pheniprazine

RN = 55-52-7 N1 = Hydrazine, (1-methyl-2-phenylethyl)-
SY = JB 516
SY = JB-516
SY = beta-phenylisopropylhydrazine
HM = *Hydrazines
FR = 1
NO = was heading 1963-94; use HYDRAZINES to search PHENIPRAZINE 1966-94
DA = 19941005
MR = 20010718
UI = C084776

<< phenindamine
|
pheniramine aminosalicylate >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/pheniprazine.htm)