-phospho-6'-glucopyranosyl-(1'-3)-1,2-dipalmitoylglycerol, 1'-(2-phenylethylene)ditryptophenaline, 1'-(3-phenylpropyl)-3,4-dihydrospiro((2)benzopyran-1,4'-piperidin)-3-ol, 1'-phenylselenouridine, 1,1'-(2-phenylenedioxy)bis(3-isopropylamino)-2-propanol, 1,10-phenanthroline 5,6-oxide, 1,10-phenanthroline-2-carboxylic acid, 1,10-phenanthroline-5,6-dione, 1,10-phenanthroline-glycine palladium(II), 1,10-phenanthroline-platinum(II)-ethylenediamine, 1,10-phenanthroline-valine palladium(II), 1,10-phenanthroline-vanadyl complex, 1,10-phenanthroline, 1,2-phenanthrenequinone, 1,2-phthalic dicarboxaldehyde, 1,2-phthaloyl dichloride, 1,4-phenanthrenequinone, 1,4-phenyldiglyoxal, 1,4-phenylenebis(methylene)selenocyanate, glutathione conjugate, 1,4-phenylenebis(methylene)selenocyanate, 1,7-phenanthroline-5,6-dione, 1,7-phenanthroline, 1-((2-phenylcyclopropyl)-methyl)-4-(2,4-dimethylphenyl)piperazine, 1-((2-phenylcyclopropyl)methyl)-4-(2,4-dichlorophenyl)piperazine, 1-(1-phenyl-2-methylcyclohexyl)piperidine, 1-(1-phenyl-4-hydroxycyclohexyl)-4'-hydroxypiperidine, 1-(1-phenylcyclohexyl)-2,3-dihydro-4-pyridone, 1-(1-phenylcyclohexyl)-3-methylpiperidine, 1-(1-phenylcyclohexyl)-4-hydroxypiperidine, 1-(1-phenylcyclohexyl)-4-methylpiperidine, 1-(1-phenylcyclohexyl)-4-phenyl-4-piperidinol, 1-(1-phenylcyclohexyl)hexamethyleneimine, 1-(1-phenylcyclohexyl)morpholine, 1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine, 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid 2-fluoroethylester, 1-(1-phenylethyl)-2-methyleneaziridine, 1-(2-(1H-pyrazol-1-yl)ethyl)-4-(4-methylthiazol-2-yl)-4-(N-phenylpropionamide)piperidine, 1-(2-phenoxyethyl)-2-nitroimidazole, 1-(2-phenyl-2-hydroxyiminoethyl)-1-(4-methylquinolinium), 1-(2-phenyl-2-hydroxyiminoethyl)-1-(6-methylquinolinium), 1-(2-phenyladamant-1-yl)-2-methylaminopropane, 1-(2-phenylbutyryl)-3-methylurea, 1-(2-phenylmorpholino)-3-phenyl-3-propanonoxime, 1-(2-phosphonylmethoxyethyl)cytosine, 1-(3-phenyl)-3,3-diethyltriazene, 1-(3-phenyl-2-propenyl)-1H-imidazole, 1-(4-(4-phenyl-1,3-butadienyl)benzyl)guanidinium, 1-(4-phenylpiperazin-1-ylmethyl)-3H-pyrrolo(3,2-f)quinoline, 1-(5'-phospho-beta-D-ribofuranosyl)barbituric acid, 1-(5-((1'-phenyl-1'-cyclohexylacetoxy)methyl)-2-furfuryl)piperidine, 1-(5-phosphoribosyl)-2'-phosphoadenosine 5'-phosphate cyclic anhydride, 1-(8-phosphonooctyl)-2,4-dioxopyrrolo(2,3-d)pyrimidine, 1-(8-phosphonooctyl)-7-deazaxanthine, 1-(phenoxyacetyl)-4-phenyl-3-thiosemicarbazone, 1-(phenoxycarbonyloxymethyl)-5-fluorouracil, 1-(phenyl)-1-(4-(2-(diethylamino)-ethoxy)phenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-2-chloroethane, 1-(phenyl-2-pyridyl)carbylidene-5-resorcylidenethiocarbohydrazone, 1-(phenyl-2-pyridyl)carbylidene-5-salicylidenethiocarbohydrazone, 1-(phenylacetyl)-4-phenyl-3-thiosemicarbazide, 1-(phenylcyclopropyl)methylamine, 1-(phenylmethyl)-4,7,10-tris((4'-methylphenyl)sulfonyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1-(phenylthio)-2-aminopropane, 1-(phosphonooxy)-2,4-pentanedione, 1-Phe-8-Leu-9-Leu-litorin-NH2, 1-phenacyl-2-methylpyridinium chloride, 1-phenazinecarboxylic acid, 1-phenethylamine, 1-phenethylcarbamoyl-5-fluorouracil, 1-phenoxy-2-(N-methylpiperazino)-3-ephedrinopropane hydrochloride, 1-phenyl-(4,4-bis(2,4-dichlorobenzoyloxymethyl)-1,2,3-triazole), 1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-5H-1,4-benzodiazepin-5-one, 1-phenyl-1,2-propanedione-2-oxime, 1-phenyl-1,2-propanedione, 1-phenyl-1,4-epoxy-1H,4H-naphtho(1,8-de)(1,2)dioxepin, 1-phenyl-1-(2',5'-dimethoxyphenyl)-3-piperidinobutanol, 1-phenyl-1-aminomethylethene, 1-phenyl-1-butene, 1-phenyl-1-propyne, 1-phenyl-1H,3H-oxazolo(3,4-a)benzimidazole, 1-phenyl-1H-pyrazolo(3,4-d)pyrimidine-4-carbonitrile, 1-phenyl-1H-pyrazolo(3,4d)pyrimidine-4-carboxylic acid, 1-phenyl-2,3-butanediol 3-O-glucopyranoside, 1-phenyl-2,3-dimethyl-4-iodopyrazolone, 1-phenyl-2,3-dimethyl-4-naphthalanmorpholinomethylpyrazolin-5-one, 1-phenyl-2,6-nonadiene, 1-phenyl-2-(1-amino-2-propynyl)-N,N-diethylcyclopropanecarboxamide, 1-phenyl-2-(1-aminopropyl)-N,N-diethylcyclopropanecarboxamide, 1-phenyl-2-(2--benzothiazolinon-3-yl)ethanol, 1-phenyl-2-(2-benzothiazolinon-3-yl)ethanone, 1-phenyl-2-benzyloxycarbonylamino-3-pyrrolidino-1-propanol, 1-phenyl-2-carbamoylethyl-germanium sesquisulfide, 1-phenyl-2-carbamoylethylgermanium sesquioxide, 1-phenyl-2-hexadecanoylamino-3-pyrrolidino-1-propanol, 1-phenyl-2-isopropylaminoethanol, 1-phenyl-2-methyl-4-nitro-5-bromoimidazole, 1-phenyl-2-nitro-1,3-diacetoxypropane, 1-phenyl-2-nitropropene, 1-phenyl-2-palmitoyl-3-pyrrolidinopropanol, 1-phenyl-2-palmitoylamino-3-morpholino-1-propanol, 1-phenyl-2-palmitoylamino-3-pyrrolidino-1-propanol, 1-phenyl-2-propanone, 1-phenyl-2-vinylcyclopropane, 1-phenyl-3,3-diacetoxy-1-propene, 1-phenyl-3,3-dimethyltriazene, 1-phenyl-3,5,8-trimethyl-1,4,5,6,7,8-hexahydropyrazolo(3,4-e)(1,4)diazepin-4,7-dione, 1-phenyl-3-(2-naphthyl)-2-pyrazoline, 1-phenyl-3-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)prop-2-en-1-one, 1-phenyl-3-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one, 1-phenyl-3-(5'-hydroxymethyl-2'-furyl)indazole, 1-phenyl-3-(tetrazolo(1,5-a)pyrid-7-yl)urea, 1-phenyl-3-azabicyclo(3.1.0)hexane-2,4-dione, 1-phenyl-3-dimethylamino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-phenyl-3-dimethylamino-6-chloro-7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-phenyl-3-methyl-4-(1'-methyl)propylthio-5-aminopyrazole, 1-phenyl-3-methyl-4-(5'-nitrofurfuryl)-pyrazol-5-one, 1-phenyl-3-methyl-4-benzylthio-5-aminopyrazole, 1-phenyl-3-methyl-4-furfuryl-pyrazol-5-one, 1-phenyl-3-methyl-5-sulfanilamidopyrazole, 1-phenyl-3-methyl-6-trifluoromethyl-pyrazolo(3,4-d)pyrimidine-4(5H)thione, 1-phenyl-3-phenylamino-4-(4-toluenesulfinyl)-1,5-hexadiene, 1-phenyl-3-trifluoromethyl-5-hydroxypyrazole, 1-phenyl-3-trimethylaminopropyl carbodiimide, 1-phenyl-4-amino-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 1-phenyl-5,8-dimethyl-1,4,5,6,7,8-hexahydropyrazolo(3,4-e)(1,4)diazepin-4,7-dione, 1-phenyl-5-mercaptotetrazole, 1-phenyl-5-vinyl-2-imidazolidinethione, 1-phenyl-6,7-dihydroxy-isochroman, 1-phenyl-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 1-phenylacetamido-2-(3-carboxyphenyl)ethylboronic acid, 1-phenylacetyl-4-(6-guanidohexanoyl)piperazine, 1-phenylazo-2-naphthol, 1-phenylazo-2-naphthylamine, 1-phenylcyclobutylamine, 1-phenylcyclohex-1-ene, 1-phenylcyclohexylamine, 1-phenylcyclopentylamine, 1-phenylcyclopropylamine, 1-phenylethanethiol, 1-phenylethanol dehydrogenase, 1-phenylethylaminopyridine, 1-phenylimidazole, 1-phenylperhydro-1,2,4-triazin-3-one, 1-phenylpropanol, 1-phenylquinolinium, 1-phenyluracil, 1-phenylvinyl phosphate, 1-phospha-2,8,9-trioxa-adamantane ozonide, 1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase, 1-phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, 1-phospho-2,3-diketo-5-S-methylthiopentane, 1-phospho-5-S-methylthioribofuranoside isomerase, 1-phospho-5-S-methylthioribulose, 1-phosphofructokinase, 1-phosphoryloxy-2,4-dihydroxycyclohexane, 1-phthalidyl-5-fluorouracil, 10-phenoxydihydroartemisinin, 11H-pyrido(2,1-b)quinazolin-11-one, 12-phenyllauric acid, 13-phenyltridecanoic acid, 14-phenylpropoxymetopon, 15-phenyl-beta-methylpentadecanoic acid, 17-(phenylseleno)progesterone, 17-phenyl-18,19,20-trinor-prostaglandin F2 alpha-1-isopropyl ester, 17-phenyl-18,19,20-trinorprostaglandin F2 alpha, 17-phenylandrost-16-en-3-ol, 17-phenylprostaglandin F2alpha, 17-phenyltrinorprostaglandin E2, 1H-Pyrrole-2-carbothioamide, 1H-pyrazolo(3,4-b)pyridine, 1H-pyrrolo(1,2-c)(1,3)thiazine, 1H-pyrrolo(2,3-b)pyridine-3-acetic acid, 2''-(2'-phosphoadenosine-5'-diphosphoribosyl)NADP, 2'-(5''-phosphoribosyl)-5'-adenosine monophosphate, 2'-phosphodiesterase, 2'-phosphophloretin, 2,2'-phthaloyl bis(trimethylhydrazinium), 2,2-phenyl-3,3a-dihydro-4-oxo-5-(4-phenylpiperazin-1-yl)methylpyrazolo(1,5-d)(1,2,4)triazine, 2,6,10,15-phytatetraene-14-ol, 2-((1-((1-(4-phenylbutanoyl)-2-pyrrolidinyl)carbonyl)-2-pyrrolidinyl)carbonyl)thiazole, 2-((1-phenacylpyrrolidin-3-yl)thio)-6-(1-hydroxypropyl)penem-3-carboxylic acid, 2-((1-phenylpropyl)amino)adenosine, 2-((4-phosphopentamanniminophenyl)ethyl)-4-azidosalicylamide, 2-((phenylisopropyl)amino)adenosine, 2-((phenylthio)methyl)pyridine, 2-(1-(phenylsulfonyl)ethyl)benzoic acid, 2-(1-(phenylsulfonyl)propyl)benzoic acid, 2-(1-phenyl)ethylamino-3-propionylamino-4-cyanothiazole, 2-(1-phenylcyclohex-1-yl)ethanamine, 2-(10H-phenothiazin-2-yloxy)-N,N-dimethylethanamine, 2-(2-(1-phenyl-4-piperazynyl)ethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-beta-carboline-1-spiro-4'-N'-benzylpiperidine, 2-(2-(4-phenoxy-2-propylphenoxy)ethyl)indole-5-acetic acid, 2-(2-phenylcyclopropyl)propane, 2-(2-phenylethoxy)adenosine, 2-(2-phenylethyl)chromone, 2-(3'-(4-phenylphenylcarbonyl)-3'-methyl-1'-ureido)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)acetamidopenicillanate, 2-(3-phenylpropionylamino)-1,3,4-thiadiazole-5-sulfonamide, 2-(4-(1-(p-hydroxyphenyl)-2-phenyl)-1-butenyl)phenoxyacetic acid, 2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxytetrahydropyran, 2-(4-phenyl-1-piperazinylmethyl)cyclohexanone, 2-(5'-phenylpentyl)fumaric acid, 2-(phenyl(methyl)sulfonio)ethyloxycarbonyl tetrafluoroborate, 2-(phenylalanylglycyl)amino-3-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, 2-(phenylamino)phenylacetic acid, 2-(phenylazoxy)-1-methyl-6-phenylimidazo(4,5-b)pyridine, 2-(phenylethylhydrazono)propionic acid, 2-(phosphonomethyl)pentanedioic acid, 2-Phenylhydroxypropynyladenosine, 2-Phenylspiroindene, 2-phenazinylthioureidotyrosine, 2-phenethylamino-5'-N-ethylcarboxamidoadenosine, 2-phenoxy-1-propanol, 2-phenoxypropanoic acid, 2-phenoxypropionic acid, 2-phenyl 4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl, 2-phenyl(5-fluoro)-imidazo(f)-1,10-phenanthroline, 2-phenyl-(4-cinnamylidene)oxazolin-5-one, 2-phenyl-1,2,4-triazolo(1,5-c)(1,3)benzoxazin-5-one, 2-phenyl-1,2-benzisothiazol-3-(2H)-one, 2-phenyl-1,3-di(4-pyridyl)-2-propanol, 2-phenyl-1,3-propanediol, 2-phenyl-1-(4-pyridyl)-3-(4-pyridyl-1-oxide)-2-propanol, 2-phenyl-1-cyclohexanol, 2-phenyl-1-propyl glucuronide, 2-phenyl-10-methyl-3a-triethoxyphosphonio-1H-2,3,9,10-tetrahydropyrrolo(3,4-b)(1,4)benzoxazepine-1,3,9-trione, 2-phenyl-2,3-dihydro-1,3,2(lambda(5))-benzoxazaphosphoryl-4-one, 2-phenyl-2-(1-piperidinyl)propane, 2-phenyl-2-imidazoline, 2-phenyl-2-oxazoline-4-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-phenyl-2-propanol, 2-phenyl-2-propyl glucuronide, 2-phenyl-3(2H)-pyridazinone, 2-phenyl-3,3a-dihydro-4-oxo-5-(4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl)methylpyrazolo(1,5-d)(1,2,4)trazine, 2-phenyl-3,4-(beta-pyrrolidinoethoxy)phenyl-6- methoxybenzofuran, 2-phenyl-3-(4-tolyl)tropane, 2-phenyl-3-(N,N-dimethylaminopropyl)-1,3-thiazolidin-4-one, 2-phenyl-3-4-(beta-pyrrolidinoethoxy)phenyl-(2-1,b)-naphthofuran, 2-phenyl-3-aminopropanoic acid, 2-phenyl-3-sulfonylphenyl-indole, 2-phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide, 2-phenyl-4,5-dichloro-3-pyridazinone, 2-phenyl-4-(3-(N-nitroguanidino)propyl)-5-pivaloyloxyoxazole, 2-phenyl-4-amino-5-imidazolecarboxamide, 2-phenyl-4-benzylthiazolin-5-one, 2-phenyl-4-oxohydroquinoline, 2-phenyl-4-trifloyloxazole, 2-phenyl-5,5-dimethyltetrahydro-1,4-oxazine, 2-phenyl-5-(2,4-dihydroxybenzene)-1,3,4-thiadiazole, 2-phenyl-6-(2'-(4'-(ethoxycarbonyl)thiazolyl))thiazolo(3,2-b)(1,2,4)triazole, 2-phenyl-6-methyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran, 2-phenyl-7-methyl-3-oxa-A-nor-14 beta-estra-1,5(10),6,8- tetraen-17 alpha-ol, 2-phenyl-8-ethoxycycloheptimidazole, 2-phenylacetamide, 2-phenylaminoadenosine, 2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, 2-phenylbenzimidazole, 2-phenylbenzothiazole, 2-phenylbutyric acid, 2-phenylcarbamoylisatogen, 2-phenylcyclohexyl N,N-diethylaminoethyl ether, 2-phenylcyclopropane-1-carboxylic acid, 2-phenylcyclopropanecarboxylic acid, 2-phenylene-bis-dimethylarsine, 2-phenylethanol-O-(6-O-galloyl)glucopyranoside, 2-phenylethoxy-9-methyladenine, 2-phenylethyl acetate, 2-phenylethyl(dibutyl)acetic acid ethyl ester, 2-phenylethylamine glucuronide, 2-phenylethylhydroperoxide, 2-phenylglycine, 2-phenylglycinium methyl ester, 2-phenylimidazole, 2-phenylindolone, 2-phenylisatogen, 2-phenylisopropyl-2-aminosulfoisopropylamide, 2-phenylmelatonin, 2-phenylmercaptoethanol, 2-phenylmethyl-4-hydroxy-5-(tert-butoxycarbonyl)amino-6-phenylhexanoyl-N-(1'-imidazol-2-yl)-2-'-methylpropanamide, 2-phenyloxazolone, 2-phenylphenanthridinone, 2-phenylphenanthroimidazole, 2-phenylphenol, 2-phenylpiperidine, 2-phenylpropanol-1, 2-phenylpropionitrile, 2-phenylpyrazolo(4,3-c)quinolin-3(5H)-one, 2-phenylpyridine, 2-phenylsuccinate, 2-phenyltetralone tosylhydrazone, 2-phenylthiazolidine-4-carboxylic acid, 2-phenylthiazolidine, 2-phosphinomethylmalic acid synthase, 2-phosphinomethylmalic acid, 2-phospho-3-butenoic acid, 2-phospho-L-lactate transferase, 2-phosphoglycerate, 2-phospholactic acid, 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid, 2-phosphonopropionate, 2-phosphosulfolactate phosphatase, 2-phthalimidoethanesulfonamide, 20-phenyl-5-pregnene-3 beta,20-diol, 21-(phenylseleno)progesterone, 22-phenoxazonoxy-5-cholene-3 beta-ol, 3''-(2'-phosphoadenosine-5'-diphosphoribosyl)NADP, 3''-phosphoryldihydrostreptomycin, 3'-p-hydroxypaclitaxel, 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate transporter, human, 3'-phosphoadenosine-5'-phosphosulfate phosphohydrolase, 3'-phosphoadenylyl-5'-phosphosulfate reductase, 3'-phosphoglycoaldehyde diesterase, 3,4-phenanthrenequinone, 3-(((phenylacetyl)glycyl)oxy)benzoic acid, 3-((2-phenylethyl)amino)alanine, 3-((3-phenoxyphenyl)((3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl)methyl)amino)-1,1,1-trifluoro-2-propanol, 3-(1-(phenylhydrazono)-2,3,4-trihydroxybut-1-yl)quinoxalin-2-(1H)-one, 3-(1-H-pyrazolo(3,4-d)pyrimidin-4-ylamino)-1-propyl 6-aminohexanoate, 3-(2'-phenyl-2'-cyclopentyl-2'-hydroxyethoxy)quinuclidine, 3-(2'-phenyl-2'-cyclopentyl-2'-hydroxyl-ethoxy)quinuclidine, 3-(2'-phenyl-2,4'-bithiazole-4-carboxamido)propyldimethylsulfonium, 3-(2'-phosphonomethyl(1,1'-biphenyl)-3-yl)alanine, 3-(2-phenethylamino)-6-methyl-1-(2-amino-6-methyl-5-methylenecarboxamidomethylpyridinyl)pyrazinone, 3-(2-phenethylsulfinyl)-4-(4-hydroxyphenyl)-N-(4-fluorophenyl)-2-azetidinone, 3-(2-phenethylthio)-4-(4-hydroxyphenyl)-N-(4-fluorophenyl)-2-azetidinone, 3-(2-phenylbenzoyl) morphine, 3-(2-phenylethyl)-4-methylsydnone, 3-(3-(phenylthio)furoxan-4-yloxy)propyl 2-(4-isobutylphenyl)propionate, 3-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)propionic acid, 3-(4-(3-phenyl)piperazin-1-yl)-1-(benzo(b)thiophen-3-yl)propanol, 3-(4-(4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridyl-1)-butyl)indole, 3-(9H-purin-6-ylthio)acrylic acid, 3-(phenylamino)alanine, 3-(phenylazophenyl)-2-thiohydantoin, 3-(phenyldithio)propionimidate, 3-(phenyloxy)-2-hydroxypropylagarose, 3-phenethyl-3-azabicyclo(3.2.1)octan-8-ol, 3-phenoxy-4-hydroxycoumarin, 3-phenoxy-N-methylmorphinan, 3-phenoxybenzaldehyde, 3-phenoxybenzoic acid, 3-phenoxybenzoyl-coenzyme A, 3-phenoxybenzoylglycine, 3-phenoxybenzyl chloride, 3-phenoxybenzylalcohol, 3-phenoxybenzylglucoside, 3-phenoxybenzyltriethylammonium, 3-phenoxychromone, 3-phenyl-1,2,4-oxadiazolin-5-one, 3-phenyl-1-(1-phenylethyl)-4-(1-phenylethyliminomethyl)azetidin-2-one, 3-phenyl-2-amino-1,3-propanediol decanoylamide, 3-phenyl-2-indolinon-1,3-diacetic acid amide, 3-phenyl-2-methylazetidine-3-ol, 3-phenyl-2-oxo-5-(2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl)-1H-tetrahydropyrido(2,3b)(1,4)diazepine, 3-phenyl-2-propenal, 3-phenyl-2-quinolone, 3-phenyl-3-(N-piperidinyl)bicyclo(3.1.0)hexane, 3-phenyl-4-hydroxy-7-chloroquinolin-2(1H)-one, 3-phenyl-5,6-benzocoumarin, 3-phenyl-5-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl)indole-2-carbonitrile, 3-phenyl-5-(2-(1-pyrrolidinylmethyl)butyryl)isoxazole hydrochloride, 3-phenyl-5-(2-piperidinoethyl)isoxazole, 3-phenyl-5-(2-thienylmethylene)-2-(2,3,4,6-tetra-O-acetylglucopyranosyl)-2-thiohydantoin, 3-phenyl-5-hydroxy-5-trichloromethyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carboxyamide, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, 3-phenyl-6-(2-pyridyl)methoxy-7,8,9,10-tetrahydro(7,10-ethano)-1,2,4-triazolo(3,4-a)phthalazine, 3-phenyl-6-bromomethylenetetrahydropyran-2-one, 3-phenyl-6-hydrazinopyridazine, 3-phenylamino-1,2-propanediol, 3-phenylbicyclo(3.2.1)oct-3-en-2-amine, 3-phenylbutanal, 3-phenylbutyric acid, 3-phenylcatechol dioxygenase, 3-phenylenediamine, 3-phenylenediaminoisophthalic acid, 3-phenylenediaminoterephthalic acid, 3-phenylindole, 3-phenyllactic acid, 3-phenyllactonitrile, 3-phenyllactyl-leucyl-arginyl-asparaginamide, 3-phenyllactyl-phenylalanyl-lysyl-alaninamide, 3-phenylpipecolic acid, 3-phenylpropanal, 3-phenylpropanol-1, 3-phenylpropargylamine, 3-phenylpropionate dioxygenase, 3-phenylpropionic acid, 3-phenylpropionylcarnitine, 3-phenylpropionylglycine, 3-phenylpropyl isothiocyanate, 3-phenylpropylamine, 3-phenylpropylsalicylate, 3-phenylpropyltrimethylammonium, 3-phenylpyridazine, 3-phenylpyridine, 3-phenylpyruvate aminotransferase, 3-phenylsalicylic acid, 3-phenylserine dehydratase, 3-phenylsydnone, 3-phosphoglycerate, 3-phosphohistidine 6-phospholysine phosphatase, 3-phosphoinositide-dependent protein kinase, 3-phosphono-2-imino-1-methyl-4-oxoimidazolidine, 3-phosphonooxymethylbuparvaquone, 3-phosphonopyruvate, 3-phosphoshikimate 1-carboxyvinyltransferase, 3-phytase, 4'-phenylcocaine, 4'-phosphopantetheine, 4(5)-phenylimidazole, 4,4'-phosphinicobis(butane-1,3-dicarboxylic acid), 4,7-phenanthroline, 4-((1-((1-(4-phenylbutanoyl)-2-pyrrolidinyl)carbonyl)-2-pyrrolidinyl)carbonyl)thiazole, 4-(1-(p-hydroxyphenyl)-2-phenyl-1-butenyl)phenoxy-n-butanoic acid, 4-(1-(phenylsulfonyl)indol-3-yl)-3a,4,5,9b-tetrahydro-3H-cyclopenta(c)quinoline, 4-(2-(p-hydroxybenzoyl)vinyl)phenyl nicotinate, 4-(2-(phenylsulfonylamino)ethylthio)-2,6-difluorophenoxyacetamide, 4-(2-phenoxyethylaminomethyl)-2,2-diphenyl(1,3)dioxolane, 4-(3'-phenyl-2'-pyrazolin-1'-yl)benzenesulfonyl chloride, 4-(3-phenanthryl)butanoic acid, 4-(4-phenoxyphenylsulfonyl)butane-1,2-dithiol, 4-(phenoxypropoxy)aniline, 4-(phenylamino)-7H-pyrrolo(2,3-d)pyrimidine, 4-(phenylsulfonyl)spiro(cyclopentane-1,9'-(9H)fluorene)-2,3-dione, 4-(phenylthio)-4-androstene-3,17,dione, 4-(phosphonoacetyl)-L-alpha-aminobutyrate, 4-phenolsulfonic acid, 4-phenoxy-7-phenylthio-4-androstene-3,17-dione, 4-phenoxyphenoxyethyl thiocyanate, 4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 4-phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione, 4-phenyl-1,2,5-oxadiazole-3-carboxaldehyde-2-oxide, 4-phenyl-1,3,3-trimethyl-2,3-dihydropyridinium, 4-phenyl-1,3-dioxane, 4-phenyl-1,3-dithia-2-thioxocyclopent-4-ene, 4-phenyl-1-(2-phenylcyclopropyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 4-phenyl-1-(4-phenylbutyl)piperidine, 4-phenyl-1-(N(alpha)-(7-methoxy-2-naphthalenesulfonyl)arginyl)-2-piperidinecarboxylic acid, 4-phenyl-2,3-dihydroxy-2-buten-4-olide, 4-phenyl-2,3-dioxo-2-buten-4-olide, 4-phenyl-2-acetamidotetralin, 4-phenyl-2-carboxy-piperazine, 4-phenyl-2-oxo-1-pyrrolidinylacetylurea, 4-phenyl-2-oxo-5-(2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl)-1H-tetrahydropyrido(2,3-b)(1,4-)diazepine, 4-phenyl-2-propionamidotetraline, 4-phenyl-2-trichloromethyl-3H-1,5-benzodiazepine, 4-phenyl-3,5-bis(2-pyridyl)-4H-1,2,4-triazole, 4-phenyl-3-butenoic acid, 4-phenyl-3-butyn-2-one, 4-phenyl-3-furoxancarbonitrile, 4-phenyl-3-isocoumarinic acid allylamide, 4-phenyl-3-isocoumarinic acid, 4-phenyl-3-phenylsulfonylfuroxan, 4-phenyl-4-(3-(2-methoxyphenyl)-3-oxo-2-azaprop-1-yl)cyclohexanone, 4-phenyl-4-piperidinocyclohexanol, 4-phenyl-5,5-dicarbethoxy-2-pyrrolidinone, 4-phenyl-5-(4-nitrocinnamoyl)-1,3,4-thiadiazolium-2-phenylamine, 4-phenyl-5-tridecyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol, 4-phenyl-6-O-malonylglucoside, 4-phenyl-6-chloro-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2-one, 4-phenylacetoxybenzyl glycine, 4-phenylalanylaminoantipyrine, 4-phenylazobenzoyl Taka-amylase A, 4-phenylazobenzoyl chloride, 4-phenylazophenylalanine, 4-phenylazophenylisothiocyanate, 4-phenylazophenylmaleimide, 4-phenylazophenyltrimethylammonium, 4-phenylbenzoic acid, 4-phenylbutyl isothiocyanate, 4-phenylbutylamine-sepharose 4B, 4-phenylbutylamine, 4-phenylbutyric acid, 4-phenylchalcone oxide, 4-phenylcoumarin, 4-phenylcyclohexene, 4-phenylcyclophosphamide, 4-phenylenediamine oxidase, 4-phenylenediamine peroxidase, 4-phenylenediamine, 4-phenylphenacyl bromide, 4-phenylphenol, 4-phenylpiperidine, 4-phenylpiracetam, 4-phenylpyridine, 4-phenylpyrrolidone-2, 4-phenylquinolone, 4-phenylthiazolone-(2)-hydrazone, 4-phenylthio-1,4,6-androstatriene-3,17-dione, 4-phenylthio-1,4-androstadiene-3,17-dione, 4-phenylthioandrosta-4,6-diene-3,17-dione, 4-phenylvaline, 4-phospho-5-(N,N,N-trimethylamino)-1,2,3,4-pentanetetrol, 4-phospho-5-(N,N-dimethylamino)-1,2,3,4-pentanetetrol, 4-phosphoerythronate, 4-phosphoethanolamine-4-nitrophenylazide, 4-phosphono(difluoromethyl)phenylalanyl-valyl-prolyl-methionyl-leucine, 4-phosphono-2-(phosphonomethyl)butanoate, 4-phosphonomethylphenylalanine, 4-phosphonophenylglycine, 4-phosphorylproline, 4-phosphothreonine, 4-phthalimido-1,3,4,5-tetrahydro-8-(2,6-dichlorobenzyloxy)-3-oxo-2H-2-benzazepin-2-acetic acid, 4-phthalimidobutyric acid, 4H-pyrimido(5,4-b)indol-4-one, 4H-pyrrolo(2,1-c)(1,4)benzothiazine, 5'-phenylspiro(1-azabicyclo(2.2.2.))octane-3,2'-(3'H)furo(2,3-b)pyridine, 5'-phosphate-polyribonucleotide kinase, 5'-phosphatidylcytidine, 5'-phospho-2'-deoxyribocytidylylriboadenosine, 5'-phosphohydantocidin, 5'-phosphopyridoxyl-2-methylalanine, 5'-phosphopyridoxyl-7-azatryptophan, 5'-phosphoribosylimidazoleacetate synthetase, 5'-phosphoryl-(3'-amino-3'-deoxycytidylyl)-(3'-5')-3'-amino-3'-deoxyguanosine, 5'-phosphoryl-(3'-amino-3'-deoxyguanylyl)-(3'-5')-3'-amino-3'-deoxycytidine, 5-(1-phenylcyclohexylamine valeraldehyde), 5-(2'-phenyl)azoquinolin-8-ol, 5-(2-(1-phenylethylamino)pyridin-4-yl)-1-methyl-4-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-(4-piperidinyl)imidazole, 5-(2-(8-phenyloctyl)phenyl)-4,6-dithianonanedioic acid, 5-(2-phenyl-3'-indolal)-2-thiohydantion, 5-(2-phenyl-3'-indolal)-2-thiohydantoin, 5-(2-phosphonoethyl)pyridoxal, 5-(3-((phenylsulfonyl)amino)phenyl)pent-2-en-4-ynohydroxamic acid, 5-(3-(3-(4-phenoxy-2-propylphenoxy)propoxy)phenyl)-2,4-thiazolidinedione, 5-(4-(phenylmethoxy)phenyl)-2-(2-cyanoethyl)tetrazole, 5-(4-phenoxyphenylsulfonyl)pentane-1,2-dithiol, 5-(phenylselenenyl)acyclouridine, 5-(phenylthiomethyl)-2'-deoxyuridine, 5-phenanthro(4,5-bcd)pyran-5-one, 5-phenethyl-2'-deoxyuridine, 5-phenoxycarbonyloxy-1-formylisoquinoline thiosemicarbazone, 5-phenoxycarbonyloxy-2-formylpyridine thiosemicarbazone, 5-phenoxysulfonyl-1-methyl-4-nitroimidazole, 5-phenyl-1,10-phenanthroline, 5-phenyl-1,2-dithiole-3-thione, 5-phenyl-1,3-oxazinane-2,4-dione, 5-phenyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo-(4,3-d)pyrimidin-7-one, 5-phenyl-1-pentyne, 5-phenyl-2,4-pentadienoyl-coenzyme A, 5-phenyl-2-(2'-(benzimidazol-5''-yl)benzimidazol-5'-yl)benzimidazole, 5-phenyl-2-pyridinamine, 5-phenyl-3-(1-phenylpropyl)tetronic acid, 5-phenyl-3-(N-tosylalanyloxy)pyrrole, 5-phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid, 5-phenyl-3-thioureido-1,2,4-thiadiazole, 5-phenyl-3-ureido-1,5-benzodiazepine, 5-phenyl-4-N-phenylamino-7-lyxofuranosylpyrrolo(2,3-d)pyrimidine, 5-phenyl-5-(4-aminobutyl)barbituric acid, 5-phenyl-5-(4-hydroxyphenyl)hydantoin glucuronide, 5-phenylazo-3-methoxysalicylidene thiosemicarbazone copper II, 5-phenylbarbituric acid, 5-phenylhydantoin, 5-phenylimidazoline, 5-phenylmethylenehydantoin, 5-phenylpent-4-enyl-1-hydroperoxide, 5-phenylpent-4-enyl-1-ol, 5-phenylpentan-1-ol, 5-phenylpentylglutamic acid, 5-phenylphenoxymethylpenicillin, 5-phenylpyrimidine-2-one, 5-phenylpyrrole-2-propionic acid, 5-phenylthioacyclouridine, 5-phenylvaleric acid, 5-pheylcytosine, 5-phosphoarabinonohydroxamic acid, 5-phosphopyridoxal-aminooxyacetate, 5-phosphoribosyl 1-O-(1-thiodiphosphate), 5-phosphoribosyl 1-O-(2-thiodiphosphate), 5-phosphoribosylamine synthetase, 5H-pyrido(3,2-a)phenoxazin-5-one, 6-(1-(1-(2-(2-phenyl-1,3,4-thiadiazol-5-yl)thioethyl)-1,2,3-triazol-4-yl)methylene)penicillanic acid, 6-(1-(1-(2--(2-phenyl-1,3,4-thiadiazol-5-yl)sulfonylethyl)-1,2,3-triazol-4-yl)methylene)penicillanic acid, 6-(2-phenylethyl)oximino naltrexone, 6-(3-phenylpropyl)oximino naltrexone, 6-(phenylacetylpiperazinyl)phenyl-5-methyl-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinone, 6-(phenylalanyl-prolyl-arginyl)amino-1-naphthalenebutylsulfonamide, 6-(phenyldithio)-1H-purin-2-amine, 6-(phenyldithio)purine, 6-Phenyl-4bH,6H,11H,13H-isoindolo(1,2-c)benz(2,4)oxazepin-13-one, 6-phenoxyhex-1-ene, 6-phenyl-1,3,4,6-tetrahydro-2H-5,1-benzothiazocin-2-one-1-carboxylic acid, 6-phenyl-1-oxa-7-azaspiro(4,5)decane, 6-phenyl-7(6H)-isoselenazolo(4,3-d)pyrimidone, 6-phenylchroman-2-carboxylic acid, 6-phenylhexyl isothiocyanate, 6-phenylthiouracil, 6-phosphatidylascorbic acid, 6-phospho-2-keto-3-deoxy-galactonate aldolase, 6-phospho-alpha-glucosidase, 6-phospho-beta-galactosidase, 6-phospho-beta-glucosidase, 6-phosphogluconate, 6-phosphoglucono-gamma-lactone, 6-phosphogluconolactonase, 6-phosphogluconolactone, 6-phosphomannopyranosyl-1-3-mannopyranosyl-1-3-mannopyranosyl-1-3-mannopyranosyl-1-2-mannose, 6-phosphomannospyranosyl-1-4-glucosaminyl-1-4-myo-inositol, 6-phosphomannosylated bovine serum albumin, 6-phosphonoglucono-delta-lactone, 6-photocholesterol, 7-(4-(3-phenylbenzyl)piperazin-1-yl)-1H-benzoxazol-2-one, 7-(5'-(3'-phenylisoxazolino)methyl)-8-hydroxyquinoline, 7-phenethyl-1,4,6-androstatriene-3,17-dione, 7-phenyl-1,4,6-androstatriene-3,17-dione, 7-phenyl-1,4-diazepin-5-one, 7-phenyl-2,4,6-heptatriyn-1-ol, 7-phenyl-3-methyl-1,2,4-triazolo-(4,3b)pyridazine, 7-phenyl-9,10-dioxo-1-aza-8-oxabicyclo(5.2.1)decane, 7-phenylacetamidodeacetoxycephalosporanic acid, 7-phenylethynylimidazo(4,5-b)pyridine, 7H-pyrido(4,3-c)carbazole, 8-(2-phenethyl)-8-azabicyclo(3.2.1)octane-3-(4-methylpropionanilide), 8-(3-(4-phenyl-1-piperazinyl)propoxy)-7-methoxycoumarin, 8-(phenylazo)guanine, 8-phenyl-2'-deoxyguanosine, 8-phenyl-2-(di-n-propylamino)tetralin, 8-phenylmenthol, 8-phenyltheophylline, 9,10-phenanthrenequinone monoxime, 9,10-phenanthrenequinone, 9-((1-phosphonomethoxycyclopropyl)methyl)guanine, 9-((2-phenylalanylamidoethoxy)methyl)adenine, 9-((2-phosphonylmethoxy)ethyl)guanine, 9-(2-(phosphonomethoxy)-3-hydroxypropyl)-8-azaadenine, 9-(2-(phosphonomethoxy)ethyl)-8-azaguanine, 9-(2-(phosphonomethoxy)ethyl)-N(6)-(2-dimethylaminoethyl)-2,6-diaminopurine, 9-(2-(phosphonomethoxy)ethyl)-N(6)-allyl-2,6-diaminopurine, 9-(2-(phosphonomethoxy)ethyl)-N(6)-dimethyl-2,6-diaminopurine, 9-(2-(phosphonomethoxy)ethyl)adenine diphosphate, 9-(2-(phosphonomethoxy)propyl)-8-azaguanine, 9-(2-phosphonylmethoxyethyl)-2,6-diaminopurine, 9-(2-phosphonylmethoxypropyl)-2,6-diaminopurine, 9-(3-phenylalanylamidopropyl)adenine, 9-(5-phosphonopent-4-enyl)guanine, 9-phenanthrenecarboxylic acid, 9-phenanthrol, 9-phenyl acridinium ester, 9-phenyl-5:6-benzoisoalloxazine, 9-phenylcarboxylate-10-methylacridinium, 9-phenylguanine, 9-phenylnonanohydroxamic acid, P(1)-(1-hexadecyl)-P(2)-(1-beta-arabinofuranosylcytosin-5'-yl)pyrophosphate, P(1)-(6-hydroxymethylpterin)-P(4)-(5'-adenosyl)tetraphosphate, P(3)-(2-(4-hydroxyphenyl)-2-oxo)ethyl ATP, P.H. Ramanjini stain, P34H protein, human, PH-20 protein, PH-30 fusion protein, PH-A(beta), PH.3 combination, PHA protein, Phaseolus vulgaris, PHA-1 protein, C elegans, PHAP protein, Bacteria, PHAZ7 protein, Paucimonas lemoignei, PHB protein, Arabidopsis, PHD1 protein, S cerevisiae, PHD1 protein, rat, PHD3 prolyl hydroxylase, human, PHEMX protein, human, PHERES1 protein, Arabidopsis, PHET protein, human, PHEX protein, PHF1 protein, human, PHF12 protein, human, PHF2 protein, human, PHF3 protein, human, PHF5A protein, human, PHF7 protein, human, PHF9 protein, human, PHI peptide receptor, PHI peptide, Gln(24)-, PHI-1 protein, Nicotiana tabacum, PHILIP protein, human, PHIP protein, human, PHLPI protein, Phleum pratense, PHLPII protein, Phleum pratense, PHLPVI protein, Phleum pratense, PHO1 protein, Arabidopsis, PHO2 protein, S cerevisiae, PHO3 protein, S cerevisiae, PHO4 protein, S cerevisiae, PHO5 protein, S cerevisiae, PHO80 protein, S cerevisiae, PHO80-like protein, Arabidopsis, PHO81 protein, S cerevisiae, PHO84 protein, S cerevisiae, PHO85 protein, S cerevisiae, PHO86 protein, S cerevisiae, PHO88 protein, S cerevisiae, PHOA protein, PHON1protein, Shigella flexneri, PHOR1 protein, Solanum tuberosum, PHOT2 protein, Arabidopsis, PHOX2A protein, human, PHP-3 protein, C elegans, PHR1 protein, Candida albicans, PHT1 protein, S pombe, PHTF1 protein, human, PHV protein, Arabidopsis, PHY1 protein, Marchantia paleacea, PHYD protein, Arabidopsis, PHYE protein, Arabidopsis, PHYH protein, human, PHYLPA 18, PHluorin, PH 027, PH 1008, PH 163, Ph CL 28A, Ph(CH(2))(3)CO-His-D-Phe-Arg-Trp-NH(2), PH-1126, PH.3, PhK-gamma protein, Drosophila, PhXa 85, Pha a 1 protein, Phalaris aquatica, Pha-2 protein, C elegans, Pha-4 protein, C elegans, PhaA protein, Sinorhizobium meliloti, PhaF protein, Pseudomonas oleovorans, PhaR protein, bacteria, Phaedpharm, Phakan, Phalera flavescens agglutinin, Pharmavit, Phase2 starch neutralizer, Phax protein, mouse, Phc1 protein, mouse, PhcA protein, Ralstonia solanacearum, Phd protein, Enterobacteria phage P1, Phd protein, Giardia lamblia, PhdA protein, Dictyostelium, Phe(8)-caerulein, Phe-Cys-Phe-Trp-Lys-Thr-Pen-Thr-NH2, Phe-Leu boronic acid, PheN protein, Pseudomonas tolaasii, Phellinsin A, Phemx protein, mouse, Phen Green SK, Phensic, Phenyl-P adhesion promoting monomer, Phenyl-Sepharose CL-4B, Phenylacetate 2-hydroxylase, fungal, PHF-1, Phf5a protein, mouse, Phg1 protein, Dictyostelium discoideum, PhhR protein, Pseudomonas putida, Phillips Corona Ointment, Phip protein, mouse, PHL 6, Phl p 4 protein, Phleum pratense, Phl p 7 allergen, Phl p V protein, Phleum pratense, Phl p Vb protein, Phleum pratense, PhlB protein, Serratia liquefaciens, PhlD protein, Pseudomonas, PhlF protein, Pseudomonas fluorescens, PhlR protein, bacteria, Phlda1 protein, mouse, Phlebex, Phlogenzym, Phlp 5b allergen, timothy grass, PhnI protein, Rhizobium meliloti, Pho23 protein, S cerevisiae, PhoB protein, Bacteria, PhoE protein, PhoH protein, E coli, PhoP protein, Bacteria, PhoP protein, E coli, PhoQ protein, Bacteria, PhoR protein, Bacteria, PhoT protein, Mycobacterium bovis, Phor14-betaLH, Phoraid, Phos43 protein, Arabidopsis, Phosmer-M adhesion promoting monomer, Phosphacap, Phosphopantothenoyl-cysteine decarboxylase, Phosphoribosyl-5-amino-1-phosphoribosyl-4-imidazolecarboxiamide isomerase, Phosphorylase b protein, Gallus gallus, Photac-Bond, Photac-Fil Quick, Photac-Fil, Photo Clearfil A, Photobond, Photoplex, Phox2a protein, mouse, PhpA protein, Streptococcus pneumoniae, Phr protein, Vibrio cholerae, PhrC protein, Bacillus subtilis, PhrR protein, Sinorhizobium meliloti, Pht2 protein, rat, Phtf1 protein, mouse, Phtf1 protein, rat, PHY 906, Phy-1 protein, Brugia malayi, Phycon 6600, Phyh protein, mouse, Phyh protein, rat, Phyhip protein, mouse, Physiomer, Physioneal 35, Physioneal 40, Physiosol 3, Physiostat, Phytex combination, Phytodolor N, Phytonoxon N, PhzI protein, Pseudomonas sp., PhzM protein, Pseudomonas aeruginosa, PhzO protein, Pseudomonas aureofaciens, PhzR protein, Pseudomonas, PhzS protein, Pseudomonas aeruginosa, p-hydroxy-N-benzylamphetamine, p-hydroxyaniline mustard glucuronide, tetra-n-butyl ammonium salt, p-hydroxycinnamaldehyde, p-hydroxyphenylglycine methyl ester, p35 histone, p66HEL protein, Human coronavirus 229E, pH 6 antigen, Yersinia, pHyde protein, rat, ph1p 1 allergen, timothy grass, phLHRH (14-36), Ala(17)-, phTX 12, phacidin, phaclofen, phacolysin, phaeanthrine, phaeomelanin, phaeophytin a, phage 21 terminase, gp1, phage infection protein, Lactococcus lactis, phage phi29 protein p1, phage phi29 protein p6, phage phi29, protein p17, phage repressor proteins, phage shock protein, Bacteria, phagocytin, phagocytosis receptor, phagocytosis-inhibitory factor, phagocytosis-stimulating factor precursor, phagocytosis-stimulating factor, phakellin, phakellistatin 1, phakellistatin 10, phakellistatin 11, phakellistatin 12, phakellistatin 13, phakellistatin 2, phakellistatin 3, phakellistatin 5, phakellistatin 8, phakellstatin, phakinin, phallacidin, phallisin, phalloin, phallolysine, phallotoxin, rhodaminyl-Lys-, phallotoxin, phanquinone, phantolid, phantomolin, pharacine, pharanox, pharanoxi selenate, pharmcoccide, pharodoran, phascoline, phascolosomine, phaseafil, phasealloy, phasein A, phasein B, phaseolain, phaseolin, phaseolinisoflavan, phaseolinone, phaseollidin, phaseolosaxin, phaseolotoxin, phasin, phasvatocin, phebalosin, phebestin, pheide a oxygenase, phellamurin, phellodendrine, phellodensin A, phellodensin C, phellodonic acid, phellopterin, phelorphan, phenacein, phenacemide, phenacetyl-D-alpha aminophenylacetic acid, phenacid, phenactropinium chloride, phenacyl (1-naphthylacetoxy)acetate, phenacyl bromide, phenacyl phenyl sulfide, phenacyl-alpha-chymotrypsin, phenacylamine, phenaglycodol, phenalen-1-one, phenalon, phenamide, phenamidine isethionate, phenamidine, phenamil receptor, Sus scrofa, phenanthraquinone monothiosemicarbazone, phenanthrene 9,10-imine, phenanthrene dioxygenase, phenanthrene-4-carboxylic acid, phenanthrene-9,10-epoxidase, phenanthrene, phenanthrenequinone thiosemicarbazone, phenanthridinium azides, phenanthridinium, phenanthridone, phenanthro(4,3-b)(1)benzothiophene, phenaridine, phenarsazine chloride, phenarsazine oxide, phenazepam, phenazine di-N-oxide, phenazine-1,6-dicarboxylate, phenazine-1-carboxamide, phenazinomycin, phenazostatin A, phenazostatin B, phenazostatin C, phenazoviridin, phenbenicillin, phencomycin, phencyclidine N-oxide, phencyclidine methiodide, phendimetrazine, phendioxan, phenelfamycin A, phenelfamycin B, phenelfamycin C, phenelfamycin E, phenelfamycin F, phenester, phenesterin, phenestrol, phenethicillin, phenethyl alcohol xylopyranosyl-(1-6)-glucopyranoside, phenethyl isothiocyanate, phenethylamine, phenethylguanidine, phenethylsulfonamidino-seryl-alanyl-argininal, phenetidine N-acetyltransferase, phenetole, phenglutarimide, phenhomazine, phenicin, phenidone, phenindamine, pheniprazine, pheniramine aminosalicylate, phenithionate, phenitrone, phenmedipham, phenoaldehyde, phenobarbital quinidine, phenobarbital-N-glucoside, phenobarbital-binding protein, rat, phenobenzuron, phenobutiodil, phenochalasin A, phenochalasin B, phenoclor, phenocyanine TC, phenol 2-monooxygenase, phenol O-methyltransferase, phenol beta-glucosyltransferase, phenol deoxythymidine diphosphate, phenol glucuronosyltransferase, phenol oxazoline, phenol oxidase inhibitor, housefly, phenol receptor, Agrobacterium tumefaciens, phenol-alanine sparsomycin, phenol-formaldehyde resin, phenolglycerin, phenolic acid decarboxylase, phenolic acid, phenolic glycolipid I, Mycobacterium leprae, phenolphthalein diphosphate, phenolphthalein glucuronide, phenolphthalein monophosphate, phenolphthalein phosphatase, phenolphthalexon, phenolyl cobamide, phenomycin, phenoplasts, phenoptin, phenopyrazone, phenopyrrozin, phenoro, phenosafranine, phenothiazine receptor, phenothiazine sulfoxidase, phenothiazine-calmodulin complex, phenothiazine, phenothrin, phenoxaiodonium, phenoxan, phenoxarsine oxide, phenoxatellurine, phenoxathiin, phenoxazine, phenoxazinone, phenoxodiol, phenoxol 8-10, phenoxy radical, phenoxyacetic N,N-diethylamide, phenoxyacetic acid, phenoxyacetone, phenoxyacetoxysuccinimide, phenoxyacetylproglumide, phenoxyethanol, phenoxyisobutyric acid, phenoxymethylanhydropenicillin, phenoxymethylpenicillin amidohydrolase, phenoxymethylpenilloic acid, phenpanstatin, phenpentermine, phenprobamate, phenrytmat, phenserine, phenstatin phosphate, phensuccinal, phensuximide, phenthiazamine, phenthoate oxon, phenthoate, phentin acetate, phentolacin, phentyrin, phenyl 1-selenogalactofuranoside, phenyl 2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonate, phenyl 2-(2-N-morpholinoethoxy)phenyl ether, phenyl 2-(propylthio)ethanoate, phenyl 2-O-(2-phosphonoethyl)galactopyranoside guanosine-5'-phosphate anhydride, phenyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-beta-D-galactopyranosyl-alpha-D-galactopyranoside, phenyl 2-aminoethyl selenoxide, phenyl 2-phenyl-1,6-dioxa-2-azaspiro(4.4)non-3-yl ketone, phenyl 3,6,2',3',4',6'-hexa-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-1-thiolactopyranoside, phenyl 4-aminosalicylate, phenyl 4-guanidinobenzoate, phenyl 6-chloro-6-deoxy-beta-D-glucopyranoside, phenyl N-benzyloxycarbonylamino-(4-amidinophenyl)methyl phosphonofluoridate, phenyl N-methylacetimidate, phenyl N-phenylphosphoramidochloridate, phenyl O-(2,3,4,6-tetra-O-acetylgalactopyranosyl)-(1-3)-4,6-di-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-1-thioglucopyranoside, phenyl O-(2,3,4,6-tetra-O-benzyl-glucopyranosyl)-1-4-O-(2,3,6-tri-O-benzylglucopyranosyl)-1-6-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetylglucopyranosyl)-1-4-2,3-di-O-acetyl-1-thioglucopyranoside, phenyl allyl ether, phenyl alpha-N-acetylgalactosaminide, phenyl biguanide, phenyl chloroformate, phenyl di-n-pentylphosphinate, phenyl dichlorophosphate, phenyl dimethicone, phenyl ether, phenyl hippurate, phenyl isocyanate, phenyl isocyanide dichloride, phenyl isothiocyanate, phenyl linoleate, phenyl methacrylate, phenyl methimazole, phenyl neutral red, phenyl phenylacetate, phenyl retinal, phenyl selenoacetylene, phenyl trifluoromethyl ketone, phenyl valerate, phenyl vinyl ether, phenyl-(2-difluoroethyl)-4-aminopropylamidinohydrazone, phenyl-1-(3,4-dimethyl)phenylethane, phenyl-2 isopropyl allophanate, phenyl-2-aminoethyl sulfide, phenyl-2-aminoethylselenide, phenyl-3-methoxy-4-hydroxystyryl ketone, phenyl-3-trifluoromethyldiazirine, phenyl-6-deoxy-6-(morpholin-4-yl)glucopyranoside, phenyl-9-hydroxy-9-methyl-10,2,10-(epoxymetheno)-2-benz(b)azacyclododeca-5-ene-3,7-diyne-1-carboxylate, phenyl-D-galactopyranoside, phenyl-L-proline, phenyl-L-tellurocysteine, phenyl-N-methyl-N-benzylcarbamate, phenyl-N-tert-butylnitrone, phenyl-alpha-2-fucosyl-beta-D-galactoside, phenyl-alpha-L-iduronide, phenyl-gamma-methylmercapto-alpha-hydroxybutyrate, phenyl-n-butylborinic acid, phenyl-sepharose, phenyl-superose, phenylacetaldehyde dehydrogenase, phenylacetaldehyde reductase, phenylacetaldehyde, phenylacetaldoxime, phenylacetate - CoA ligase, phenylacetate carboxymethyl benzylamide dextran, phenylacetate, NAD(P) oxygen oxidoreductase (2-hydroxylating), phenylacetate-bisphosphonate, phenylacetic acid, phenylacetic dipalmitate, phenylacetic oil, phenylacetone oxime, phenylacetyl 7-aminodesacetoxycephalosporanic acid, phenylacetyl Coenzyme A hydrolase, phenylacetyl-CoA - acceptor oxidoreductase, phenylacetyl-CoA-glycine N-acyltransferase, phenylacetyl-O-methyltyrosyl-phenylalanyl-glutaminyl-asparaginyl-prolyl-arginyl-tyrosinamide, phenylacetyl-Phe-Ser-Arg-N-(2,4-dinitrophenyl)ethylenediamine, phenylacetyl-coenzyme A, phenylacetyl-leucyl-aspartyl-phenylalanyl-prolineamide, phenylacetyl-leucyl-isoleucyl-glycyl-lysyl-valine, phenylacetylcysteinylvaline, phenylacetylene, phenylacetylglutamine, phenylacetylglycine, phenylacetylglycylthiol lactic acid, phenylacrylic acid decarboxylase, phenyladamantylpiperidine, phenyladenine dinucleotide, phenylahistin, phenylalanine (histidine) aminotransferase, phenylalanine 4-hydroxybutyl ester, phenylalanine O-benzyl ester, phenylalanine amide, phenylalanine aminopeptidase, phenylalanine aminotransferase, phenylalanine anilide, phenylalanine decarboxylase, phenylalanine dehydrogenase (NAD), phenylalanine hydroxylase phosphatase, phenylalanine methyl ester, phenylalanine oxidase, phenylalanine p-nitroanilidase, phenylalanine phosphoramidate phenyl ester, phenylalanine racemase (ATP-hydrolyzing), phenylalanine-1-tyrosine, phenylalanine-beta-naphthylamide, phenylalanine-specific permease, E coli, phenylalaninol, phenylalanyl adenylate, phenylalanyl corticotropin-releasing factor (12-41), phenylalanyl corticotropin-releasing factor, phenylalanyl relaxin, phenylalanyl(ornithinyl-prolyl-cyclohexylalanyl-tryptophyl-arginyl), phenylalanyl--cysteinyl-tyrosyl-tryptophyl-arginyl-penicillaminyl-threoninamide, phenylalanyl-3-aminopyridine, phenylalanyl-3-thiaphenylalanine, phenylalanyl-5'-AMP, phenylalanyl-AMP anhydride, phenylalanyl-N(alpha)-methylornithine 2-naphthyl amide, phenylalanyl-alanyl-arginine chloromethyl ketone, phenylalanyl-alanyl-lysine chloromethyl ketone, phenylalanyl-alanyl-lysine, phenylalanyl-arginyl-aminopeptidase, phenylalanyl-arginyl-arginine, phenylalanyl-arginyl-cysteinyl-arginyl-seryl-phenylalaninamide, phenylalanyl-arginyl-iodotyrosine, phenylalanyl-arginyl-phenylalanine, phenylalanyl-arginyl-valyl-phenylalanine, phenylalanyl-asparaginyl-isoleucyl-glutamyl-phenylalanyl-arginyl-lysine, phenylalanyl-aspartyl-alanyl-phenylalanyl-threonyl-threonyl-glycyl-phenylalanylamide, phenylalanyl-beta-chloroalanine, phenylalanyl-chlorophenylalanyl-tyrosyl-tryptophyl-lysyl-valyl-phenylalanyl-threoninamide, phenylalanyl-cyclo(cysteinyl-tyrosyltryptophyl-lysyl-threonyl-penicillamine)threoninamide, phenylalanyl-cyclo(cysteinyltyrosyl-tryptophyl-ornithyl-threonyl-penicillamine)threoninamide, phenylalanyl-cysteinyl-tyrosyl-tryptophyl-lysyl-threonyl-cysteinyl-N-naphthylalanine amide, phenylalanyl-glutaminyl-tryptophan 1-(2-phenylethyl)amide, phenylalanyl-glutaminyl-valyl-valyl-S-(3-nitro-2-pyridinesulfenyl)cysteinyl-glycinamide, phenylalanyl-glutamyl-glycine, phenylalanyl-glycyl-NHO-Bz, phenylalanyl-glycyl-glycine, phenylalanyl-glycyl-glycyl-phenylalanyl-threonyl-glycyl-alpha-aminoisobutyryl-arginyl-lysyl-seryl-alpha-aminoisobutyryl-arginyl-lysyl-leucyl-alanyl-asparagyl-qlutaminamide, phenylalanyl-glycyl-histidyl-statyl-alanyl-phenylalanine methyl ester, phenylalanyl-glycyl-leucyl-methioninamide, phenylalanyl-glycyl-prolyl-arginyl-leucinamide, phenylalanyl-glycyl-prolyl-phenylalanyl-arginine, phenylalanyl-glycyl-valyl-statyl-alanyl-phenylalanine methyl ester, phenylalanyl-leucyl-arginyl phenylalaninamide, phenylalanyl-leucyl-arginyl-phenylalanine, phenylalanyl-leucyl-gamma-methylglutamyl-glutamyl-valine, phenylalanyl-leucyl-glutamyl-glutamyl-isoleucine, phenylalanyl-leucyl-glutamyl-glutamyl-valine, phenylalanyl-leucyl-leucyl-arginyl-asparagine, phenylalanyl-leucyl-phenylalanyl-glutaminyl-prolyl-glutaminyl-arginyl-phenylalaninamide, phenylalanyl-lysyl-phenylalanine, phenylalanyl-norleucyl-arginyl-phenylalaninamide, phenylalanyl-phenylalanyl-arginine chloromethyl ketone, phenylalanyl-phenylalanyl-arginyl-recombinant FVIIa, phenylalanyl-phenylalanyl-glycine benzyl ester, phenylalanyl-phenylalanyl-glycine, phenylalanyl-phenylalanyl-norleucyl-argininamide, phenylalanyl-phenylalanyl-phenylalanine, phenylalanyl-prolyl diketopiperazine, phenylalanyl-prolyl-alanine, phenylalanyl-prolyl-amidobutylguanidine, phenylalanyl-prolyl-arginine chloromethyl ketone-thrombin, phenylalanyl-prolyl-arginine methyl chloride, phenylalanyl-prolyl-arginine nitrile, phenylalanyl-prolyl-arginine-chloromethyl ketone, phenylalanyl-prolyl-arginine, phenylalanyl-prolyl-arginyl-5-amidoisophthalic acid dimethyl ester, phenylalanyl-prolyl-boroarginine, phenylalanyl-pyrrolidine-2-nitrile, phenylalanyl-threonyl-arginyl-phenylalaninamide, phenylalanyl-ureido-citrullinyl-valinyl-cycloarginal, phenylalanyl-valine, phenylalanyl-valyl-phenylalanyl-psi(methylamino)leucyl-glutamyl-isoleucineamide, phenylalanylalanine, phenylalanylarginine fluoromethyl ketone, phenylalanylarginine-naphthylamide, phenylalanylarginine, phenylalanylglutamate, phenylalanylglycine, phenylalanylleucine, phenylalanylphenylalanine methyl ester, phenylalanylphenylalanine, phenylalanylphenylalanylamide, phenylalanylproline, phenylalanylserine, phenylalanyltryptophan, phenylamil, phenylaminocarbonyl-seryl-leucyl-valine ethyl ester, phenylarsonous acid, phenylazide, phenylazo-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, phenylazobenzoylarginine methyl ether, phenylazobenzoylglycylarginine methyl ether, phenylazobenzyloxycarbonyl-prolyl-leucyl-glycyl-prolyl-arginine, phenylazoindole, phenylazoxycyanide, phenylbenzoquinone, phenylbenzylcyloroeremomycin, phenylborate polymer, phenylboronic acid-sepharose, phenylbutazone trimethylgallate, phenylbutenolide acetic acid, phenylbutylamine-Eupergit, phenylbutyramide, phenylbutyrylglutamine, phenylcarbamic acid, phenylcarbaundecaborane, phenylcoumaran benzylic ether reductase, phenylcyclohexane, phenylcyclohexyldiethylamine, phenylcyclohexylglycolloylcholine, phenyldecanoic acid, phenyldehydroalanine, phenyldiazene, phenyldicarbaundecaborane, phenyldichloroarsine, phenylenediamine mustard, phenyleneethynylene, phenylephrone, phenylethane boronic acid, phenylethane-1,2-diol-2-acetate, phenylethyl 3-methylcaffeate, phenylethyl isocyanate, phenylethylamine oxidase, phenylethylidenehydrazine, phenylethylthio-beta-galactopyranoside, phenylferricrocin, phenylglucoside, phenylglucuronide, phenylglycidyl ether, phenylglycinamide, phenylglycine chloride, phenylglycine nitrile, phenylglycinol, phenylglycyl-phenylglycine, phenylglycylglycine, phenylglyoxylate - acceptor oxidoreductase, phenylglyoxylic acid, phenylguanidine, phenylheptatriyne, phenylhydantoinase, phenylhydrazine, phenylhydrazone, phenylhydroquinone, phenylhydroxylamine, phenyliminoribitol, phenyliodosodiacetate, phenylisobutylhydrazine, phenylisocyanide, phenylisothiocyanate, phenylitaconic acid, phenylketoisophosphamide, phenylketophosphamide, phenyllactate dehydratase, phenyllithium, phenylmalonic acid, phenylmalononitrile, phenylmaltoside, phenylmaltotrioside, phenylmandelic acid, phenylmercuric chloride, phenylmercuric nitrate, basic, phenylmercury borate, phenylmethaneselenic acid, phenylmethanesulfonic acid, phenylmethyloxadiazole, phenylmethylpyrazolone, phenylmethylsulfonyl-trypsin, phenylmorphan, phenylnitrene, phenylone-2s, phenyloxyacetyl-leucyl-valyl-phenylalanine methyl ester, phenylphosphate carboxylase, Thauera aromatica, phenylphosphate, phenylphosphinic acid, phenylphosphonic acid, phenylpiperazine, phenylproline methyl ester, phenylpropiolic acid, phenylpropionyl-coenzyme A, phenylpropynal, phenylpyropene A, phenylpyropene B, phenylpyropene C, phenylpyruvate decarboxylase, phenylpyruvate oxidase, phenylpyruvate tautomerase, phenylpyruvic acid, phenylsaligenin cyclic phosphate, phenylselenocysteine, phenylserine dehydrogenase (NADP+), phenylserine, phenylstilbene bromide, phenylstilbene chloride, phenylsulfate, phenylsulfonyl ketenethioacetal, phenylsulfonylfluoride, phenyltetrafluoroethyl ether, phenyltetrazolium, phenylthiocarbamate, phenylthiocarbamyl-S-ethylcysteine, phenylthiocarbamylaminofluorescein, phenylthiodiphenylpenicillin, phenylthioglucuronide, phenylthiohydantoin-3,4-dihydroxyphenylalanine, phenylthiolato-(2,2',2''-terpyridine)platinum II, phenylthiopropylamine, phenyltin, phenyltoloxamine, phenyltrimethoxysilane, phenyltrimethylamino hapten, phenyltrimethylammonium, phenyltrope, phenylurea hydrolase, phenylurethane, phenylvaleric acid hydroxylase, phenytoin dihydrodiol, phenytoin receptor, phenytoin-1-methylnicotininate, phenytoin-bis-hydroxyisobutyrate, pheomelanin, pheophorbide a, pheophorbide b, pheophytin a, phepromaron, phepropeptin A, phepropeptin B, phepropeptin C, phepropeptin D, pherofunginum, pherokine 3 protein, Drosophila, pheromaxein, pheromone 3, Euplotes, pheromone 4, Euplotes, pheromone Er-23, Euplotes raikovi, pheromone binding protein, insect, pheromone biosynthesis activating neuropeptide, Helicoverpa zea, pheromone biosynthesis- activating neuropeptide, Lymantria, pheromone biosynthesis-activating neuropeptide II, pheromone response factor 1, Ustilago maydis, pheromone-binding protein, Bombyx, pheromone-binding protein, Manduca sexta, pheromone-binding protein, corn borer, pheromone-biosynthesis-activating neuropeptide I, pheromonostatic peptide, Helicoverpa zea, pheromonotropin, Pseudaletia, pherophorin I, pherophorin II, pherophorin III, pherophorin S, phetharbital, phethiol, phevalin, phg-1 protein, C elegans, phi-dihydrothebaine, phi1 protein, Mytilus edulis, phiA protein, Aspergillus nidulans, phialidin, philanthotoxin 343, phillipsite, phillyrin, phl p 13 protein, Phleum pratense, phl protein, Drosophila, phlebiakauranol aldehyde, phlebodril, phlegmariuine N, phlegmariurine B, phlegmariurine C, phleic acids, phleomycin D1, phleomycin E, phleomycin resistance protein, Streptoalloteichus hindustanus, phlinoside A, phlinoside B, phlinoside C, phlinoside D, phlinoside E, phlobaphene, phloem lectin, phloem serpin 1, phloeodictine A1, phlomiside, phloretic acid, phloretinyl-3'-benzylazide, phlorin phloroglucinol, phlorin porphyrin, phlorisovalerophenone synthase, phlorizin-binding protein, mammal, phlorizinyl 5'-benzylazide, phlorofucofuroeckol A, phloroglucinol O-methyltransferase, Rosa chinensis, phloroglucinol dimethyl ether, phloroglucinol reductase, phloxine, phloyoside II, phloyoside III, phm-2 protein, C elegans, pho-like protein, Drosophila, phoU protein, E coli, phocaecholic acid, phocein, phoebegrandine C, phoenicanthusine, phoenistatin, pholasin, pholcodine, pholcolix, pholedrine sulfuric acid ester, pholedrine, pholidotin, phomactin A, phomactin C, phomactin D, phomactin E, phomactin F, phomactin G, phomalairdenone, phomapentenone A, phomasetin, phomenoic acid, phomenolactone, phomenone, phomoidride C, phomoidride D, phomopsidin, phomopsin, phomopsolide A, phomopsolide B, phomoxanthone A, phomoxanthone B, phopshotyrosyl-glutamyl-glutamyl-isoleucine, phorate sulfoxide, phoratoxin protein, Phoradendron tomentosum, phoratoxon, phorbasin A, phorbasin B, phorbasin C, phorbol 12,13,20-triacetate, phorbol 12,13-dibenzoate 20-homovanillylamide, phorbol 12,13-didecanoate 20-homovanillate, phorbol 12-phenylacetate 13-acetate 20-homovanillate, phorbol 12-pyrenebutyrate 13-(3,3,3-trifloro-2-diazopropioate), phorbol 12-tiglate 13-decanoate, phorbol 13,20-diacetate, phorbol 13-monoacetate, phorbol ester receptor, phorbol-12,13-diacetate, phorbol-12,13-dibenzoate, phorbol-12,13-didecanoate, phorbol-12,13-diester 12-ester hydrolase, phorbol-12,13-dipropionate, phorbol-12-myristate, phorbol-13-acetate-12-N-methyl-N-4-(N,N'-di(2-hydroxyethyl)amino)-7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole-aminododecanoate, phorbol, phorbolin-1, phorbolol myristate acetate, phorboxazole A, phoriospongin A, phoriospongin B, phormicin A, phormidolide, phorone, phorphin, phosacetim, phosalacine, phosalone, phoscarban, phosducin-like orphan protein-1, phosducin-like orphan protein-2, phosducin-like protein, phosducin, phosfolan, phosholipid diacylglycerol acyltransferase, phoslactomycin A, phoslactomycin B, phoslactomycin C, phoslactomycin D, phoslactomycin E, phoslactomycin F, phosmethylan, phosmidosine B, phosmidosine C, phosmidosine, phosphacan, phosphanilic acid, phosphapyrimidine ribonucleoside 1, phosphatase-1 kinase, phosphate butyryltransferase, phosphate import ATP-binding protein, Bacteria, phosphate permease, phosphate starvation-induced protein 1, plant, phosphate translocator 1, Arabidopsis, phosphate-binding proteolipid, phosphate-specific transport protein A, bacteria, phosphated nonylphenolethoxylate, phosphatidal ethanolamines, phosphatidate cytidylyltransferase, phosphatidic acid kinase, phosphatidic acid phosphatase type 2, phosphatidic acid-beta-lactoglobulin, phosphatidyl N-acetylglucosaminylglycerol, phosphatidyl inositol-myoinositol exhange enzyme, phosphatidyl-1-aminopropan-2-ol, phosphatidyl-3-deoxy-3-aminoethyl-inositol, phosphatidyl-N-methyl-N-isopropylethanolamine, phosphatidyl-N-methylethanolamine methyltransferase, phosphatidyl-N-monomethylaminoethanol, phosphatidyl-N-monomethylethanolamine methyltransferase, phosphatidyl-dCMP, phosphatidylbutanol, phosphatidylcholesterol, phosphatidylcholine 12-monooxygenase, phosphatidylcholine hydroperoxide, phosphatidylcholine-ceramide phosphocholine transferase, phosphatidylcholine-specific phospholipase C, phosphatidylchromanol, phosphatidyldiglucosyl diglyceride, phosphatidyldimethylethanolamine, phosphatidylethanol, phosphatidylethanolamine - dolichol acyltransferase, phosphatidylethanolamine N-acyltransferase, phosphatidylethanolamine hydroperoxide, phosphatidylethanolamine methyltransferase, phosphatidylethanolamine-L-serine phosphatidyltransferase, phosphatidylethanolamine-binding protein, Plasmodium falciparum, phosphatidylethanolamine-ceramide phosphoethanolamine transferase, phosphatidylethanolamine, phosphatidylethylene glycol, phosphatidylglucosaminylglycerol, phosphatidylglucose, phosphatidylglycerol - membrane-oligosaccharide glycerophosphotransferase, phosphatidylglycerol glyceryl transferase, phosphatidylglycerophosphatase, phosphatidylglycerophosphate, phosphatidylinositol 3'-kinase-associated serine kinase, phosphatidylinositol 3,4,5-triphosphate, phosphatidylinositol 3,4-diphosphate, phosphatidylinositol 3,5-diphosphate, phosphatidylinositol 3-kinase gamma, phosphatidylinositol 3-phosphate, phosphatidylinositol 4,5-biphosphate kinase, phosphatidylinositol 4-kinase, S cerevisiae, phosphatidylinositol 4-phosphate phosphatase, phosphatidylinositol 4-phosphate, phosphatidylinositol 5-phosphate, phosphatidylinositol dimannoside, phosphatidylinositol glycan-class A protein, phosphatidylinositol mannoside, phosphatidylinositol pentamannoside, phosphatidylinositol pentanicotinate, phosphatidylinositol phosphate 4-kinase, phosphatidylinositol phosphate kinase 661 type I gamma, human, phosphatidylinositol phosphate, PtdIns(4,5)P2, phosphatidylinositol receptor, phosphatidylinositol-3,4 kinase, phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate 5-phosphatase, phosphatidylinositol-3-phosphatase, phosphatidylinositol-bisphosphatase, phosphatidylinositol-ceramide phosphoinositol transferase, phosphatidylinositol-inositol exchange enzyme, phosphatidylkojibiosyl diglyceride, phosphatidylmannose, phosphatidylmonoglycosyl diacylglycerol, phosphatidylpropanol, phosphatidylserine decarboxylase, phosphatidylserine receptor, phosphatidylserine-specific phospholipase A1, phosphatidylsulfocholine, phosphatidylthreonine, phosphatidyltransferase, Clostridium butyricum, phosphatine, phosphatoquinone A, phosphatoquinone B, phosphazene amphos, phosphazene ipemphos, phosphazine, phosphazomycin A, phosphazomycin C complex, phosphazomycin C1, phosphazomycin C2, phosphine-3R, phosphine, phosphinothricin N-acetyltransferase, phosphinothricin, phospho-2-keto-3-deoxy-gluconate aldolase, phospho-3-hexuloisomerase, phospho-L-arginine, phospho-N-acetylmuramoyl pentapeptide transferase, phospho-Y939 peptide, phospho-jet, phospho-oligosaccharide, phospho-urodilatin, phosphoTyr-Glu-Glu-Ile-NH2, phosphoacetylglucosamine mutase, phosphoadenosine diphosphoribose, phosphoadenylylsulfatase, phosphoamidase, phosphoaminoacyl-tRNA synthetase phosphatase, phosphocarnitine, phosphocarrier protein HPr, phosphocellulose, phosphoceramide azidothymidine, phosphoceramide didehydrodeoxythymidine, phosphocholinamin, phosphocholine phosphatase, phosphocitrate, phosphocreatinine, phosphocyclocreatine, phosphodiepryl 21, phosphodiester alpha, phosphodiesterase 2A, phosphodiesterase 4D5, human, phosphodiesterase 6, phosphodiesterase 7A, human, phosphodiesterase 8A, phosphodiesterase 8B, human, phosphodiesterase I, snake venom, phosphodiesterase III, phosphodiesterase IV, phosphodiesterase PDE11A, phosphodiesterase PDE9A protein, rat, phosphodiesterase V, phosphodiesterase-7, phosphodiesterase-phosphomonoesterase, phosphodimethylethanolamine N-methyltransferase, phosphodoxin, phosphoenol-2-ketobutyrate, phosphoenol-3-bromopyruvate, phosphoenol-3-chloropyruvate, phosphoenol-3-fluoropyruvate, phosphoenolpyruvate carboxykinase ferroactivator, phosphoenolpyruvate carboxylase kinase 1, Clusia minor, phosphoenolpyruvate carboxylase kinase 2, Clusia minor, phosphoenolpyruvate carboxylase kinase, phosphoenolpyruvate glucitol phosphotransferase, phosphoenolpyruvate mutase, phosphoenolpyruvate phosphatase, phosphoenolpyruvate-N-acetylglucosamine phosphotransferase, phosphoenolpyruvate-cellobiose phosphotransferase, phosphoenolpyruvate-dihydroxyacetone phosphotransferase, phosphoenolpyruvate-fructose phosphotransferase, phosphoenolpyruvate-galactitol phosphotransferase, phosphoenolpyruvate-galactose phosphotransferase, phosphoenolpyruvate-gluconate-specific enzyme III, phosphoenolpyruvate-glucose phosphocarrier protein, phosphoenolpyruvate-glucose phosphotransferase, phosphoenolpyruvate-lactose dependent phosphotransferase system, phosphoenolpyruvate-lactose phosphocarrier protein, Lactobacillus, phosphoenolpyruvate-maltose phosphotransferase, phosphoenolpyruvate-mannitol phosphotransferase, phosphoenolpyruvate-mannitol-specific enzyme III, phosphoenolpyruvate-mannose phosphotransferase, phosphoenolpyruvate-protein phosphotransferase, phosphoenolpyruvate-sorbitol phosphotransferase, phosphoenolpyruvate-sorbose phosphotransferase, phosphoenolpyruvate-sucrose phosphotransferase, phosphoenolpyruvate-trehalose phosphotransferase, bacteria, phosphoenolpyruvate-xylitol phosphotransferase, Lactobacillus casei, phosphoenolthiopyruvate, phosphoenolypyruvate-alpha-methyl-D-glucoside phosphotransferase system, phosphoethanolamine methyltransferase, phosphofructokinase phosphatase, phosphofructokinase regulatory factors, phosphofructokinase regulatory subunit, phosphofructokinase-1 subunit, type C, phosphofructokinase-1 subunit, type L, phosphofructokinase-1 subunit, type M, phosphofurylalanine, phosphogabob, phosphogalactans, phosphogalactomannan, phosphoglucokinase, phosphogluconate dehydratase, phosphogluconate dehydrogenase (decarboxylating), phosphoglucosamine mutase, phosphoglycerate dehydrogenase, phosphoglycerate kinase, testis specific, phosphoglycerate phosphatase, phosphoglycerol geranylgeranyltransferase, phosphoglycerol kinase, phosphoglyceroyl-ATP, phosphoglycocyamine, phosphoglycolate phosphatase, phosphoglycolate, phosphoglycollamide, phosphoglycolohydroxamate, phosphogypsum, phosphoheptose isomerase, phosphohexoglycan, phosphohippolin, phosphohistidine, phosphohomocyclocreatine, phosphohydroxypyruvic acid, phosphoinositide 3-kinase C2alpha, phosphoinositide 3-kinase-p100delta, rat, phosphoinositide 3-phosphate, phosphoinositide-3,4,5-triphosphate, phosphoinositide-3,4-bisphosphate, phosphoketolase, phospholamban kinase, phospholamban phosphatase, phospholamban, phospholemman, phospholenes, phospholine, phospholipase A I, Arabidopsis, phospholipase A2 IID, human, phospholipase A2 III protein, Colubroidea, phospholipase A2 III protein, rat, phospholipase A2 IV, phospholipase A2 IVC, human, phospholipase A2 inhibitor protein, Crotalus, phospholipase A2 inhibitory protein, Naja naja kaouthia, phospholipase A2 receptor, phospholipase A2-II, phospholipase A2-V, Trimeresurus, phospholipase A2-activating protein, phospholipase A2-alpha, phospholipase A2-beta, phospholipase A2-gamma, phospholipase B-lipase, phospholipase C beta, phospholipase C delta, phospholipase C epsilon, phospholipase C gamma, phospholipase C zeta, phospholipase C-like protein L2, phospholipase C1, phospholipase D delta, phospholipase D1, phospholipase D2, phospholipase Dzeta1, Arabidopsis, phospholipase IIA, Arabidopsis, phospholipase IVA, Arabidopsis, phospholipase IVC, Arabidopsis, phospholipid acyltransferases, phospholipid desaturase, phospholipid exchange proteins, phospholipid hydroperoxide cysteine peroxidase, phospholipid prodrug 7196, phospholipid serine base exchange enzyme, phospholipid transfer protein II, human, phospholipid-hydroperoxide glutathione peroxidase, phospholipid-specific inositol polyphosphate 5-phosphatase, phospholipin, phospholipomannan, phospholiv, phosphomannan, phosphomannomutase, phosphomannose isomerase-guanosine diphospho-D-mannose pyrophosphorylase, phosphomethylpyrimidine kinase, phosphomevalonate kinase, phosphomevalonic acid, phosphomolybdic acid, phosphon, phosphonate esterase, phosphonate monoester hydrolase, phosphonium choline, phosphonium phosphatidylcholine, phosphonium salt II-41, phosphono-platelet activating factor, phosphonoacetaldehyde hydrolase, phosphonoacetaldehyde, phosphonoacetamide, phosphonoacetate hydrolase, phosphonoacetohydroxamate, phosphonodifluoromethylphenylalanine, phosphonoglycosphingolipid FGL-IIb, phosphonolipids, phosphonoproteins, phosphonopyruvate hydrolase, phosphonotetraglycosyl ceramide, phosphonothrixin, phosphonylated acetylcholinesterase, phosphoopsin, phosphopantetheinyl transferase, phosphopantothenic acid, phosphopantothenoyl-cysteine synthetase, phosphopentomutase, phosphopeptidomannan, phosphophoryn, phosphoprotamine phosphatase, phosphoprotein 32, phosphoprotein 50, cytomegalovirus, phosphoprotein 66 kDa, rat, phosphoprotein C23, phosphoprotein P0, phosphoprotein P1, phosphoprotein P2, phosphoprotein p60 (Xenopus oocyte), phosphoprotein phosphatase PP7, Arabidopsis, phosphoprotein phosphatase inhibitor 1, phosphoprotein pp105, phosphoprotein pp135, phosphoprotein pp31, Baculovirus, phosphoprotein pp38, Marek's disease virus, phosphoprotein, 75-kDa, phosphoramide mustard, phosphoramide, phosphoramidic acid, phosphoramidite, phosphoramidon, phosphoramidothioic acid, phosphoribokinase, phosphoribomutase, phosphoribosyl pyrophosphate aminotransferase, phosphoribosyl-AMP cyclohydrolase, phosphoribosyl-ATP pyrophosphatase, phosphoribosyl-N-formylglycineamide, phosphoribosyladenosine triphosphate, phosphoribosylamine-glycine ligase, phosphoribosylamine, phosphoribosylaminoimidazole carboxylase, phosphoribosylaminoimidazole synthase, phosphoribosylaminoimidazole-succinocarboxamide synthetase, phosphoribosylaminoimidazolecarboxamide formyltransferase, phosphoribosylaminopyrimidine deaminase, phosphoribosylaminopyrimidine reductase, phosphoribosylanthranilate isomerase-indoleglycerol-phosphate synthase, phosphoribosylanthranilate isomerase, phosphoribosylformylglycinamidine synthetase, phosphoribosylglycinamide formyltransferase, phosphoribulokinase, phosphoric acid, phosphoric phenyl ester diamide, phosphorite, phosphorochloridic acid, phosphorodiamidate morpholino oligomer, phosphorodiamidic acid, phosphorodithioic acid, phosphorothioate-3'-hydroxypropylamine oligonucleotide sT2a, phosphorous hexate, phosphorpyridoxyltrifluoroethylamine, phosphorus chloride, phosphorus pentoxide, phosphorus sesquisulfide, phosphoryl chloride, phosphoryl oxime hydrolase, phosphorylase kinase phosphatase, phosphorylated motility protein, bovine sperm, phosphorylated protein 24, Marek's disease virus 1, phosphorylated protein 38, Marek's disease virus 1, phosphorylcholine hydrolase, phosphorylcholine-bovine serum albumin, phosphorylethanolamine, phosphorylhomocholine, phosphorylimidazole, phosphorylleucylphenylalanine, phosphorylphosphatase, phosphoserine aminotransferase, phosphoserine phosphatase, phosphoseryl-phosphoserine, phosphothioredoxin, phosphothreonine phosphatase, phosphotriesterase homology protein, E coli, phosphotroponin, phosphotyrosine phosphatase eta, phosphotyrosine protein phosphatase, AcP2, phosphotyrosylangiotensin II, phosphovanillin, phosprenyl, phosrestide 1, phosvitin phosphatase 1, phosvitin phosphatase 2, photoactivatable flavocytochrome molecular maquette protein, synthetic, photoactive yellow protein, Bacteria, photobilirubin, photobiotin, photocarcinorin, photochlordane, photodesmosine, photodieldrin, photofixation cyanine, photoheptachlor, photoisodrin, photolumazine A, photolumazine C, photomirex, photooxidase, Rhodospirillum rubrum, photoreceptor protein s26, Rana catesbeiana, photorhodopsin, photosan III, photosystem I, P700 chlorophyll A protein, plant, photosystem I, PSI-D subunit protein, plant, photosystem I, PSI-E subunit protein, plant, photosystem I, PSI-G subunit, photosystem I, PSI-K subunit, photosystem I, PSI-N subunit, photosystem I, PsaI subunit, photosystem I, PsaJ subunit, photosystem I, core protein, Synechococcus, photosystem I, psaB subunit, photosystem I, psaE subunit, photosystem I, psaH subunit, photosystem I, psaL subunit, photosystem I, psaM subunit, photosystem II chlorophyl a-b binding protein, Arabidopsis, photosystem II chlorophyl a-b binding protein, plant, photosystem II, 23 kDa subunit protein, plant, photosystem II, D1 polypeptide carboxy-terminal processing protease, photosystem II, MSP subunit, photosystem II, PSII-X subunit, photosystem II, chlorophyll binding protein, CP-43, photosystem II, chlorophyll-binding protein, CP-47, photosystem II, light harvesting complex IIb, plant, photosystem II, psbA subunit, photosystem II, psbH subunit, photosystem II, psbL subunit, photosystem II, psbT subunit, phototaxis receptor sensory rhodopsin II, Natronobacterium pharaonis, photothidiazuron, phoxim, phragmoplastin protein, plant, phrenosin, phrymarin I, phrymarin II, phthalapromine, phthalascidin, phthalate dioxygenase, phthalate ester hydrolase, phthalate oxygenase reductase, phthalazine carbonitrile, phthalazine, phthalazinol, phthalexon-S, phthalhydrazidylazoacetylacetone, phthalic acid, phthalic anhydride, phthalide, phthalidyltheophylline hydrolase, phthalidyltheophylline, phthalimide, phthalimidine, phthalimidomethylampicillin, phthalimidophthalimide, phthalmustine, phthalocyanine Pc 4, phthalocyanine, phthalonic acid, phthaloyl-glycyl(P)-isoleucyl-tryptophyl-benzylamide, phthalyl-4-isothiocyanate, phthalyl-allysine-4-nitrobenzyl ester, phthalylsulfapyridazine, phthalylsulfathiazole, phthalyltetrathioacetic acid, phthiocerol dimycocerosate, phthiocol, phthioic acid, phthivazid, phthoramycin, phthoxazolin, phtiobuzone, phyA phytochrome, phyB phytochrome, phycobiliviolin, phycocyanin 612, phycocyanin 645, phycocyanin alpha-subunit phycocyanobilin lyase, phycocyanobilin ferredoxin oxidoreductase, Synechocystis, phycocyanobilin-ferredoxin oxidoreductase, Anabaena, phycocyanobilin, phycoerythrin 545, phycoerythrobilin, phycoerythrocyanin alpha-subunit phycobiliviolin lyase protein, bacteria, phycoerythrocyanin, phycotene, phycourobilin, phyllactone A, phyllaemblic acid B, phyllaemblic acid C, phyllaemblic acid, phyllaemblicin A, phyllaemblicin B, phyllaemblicin C, phyllaemblicin D, phyllanthimide, phyllanthine, phyllanthoside, phyllanthostatin 6, phyllanthostatin A, phyllanthusiin G, phyllanthusin F, phyllanthusol A, phyllanthusol B, phyllodulcin, phylloerythrin, phyllolitorin, Leu-8-, phyllolitorin, des-Trp-3,Leu-8-, phyllolitorin, phyllomedusin, phyllopod protein, Drosophila, phylloquinone monooxygenase (2,3-epoxidizing), phyllostachysin A, phyllostachysin C, phyllostine, phylloxin, phynox, phyriaviolin, phyriazulin, physalaemin C-terminal heptapeptide, physalaemin, Lys(5)-Thr(6)-, physalin B, physalin D, physalin F, physalin H, physalin T, physalitoxin, physarumin, physcion diglucoside, physcione, physiogel, physocalycoside, physodic acid, physodine A, physostigmine heptyl, physostigmine methiodide, physostigmine salicylate, physostigmine-N-oxide, physovenine, phytane, phytanic acid alpha-oxidase, phytanol, phytanoyl-CoA ligase, phytanoyl-coenzyme A, phytanylpyrophosphoryl-N,N'-diacetylchitobioside, phytenic acid, phytepsin, phytex, phytoalexins, phytobacteriomycin, phytochelatin, phytochrome B1, Lycopersicon esculentum, phytochrome C, Arabidopsis, phytochrome E, phytochromobilin synthase, phytochromobilin, phytocyanin-related protein 14, Ipomoea purpurea, phytoecdysones, phytoene dehydrogenase, phytoene synthase, phytoene synthetase complex, phytoene, phytoestrol, phytoferritin, phytofluene, phytohemagglutinin L protein, Phaseolus vulgaris, phytohemagglutinin L4, phytohemagglutinin-M, phytohemagglutinin-P, phytolacain G, phytolacain R, phytolaccagenic acid, phytolaccatoxin, phytolaccin protein, Phytolacca americana, phytolaccoside B, phytomonic acid, phytoprostane D1, phytoprostane F1, phytosiderin, phytosin A, phytosin D, phytosin L, phytosphingosine-1-phosphate, phytosphingosine, phytosterol esterifying enzyme, phytosulfokine-alpha receptor, plant, phytuberin, phytylplastoquinone, phytyltransferase, phzH protein, Pseudomonas chlororaphis.


<< 9-phenylnonanohydroxamic acid
|
P(1)-(1-hexadecyl)-P(2)-(1-beta-arabinofuranosylcytosin-5'-yl)pyrophosphate >>

Medical Information System - Index Main-Index, 0-9, a, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, aw, ax, ay, az, b, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bj, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bw, bx, by, bz, c, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, cj, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cw, cx, cy, cz, d, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dj, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dw, dx, dy, dz, e, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ej, ek, el, em, en, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ew, ex, ey, ez, f, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fj, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fw, fx, fy, fz, g, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gj, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gw, gx, gy, gz, h, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hw, hx, hy, hz, i, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ij, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, iw, ix, iy, iz, j, ja, jb, jc, jd, je, jf, jg, jh, ji, jj, jk, jl, jm, jn, jo, jp, jr, js, jt, ju, jv, jw, jx, jy, k, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kj, kk, kl, km, kn, ko, kp, kr, ks, kt, ku, kv, kw, ky, kz, l, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lj, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lw, lx, ly, lz, m, ma, mb, mc, md, me, mf, mg, mh, mi, mj, mk, ml, mm, mn, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mw, mx, my, mz, n, na, nb, nc, nd, ne, nf, ng, nh, ni, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nw, nx, ny, nz, o, oa, ob, oc, od, oe, of, og, oh, oi, oj, ok, ol, om, on, oo, op, oq, or, os, ot, ou, ov, ox, oy, oz, p, pa, pb, pc, pd, pe, pf, pg, ph, pi, pj, pk, pl, pm, pn, po, pp, pq, pr, ps, pt, pu, pv, pw, px, py, pz, q, qa, qb, qc, qd, qf, qh, qi, qk, ql, qm, qn, qp, qr, qs, qu, qw, qx, qy, r, ra, rb, rc, rd, re, rf, rg, rh, ri, rk, rl, rm, rn, ro, rp, rr, rs, rt, ru, rv, rw, rx, ry, rz, s, sa, sb, sc, sd, se, sf, sg, sh, si, sj, sk, sl, sm, sn, so, sp, sq, sr, ss, st, su, sv, sw, sx, sy, sz, t, ta, tb, tc, td, te, tf, tg, th, ti, tj, tk, tl, tm, tn, to, tp, tq, tr, ts, tt, tu, tv, tw, tx, ty, tz, u, ua, ub, uc, ud, ue, uf, ug, uh, ui, uj, uk, ul, um, un, uo, up, uq, ur, us, ut, uu, uv, uw, ux, uz, v, va, vb, vc, vd, ve, vf, vg, vh, vi, vk, vl, vm, vn, vo, vp, vq, vr, vs, vt, vu, vv, vw, vx, vy, vz, w, wa, wb, wc, wd, we, wf, wg, wh, wi, wk, wl, wm, wn, wo, wp, wq, wr, ws, wt, wu, wv, ww, wx, wy, wz, x, xa, xb, xc, xd, xe, xf, xg, xh, xi, xj, xk, xl, xm, xn, xo, xp, xq, xr, xs, xt, xu, xv, xw, xx, xy, y, ya, yb, yc, yd, ye, yf, yg, yh, yi, yj, yk, yl, ym, yn, yo, yp, yq, yr, ys, yt, yu, yv, yw, yx, yy, z, za, zb, zc, zd, ze, zf, zg, zh, zi, zj, zk, zl, zm, zn, zo, zp, zr, zs, zt, zu, zv, zw, zx, zy, zz.