phenoxymethylanhydropenicillin

RN = 47295-33-0 N1 = Acetamide, N-(2-(1-methylethylidene)-3,7-dioxo-4-thia-1-azabicyclo(3.2.0)hept-6-yl)-2-phenoxy-, (5R-trans)-
HM = Penicillin V/*analogs & derivatives
PI = *PENICILLIN, PHENOXYMETHYL (73-75)
SO = J Am Chem Soc 94(24):8557;1972
FR = 0
DA = 19730101
MR = 19911001
UI = C002310

<< phenoxyisobutyric acid
|
phenoxymethylpenicillin amidohydrolase >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/phenoxymethylanhydropenicillin.htm)